OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Offentliga ersättningar som är skattefria

Följande offentliga ersättningar vid sjukdom och olycksfall är skattefria enligt 8 kap. 16-20 §§ IL.

Ersättningar till personer med funktionsnedsättning

Merkostnadsersättning enligt 50 kap. SFB och ersättning för merutgifter för arbetsresor enligt 27 kap. 5 § SFB är skattefria (8 kap. 16 § IL).

Bilstöd enligt 52 kap. SFB till person med funtionshinder eller till föräldrar till barn med funktionshinder för att skaffa eller anpassa motorfordon är skattefria (8 kap. 17 § IL). Om avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats beräknas med ledning av faktiska kostnader enligt 12 kap. 30 § IL tas hänsyn till bidraget.

Om bidraget betalas ut till en näringsidkare för näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap. IL (8 kap. 17 § IL).

Hemsjukvårdsbidrag

Hemsjukvårdsbidrag och hemvårdsbidrag som betalas ut till vårdbehövande från kommun och landsting är skattefria (8 kap. 18 § IL).

Assistansersättningar

Assistansersättningar enligt 51 kap. SFB som betalas ut till den som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skattefria (8 kap. 19 § IL).

Bestämmelsen avser assistansersättning som betalas ut till den funktionshindrade. Den lön eller annan ersättning för arbete som denne i sin tur betalar till sina personliga assistenter är för dessa skattepliktig enligt vanliga regler.

Ersättningar vid dödsfall och invaliditet till totalförsvarspliktiga

Ersättningar vid dödsfall eller invaliditet

  • genom statens riskgarantier för totalförsvarspliktiga
  • till de som genomgår eller har genomgått militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryter
  • till de som tjänstgör i Polisens utlandsstyrka, och
  • till de som tjänstgör i en internationell militär insats inom Försvarsmakten

är skattefria (8 kap. 20 § IL).

Ersättningar till arbetsgivare för arbetstagares sjukpenning

När en arbetsgivare har betalat ut sjukpenning för Försäkringskassans räkning har arbetsgivaren rätt att få arbetstagarens sjukpenning från Försäkringskassan enligt 27 kap. 56 eller 57 §§ SFB (s.k. arbetsgivarinträde). Dessa ersättningar är skattefria för arbetsgivaren om lönen till arbetstagaren och andra utgifter för denne inte ska dras av (8 kap. 21 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar