OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Den registrerade har ett antal rättigheter när Skatteverket behandlar dennes personuppgifter. Den registrerade har bl.a. rätt till information om vilka personuppgifter som behandlas och en rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Den registrerade har däremot inte någon möjlighet att motsätta sig behandling av personuppgifter som sker inom folkbokföringsverksamheten.

Skatteverket ska lämna information till den registrerade på eget initiativ

När Skatteverket behandlar personuppgifter som myndigheten har samlat in är Skatteverket skyldigt att på eget initiativ informera personen om behandlingen.

Bestämmelserna om information till den registrerade gäller inte för avlidna.

Vilken information ska Skatteverket lämna och hur ska informationen lämnas?

Det är de allmänna dataskyddsbestämmelserna som gäller för vilken information Skatteverket ska lämna till den registrerade personen och för hur Skatteverket ska lämna informationen.

Skatteverket får inte lämna ut information som är sekretessbelagd gentemot den registrerade själv (5 kap. 1 § den kompletterande dataskyddslagen).

Lämna information när den registrerade ansöker om det (s.k. registerutdrag)

Skatteverket ska efter ansökan av en fysisk person lämna besked om huruvida Skatteverket behandlar personuppgifter som rör den personen eller inte (artikel 15 EU:s dataskyddsförordning).

Vilken information ska Skatteverket lämna och hur ska informationen lämnas?

Det är de allmänna dataskyddsbestämmelserna som gäller för vilken information Skatteverket ska lämna till den registrerade personen och för hur Skatteverket ska lämna informationen.

Skatteverket får inte lämna ut information som är sekretessbelagd gentemot den registrerade själv (5 kap. 1 § den kompletterande dataskyddslagen).

Skatteverket ska rätta felaktiga personuppgifter

Skatteverket ska på den registrerade personens begäran rätta felaktiga personuppgifter (artikel 16 EU:s dataskyddsförordning).

Radering

Skatteverket får bara radera uppgifter som behandlas i folkbokföringsverksamheten om det finns stöd för det i en gallringsbestämmelse.

Begränsning av behandling

EU:s dataskyddsförordning innehåller en bestämmelse om begränsning av behandling.

Registrerade har inte rätt att göra invändningar mot behandling av uppgifter i beskattningsverksamheten

En registrerad person har inte rätt att göra invändningar enligt artikel 21.1 EU:s dataskyddsförordning vid sådan behandling som är tillåten enligt FdbL, FdbF eller föreskrifter som har meddelats i

anslutning till lagen (3 kap. 1 § FdbL).

Automatiserade beslut

Skatteverket har möjlighet att fatta automatiserade beslut i folkbokföringsverksamheten.

Klagomål

En registrerad har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Överklagande

Den kompletterande dataskyddslagen innehåller bestämmelser om den registrerades möjligheter att överklaga Skatteverkets som gäller de registrerades rättigheter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1]
  • Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [1] [2]