OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan betala ersättningar för utfört arbete till anställda på olika sätt, löpande men även efter avslutad anställning.

Vad är ersättningar till anställda?

Olika slag av ersättningar kan utgå till anställda som ersättning för utfört arbete. Ersättningen kan avse lön och betald frånvaro under anställningstiden, uppsägningslön, avgångsvederlag, aktierelaterade ersättningar och ersättningar efter avslutad anställning.

För företag som tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) definieras ersättningar till anställda som alla former av ersättningar som ett företag lämnar i utbyte mot tjänster som utförs av anställda (BFNAR 2012:1 punkt 28.2).

I regelverket skiljer man mellan fyra typer av ersättningar till anställda:

 • kortfristiga ersättningar till anställda
 • ersättningar efter avslutad anställning
 • övriga långfristiga ersättningar till anställda
 • ersättningar vid uppsägning.

Därutöver kan de anställda få aktierelaterade ersättningar.

Ingen av följande regelverk innehåller några definitioner av ersättningar till anställda

 • enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut(BFNAR 2006:1)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut BFNAR 2010:1
 • årsbokslut (BFNAR 2017:3)
 • årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) .

Kortfristiga ersättningar

Av K3-regelverket följer att kortfristiga ersättningar är ersättningar till anställda som förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen, det år som den anställde har tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning (BFNAR 2012:1 punkt 28.3).

Kortfristiga ersättningar omfattar t.ex.

 • löner, sociala avgifter och andra lönerelaterade utgifter
 • betald korttidsfrånvaro som betald semester och betald sjukfrånvaro
 • vinstandelar och bonus
 • icke-monetära ersättningar som sjukvård, bostad och bil samt subventionerade varor eller tjänster till nuvarande anställda.

Ersättningar vid uppsägningar

Av K3-regelverket följer att ersättningar vid uppsägning är ersättningar till anställda som lämnas på grund av företagets beslut att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller en anställds beslut att acceptera en frivillig avgång i utbyte mot dessa ersättningar (BFNAR 2012:1 punkt 28.25).

Ersättningar efter avslutad anställning

Av K3-regelverket följer att ersättningar efter avslutad anställning är ersättningar till anställda som utgår efter avslutad anställning, med undantag av ersättningar vid uppsägning (BFNAR 2012:1 punkt 28.6). Ersättningar efter en avslutad anställning baseras på antingen en avgiftsbestämd eller en förmånsbestämd plan. Planerna är formella eller informella arrangemang, enligt vilka företaget lämnar ersättningar efter en avslutad anställning till en eller flera anställda.

En plan kan även omfatta förmåner under pågående anställning, t.ex. sjukförsäkring, försäkring vid arbetsskada och livförsäkring för dödsfall (TGL). Sådana förmåner är inte ersättningar efter avslutad anställning.

Ersättningar efter avslutad anställning är t.ex.

 • pensionsförmåner (d.v.s. pensioner och engångsbelopp enligt pension)
 • övriga ersättningar efter avslutad anställning, såsom livförsäkring och sjukvård efter avslutad anställning.

När ska en ersättning redovisas som långfristig?

Av K3-regelverket följer att övriga långfristiga ersättningar är ersättningar till anställda som inte förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning (BFNAR 2012:1 punkt 28.23).

Övriga långfristiga ersättningar omfattar t.ex.

 • långvarig betald frånvaro, som ledighet för dem som varit anställda under lång tid samt tjänstledighet
 • ersättningar till dem som varit anställda under lång tid
 • långfristiga ersättningar vid arbetsoförmåga
 • vinstandelar och bonus
 • senarelagd ersättning som betalas senare än tolv månader efter utgången av det räkenskapsår under vilket den intjänades.

Företag som följer internationella redovisningsregler

När det gäller klassificering av ersättning till anställda för företag som följer internationella redovisningsregler ska dessa tillämpa IAS 19 Ersättningar till anställda om inte RFR 2 Redovisning i juridiska personer anger något annat.

Referenser på sidan

Övrigt

 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5]
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]