OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person ska beskattas för hyresinkomster och andra löpande inkomster samt vid avyttring av en privatbostadsfastighet i Sverige.

Hyresinkomster och annan avkastning

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för uthyrningsinkomster och andra löpande inkomster från en privatbostadsfastighet i Sverige (3 kap. 18 § första stycket 9 IL). Inkomsterna kan bestå av hyror och ersättning för försäljning av produkter t.ex. försäljning av skog från en villafastighet.

Något förmånsvärde ska inte beräknas när ägaren själv eller någon närstående använder privatbostadsfastigheten. Som eget nyttjande räknas också när ägaren utan krav på motprestation låter någon annan använda fastigheten.

Samma regler tillämpas för obegränsat och begränsat skattskyldiga personer när det gäller vilka inkomster som är skattepliktiga och beräkningen av inkomstens storlek (42 kap. 30–31 §§ IL).

Schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad i 42 kap. 30 § IL gör inte skillnad på obegränsat eller begränsat skattskyldiga. Fullt schablonavdrag kan därför medges även om personen har varit begränsat skattskyldig under hela eller del av året. Justering av schablonavdraget görs endast utifrån ägarandel och innehavstid.

Begränsat skattskyldiga personer kan få avdrag för räntor på lån i vissa fall.

Avyttring

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för kapitalvinst på en fastighet i Sverige (3 kap. 18 § första stycket 10 IL). Beräkningen av kapitalvinsten sker på samma sätt som för en obegränsat skattskyldig.

Ränteutgifter är inte en kostnad för kapitalvinsten

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om en begränsat skattskyldig persons ränteutgifter får behandlas som omkostnad vid beräkning av en kapitalvinst. Enligt högsta förvaltningsdomstolen ska de löpande ränteutgifterna för ett lån som har tagits för att finansiera anskaffningen av en tillgång betraktas som omkostnader för förvärv av den löpande avkastningen på tillgången. Ränteutgifterna ska däremot inte ses som en omkostnad för förvärv av den intäkt av engångskaraktär som vinsten vid en avyttring av tillgången utgör (RÅ 2001 ref. 1).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2001 ref. 1 [1]

Lagar & förordningar

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster