OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Basräntan fastställs av Skatteverket och är utgångspunkten för ränteberäkning.

Basräntan – utgångspunkten för ränteberäkning

Basräntan fastställs av Skatteverket. Basräntan bestäms till genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldsväxlar under tiden från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter (14 kap. 10 § SFF). Den fastställda basräntan gäller från och med närmast följande kalendermånad (65 kap. 3 § SFL).

Basräntan anges i hela procenttal

Basräntan ska avrundas till närmast hela procenttal. Om genomsnittsräntan ligger mitt emellan två hela procenttal ska den avrundas nedåt. Basräntan ändras när genomsnittsräntan – efter avrundning – ändras med minst en procentenhet (14 kap. 10 § SFF).

Ränta på skattekontot

Den intäktsränta och kostnadsränta som beräknas och fastställs i skattekontot utgår ifrån basräntan. Räntorna på skattekontot knyts till basräntan som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan på skattekontot kan ändras under året.

Basräntan i skattekontot är aldrig lägre än 1,25 procent

Basräntan ska beräknas till lägst 1,25 procent vilket utgör ett golv för basräntan. Detta innebär att om den genomsnittliga räntan på sexmånaders statskuldsväxlar efter avrundning skulle vara 0 eller 1 procent ska basräntan ändå fastställas till 1,25 procent. Detta är ett undantag från huvudregeln om att basräntan alltid avrundas till ett heltal (65 kap. 3 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]