OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

SEED står för System for Exchange of Excise Data. Varje medlemsstat inom EU ska upprätthålla en elektronisk databas (SEED) som omfattar register över uppgifter som är nödvändiga för att skattepliktiga varor ska kunna flyttas under uppskovförfarande inom EU.

Varje medlemsstat ska upprätthålla ett SEED–register

SEED står för System for Exchange of Excise Data. Varje medlemsstat inom EU ska upprätthålla en elektronisk databas som omfattar register över godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare och godkända skatteupplag. Informationen i respektive nationellt register ska automatiskt utbytas via ett centralt register. EU-kommissionen ska driva det centrala registret på så sätt att alla medlemsstater alltid får en korrekt och aktuell översikt över samtliga nationella registeruppgifter (artikel 19 i rådets förordning (EU) 389/2012).

SEED-registren omfattar uppgifter som är nödvändiga för flyttning av skattepliktiga varor under uppskovsförfarande

Ändamålet med de nationella registren och det centrala registret är att myndigheter och företag ska ha tillgång till de uppgifter och få de bekräftelser som är nödvändiga för att skattepliktiga varor ska kunna flyttas under uppskovförfarande inom EU.

Behandlingen i Sverige av SEED-uppgifterna omfattas av bestämmelserna om beskattningsdatabasen

Skatteverket har genom bestämmelserna i SdbL fått de formella förutsättningarna för att föra en s.k. beskattningsdatabas som innehåller en samling uppgifter som används i beskattningsverksamheten. I SdbF finns kompletterande bestämmelser till SdbL:s bestämmelser. I beskattningsdatabasen ska de uppgifter behandlas som anges i rådets förordning (EU) nr 389/2012 (3 § SdbF). Skatteverkets behandling av SEED-uppgifter omfattas således av SdbL:s och SdbF:s bestämmelser om beskattningsdatabasen.

Uppgifter som ska finnas i SEED-registren

Registren ska enligt artikel 19 i rådets förordning (EU) nr 389/2012 innehålla följande uppgifter om godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare och godkända skatteupplag:

 • det unika punktskattenummer som den behöriga myndigheten utfärdat för de berörda personerna eller platserna
 • namn och adress för de berörda ekonomiska aktörerna eller platserna
 • vilken kategori av varor och/eller den kod för vara som får tas emot eller som får lagras på ett skatteupplag
 • beskattningsmyndighet och adress
 • datum för godkännande och eventuell ändring av godkännandet
 • i förekommande fall datum då godkännandet upphör att gälla.

Registren ska dessutom innehålla de ytterligare uppgifter för respektive aktör och skatteupplag som beskrivs nedan.

Ytterligare uppgifter avseende upplagshavare

För godkända upplagshavare ska registren innehålla uppgift om det skatteupplag eller den förteckning över skatteupplag som godkännandet gäller.

För upplagshavare ska registren dessutom innehålla följande uppgifter, om det är tillämpligt enligt nationell lagstiftning:

 • att upplagshavaren får utelämna uppgifter om mottagaren vid tidpunkten för avsändandet
 • att upplagshavaren får dela upp en flyttning i enlighet med artikel 23 i direktiv 2008/118/EG
 • att upplagshavaren har ett godkännande om att få punktskattepliktiga varor flyttade till en direkt leveransplats i enlighet med artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG.

Ytterligare uppgifter avseende registrerade varumottagare

För en registrerad varumottagare ska registren dessutom innehålla följande uppgift, om det är tillämpligt enligt nationell lagstiftning:

 • att den registrerade varumottagaren har ett godkännande om att få punktskattepliktiga varor flyttade till en direkt leveransplats i enlighet med artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG.

Ytterligare uppgifter avseende tillfälligt registrerade varumottagare

För en tillfälligt registrerad varumottagare ska registren dessutom innehålla följande uppgifter:

 • innehållet i godkännandet vad gäller kvantiteten punktskattepliktiga varor
 • identiteten på avsändaren i avsändarmedlemsstaten
 • den tid godkännandet gäller.

Kravet på att registrera identiteten på avsändaren gäller inte för en tillfälligt registrerad varumottagare som har tillstånd att ta emot vin från avsändare som omfattas av undantaget i artikel 40 i direktiv 2008/118/EG. För en sådan tillfälligt registrerad varumottagare ska registren även innehålla en uppgift om undantaget enligt artikel 40 i direktiv 2008/118/EG.

Ytterligare uppgifter avseende skatteupplag

För skatteupplag ska registren innehålla uppgift om den godkända upplagshavaren eller förteckningen över godkända upplagshavare som har tillstånd att använda skatteupplaget.

EMCS är kopplat till SEED-registren

Det datoriserade system (EMCS) som ska användas vid flyttningar av alkoholvaror under uppskov är kopplat till SEED. Det innebär att uppgifter om godkända upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare och registrerade avsändare hämtas från SEED till EMCS. Det punktskattenummer varje aktör får i samband med godkännandet är av central betydelse för att korrekta uppgifter ska överföras.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2] [3]
 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1]