OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Olika lagar och förordningar styr myndigheternas redovisning. Ekonomistyrningsverket utfärdar den kompletterande normgivningen som ska följas.

Bokföringsskyldighet

Myndigheter som lyder direkt under regeringen är bokföringsskyldiga enligt 2 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, FBF. Räkenskapsåret ska vara lika med kalenderåret (4 § FBF).

Bokföringsskyldigheten innebär enligt 5 § FBF att myndigheten

  • löpande ska bokföra alla ekonomiska händelser
  • ska se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik
  • ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning
  • ska bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446).

Hur ska den löpande bokföringen avslutas?

För myndigheter som lyder direkt under regeringen finns regler om årsredovisningen i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, FÅB.

Årsredovisningen ska enligt upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed (2 kap. 5 § FÅB).

Årsredovisningen ska bestå av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning och noter. Under vissa förutsättningar ska årsredovisningen även innehålla en kassaflödesanalys. Årsredovisningen ska även innehålla en sammanställning över väsentliga uppgifter från resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning. Sammanställningen ska även innehålla uppgifter om låneram, anslagskredit samt vissa nyckeltal (2 kap. 4 § FÅB).

Årsredovisningen ska skrivas under av myndighetens ledning (2 kap. 8 § FÅB).

Senast den 22 februari varje år ska myndigheten lämna en årsredovisning som avser det senast avslutade räkenskapsåret till regeringen (2 kap. 1 § FÅB). Samtidigt ska kopior av årsredovisningen lämnas till Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket (2 kap. 2 § FÅB).

Föreskrifter och allmänna råd från Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket ansvarar för att utveckla god redovisningssed i staten och har föreskriftsrätt för de regelverk som rör redovisning på statliga myndigheter (23 § FBF). Mer information om Ekonomistyrningsverket och deras normgivning för redovisning i staten finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Arkivförordning (1991:446) [1]
  • Arkivlag (1990:782) [1]
  • Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring [1] [2] [3] [4]

Övrigt

  • Ekonomistyrningsverket.se [1]