OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Den som i egenskap av godkänd varumottagare tar emot alkoholvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig.

I egenskap av registrerad eller tillfälligt registrerad varumottagare

Den som, i egenskap av godkänd varumottagare enligt 12 § LAS eller 13 § LAS, tar emot alkoholvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig (8 § första stycket 2 LAS). Skattskyldig enligt denna bestämmelse är alltså den som godkänts som registrerad varumottagare respektive den som godkänts som tillfälligt registrerad varumottagare.

En godkänd varumottagare är skattskyldig enligt bestämmelserna i 8 § första stycket 2 LAS endast när denne hanterar varor på sådant sätt som utgör grunden för godkännandet. Om varorna hanteras utanför uppskovsförfarandet är det andra bestämmelser som ligger till grund för skattskyldigheten. Om den som godkänts som registrerad varumottagare t.ex. för in beskattade varor är denne skattskyldig enligt bestämmelserna i 8 § första stycket 5 LAS. Det innebär att dessa varor inte ska tas med i den skatteredovisning som den registrerade varumottagaren ska lämna i punktskattedeklaration. Istället ska skatten redovisas i en särskild skattedeklaration när varorna förs in till Sverige (jfr prop. 2009/10:40 s. 162 jämförd med s. 187 och prop. 2011/12:155 s. 100).

Skattskyldighet då varumottagare försätts i konkurs

Om en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldigheten enligt 19 § första stycket 2 LAS inträder efter konkursbeslutet (13 a § första stycket LAS).

Om varorna ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen är ägaren skattskyldig för varorna istället för konkursboet (13 a § andra stycket LAS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1564) om alkoholskatt [1]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
  • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1]