OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Vissa typer av aktörer kan ta emot alkoholvaror utan alkoholskatt trots att varorna inte flyttas till dem under ett uppskovsförfarande.

Aktörer som kan ta emot varor utan skatt trots att varorna har släppts för konsumtion

Vissa typer av aktörer kan ta emot alkoholvaror utan alkoholskatt genom att varorna flyttas till dem under ett uppskovsförfarande. Det finns även några typer av aktörer som kan ta emot alkoholvaror utan alkoholskatt trots att varorna inte flyttas till dem under ett uppskovsförfarande. Varorna har alltså i dessa fall redan släppts för konsumtion. En förutsättning för att aktörerna ska kunna ta emot varorna utan skatt är dock att varorna ska användas för vissa ändamål.

Följande aktörer kan ta emot varor utan skatt trots att varorna redan har släppts för konsumtion:

Skatte­befrielsen uppnås i dessa fall genom att upplagshavaren har rätt att göra avdrag för skatten på de varor som han har levererat till eller som tagits emot av någon av dessa aktörer.

Skattebefriade förbrukare

Den som har godkänts av Skatteverket som skattebefriad förbrukare får, i enlighet med vad som anges i godkännandet, ta emot alkohol­varor utan alkoholskatt från en upplagshavare i Sverige för att använda för ett sådant skattebefriat ändamål som anges i 32 § första stycket 4 LAS.

Jämför avsnittet om upplagshavares rätt att göra av­drag för skatt på varor som tagits emot av en skattebefriad för­bru­kare.

Tillståndshavare enligt lagen om proviantering

Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviante­ring av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot alkohol­varor utan alkoholskatt från en upplagshavare i Sverige för (31 h § LAS):

  • förbruk­ning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort
  • försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

Med utländsk ort menas här både annat EU-land och tredje land.

Jämför avsnittet om upplagshavares rätt att göra avdrag för skatt på varor som tagits emot av en till­stånds­havare enligt lagen om proviantering.

Den som har provianteringstillstånd får också, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot alkoholvaror utan alkoholskatt för ovan nämnda ändamål, om varorna tas emot under ett uppskovs­förfarande från ett skatteupplag eller en importplats i ett annat EU-land (31 h § LAS).

Tillstånd meddelas av Tullverket

Tillstånd att proviantera fartyg eller luftfartyg meddelas av Tullverket och beviljas den som bedriver verksamhet ombord på fartyget eller luftfartyget. Tillstånd beviljas antingen för viss tid eller för varje tillfälle som proviantering sker. De närmare förutsätt­ningarna för att beviljas tillstånd finns i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Universitet och högskola

Universitet och högskolor har enligt bestämmelserna i LAS fått en generell rätt att ta emot alkoholvaror utan alkoholskatt från en upplagshavare i Sverige under förutsättning att alkoholen ska användas för vetenskapligt ändamål. Detta framgår genom upplagshavarens rätt att göra avdrag för skatt på varor som har levererats till universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål (jfr 32 § första stycket 5 a LAS).

Sjukhus och apotek

Sjukhus och apotek har enligt bestämmelserna i LAS fått en generell rätt att ta emot alkoholvaror utan alkoholskatt från en upplagshavare i Sverige under förutsättning att alkoholen ska användas för medicinskt ändamål. Detta framgår genom upplagshavarens rätt att göra av­drag för skatt på varor som har levererats till sjukhus eller apo­tek för medicinskt ändamål (jfr 32 § första stycket 5 b LAS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1564) om alkoholskatt [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg [1]