OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Den som tillgodoräknat eller betalat avkastning på delägarrätter ska lämna en kontrolluppgift för fysiska personer och dödsbon.

Läs även om kontrolluppgift för ränteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter.

Allmänt om uppgiftsskyldigheten

Bestämmelserna om kontrolluppgifter på avkastning på delägarrätter, t.ex. aktier och andelar i ekonomiska föreningar, finns i 19 kap. SFL.

Läs mer om vad som avses med delägarrätter på sidan om vad som beskattas som delägarrätter.

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster och utdelning på delägarrätter. Utdelning kan vara kontanta pengar, men även annan egendom eller förmåner som andelsägaren får på grund av sin egenskap som ägare. Ett exempel på detta är avkastning från oäkta bostadsrätter. Läs mer om löpande avkastning på aktier m.m.

Även för annan avkastning än kapitalvinst som kommer från delägarrätter och som är intäkt i inkomstslaget kapital ska kontrolluppgift lämnas (19 kap. 1 § SFL).

Skatteverket anser att utdelningsersättningar och premier som fås vid värdepapperslån redovisas som annan avkastning och kontrolluppgift ska lämnas (Skatteverkets ställningstagande Skyldighet att lämna kontrolluppgift om blankningspremie och utdelningsersättning).

Ytterligare exempel på ersättning som behandlas som annan avkastning är återbetalning till fondandelsägare vid nedsättning av fondförvaltningsavgift.

Vem ska lämna kontrolluppgift?

Kontrolluppgift ska lämnas av den som har tillgodoräknat eller betalat ut ränta, utdelning eller annan avkastning (19 kap. 3 § SFL). Exempelvis kan följande personer vara skyldiga att lämna kontrolluppgift:

  • I det fall bolaget självt ser till att innehavaren av delägarrätten får betalt, ska bolaget lämna kontrolluppgift. Detta gäller både för avstämningsbolag och för kupongbolag.
  • Förvaras delägarrätterna på depå genom så kallad förvaltarregistrering ska kontrolluppgift lämnas av det bolag som är registrerat som förvaltare.
  • Registreras innehavet av delägarrätter vid en värdepapperscentral (Euro Clear) som betalar ut utdelning och annan avkastning ska värdepapperscentralen lämna kontrolluppgifter.
  • I det fall delägarrätter registreras på konto utan koppling till en värdepapperscentral ska det kontoförande institutet lämna kontrolluppgift.

För vem ska kontrolluppgift lämnas?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon som under året fått ränta, utdelning eller annan avkastning på delägarrätter (19 kap. 2 § SFL).

Kontrolluppgiftsskyldigheten följer det år som räntan, utdelningen eller annan avkastning ska beskattas för mottagaren.

I det fall en depå eller ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över depån eller kontot, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som förfogar över depån eller kontot (19 kap. 6 § SFL). Läs mer om uppgiftslämnande för gemensam depå.

Begränsat skattskyldiga

Skyldigheten att lämna kontrolluppgift för avkastning på delägarrätter gäller även för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL). Se även vilka uppgifter en kontrolluppgift ska innehålla.

Vilka belopp ska redovisas?

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta, utdelning och annan avkastning (19 kap 5 § SFL).

Vid utdelning i form av sakegendom, t.ex. aktier, ska egendomen tas upp till marknadsvärdet i kontrolluppgiften. För värdering av marknadsnoterade värdepapper se Skatteverkets ställningstagande om värdering av värdepapper med ledning av marknadsnotering när kontrolluppgift ska lämnas för inkomst eller ersättning i inkomstslaget kapital.

Undantag från uppgiftsskyldigheten

Kontrolluppgift ska inte enligt 19 kap. 4 § SFL lämnas om ränta, utdelning eller annan avkastning på

  • pensionssparkonto
  • investeringssparkonto om kontot vid tidpunkten när avkastningen överfördes eller betalades in till kontot innehades av en obegränsat skattskyldig person eller ett obegränsat skattskyldigt dödsbo.

I det fall kontofrämmande tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto enligt 42 kap. 38 § IL ska kontrolluppgift lämnas för dessa tillgångar (19 kap. 4 § andra stycket SFL).

Skatteverket har beslutat att kontrolluppgift inte ska lämnas vid så kallade Lex Asea-utdelningar (SKVFS 2013:23).

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter ska lämnas på blankett KU 31 (SKV 2322).

Uppgiftslämnaren anger specifikationsnummer, identifikationsuppgifter på uppgiftslämnare och den uppgiften avser. Du kan läsa mer om detta under Gemensamma regler för kontrolluppgifter i kapital.

I kontrolluppgiften för utdelning m.m. på delägarrätter lämnar den kontrolluppgiftskyldige även uppgift om utdelning, ränta och annan avkastning (annan inkomst), ISIN-nummer, namn på delägarrätten, eventuellt depånummer och andel av depån.

Uppgift om avdragen skatt och avdragen utländsk skatt ska också lämnas.

Vid utdelning på aktier eller andelar i ett avstämningsbolag, en värdepappersfond eller en specialfond ska på blankett KU31 även lämnas uppgift om utbetald utdelning och kupongskatt som hållits inne för varje skattskyldig enligt bestämmelserna i KupL.

Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN)

Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) har utvidgats fr.o.m. inkomstår 2017. TIN ska nu lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i annan stat eller jurisdiktion än Sverige (5 kap. 11 b § SFF). Läs mer om utländskt skatteregistreringsnummer.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital; [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Skyldighet att lämna kontrolluppgift om blankningspremie och utdelningsersättning [1]
  • Värdering av värdepapper med ledning av marknadsnotering när kontrolluppgift ska lämnas för inkomst eller ersättning i inkomstslaget kapital [1]