OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Internationell dubbelbeskattning uppkommer om en person beskattas för samma inkomst i två eller flera stater. Det kan uppstå om två stater tillämpar olika beskattningsprinciper.

Internationell dubbelbeskattning skiljer sig från ekonomisk dubbelbeskattning

Internationell juridisk dubbelbeskattning, fortsättningsvis internationell dubbelbeskattning, uppkommer om en person beskattas för samma inkomst i två eller flera stater.

Den internationella dubbelbeskattningen skiljer sig från ekonomisk dubbelbeskattning bl.a. på så sätt att den ekonomiska dubbelbeskattningen kan sägas vara en avsedd effekt av lagstiftningen i en stat. Ekonomisk dubbelbeskattning uppkommer t.ex. när både ett aktiebolags vinst och den lämnade utdelningen beskattas. Internationell dubbelbeskattning är däremot en effekt av lagstiftningen i två eller flera stater och torde aldrig vara en effekt avsedd av lagstiftaren.

Principer för beskattningen

En stat grundar normalt sin beskattning på en eller flera av följande principer:

  • hemvistprincipen
  • källstatsprincipen
  • nationalitetsprincipen.

Hemvistprincipen

Hemvistprincipen, som även kallas domicilprincipen, innebär att den stat där en person är skatterättsligt bosatt beskattar all inkomst som personen har inom eller utom denna stat.

Den svenska beskattningen bygger på denna princip. En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig här för samtliga sina inkomster oavsett varifrån inkomsten kommer.

Källstatsprincipen

Källstatsprincipen innebär att den stat som inkomsten härrör från beskattar inkomsten i fråga oavsett var den skattskyldige är skatterättsligt bosatt.

Sverige tillämpar källstatsprincipen när en begränsat skattskyldig person beskattas här för vissa inkomster med stark anknytning hit. Skattskyldigheten är begränsad till att omfatta inkomster som uttryckligen angetts av lagstiftaren.

Nationalitetsprincipen

Nationalitetsprincipen innebär att en stat beskattar sina medborgare oavsett var de uppehåller sig och oavsett varifrån deras inkomster härrör. USA tillämpar denna princip när det gäller de federala inkomstskatterna.

Varför uppstår internationell dubbelbeskattning?

Internationell dubbelbeskattning kan uppstå på grund av att två stater tillämpar olika beskattningsprinciper. Detta kan exempelvis bli fallet när en person bosatt i Sverige äger en fastighet i Norge (Sverige tillämpar hemvistprincipen och Norge källstatsprincipen), eller när en amerikansk medborgare bosätter sig i Sverige (Sverige tillämpar hemvistprincipen och USA nationalitetsprincipen). Internationell dubbelbeskattning kan också uppkomma när två stater tillämpar hemvistprincipen och båda staterna anser att personen har hemvist där enligt sin interna lagstiftning.

EU-domstolen har prövat om medlemsstater måste undanröja dubbelbeskattning

EU-domstolen har prövat frågan om EUF-fördraget innebär att en medlemsstat är skyldig att undanröja dubbelbeskattning som uppkommer när en inkomst beskattas i två stater (C-513/04, Kerckhaert och Morres samt C-298/05, Columbus Container Services).

Så länge den utländska inkomsten beskattas med samma skattesats som för motsvarande inhemska inkomst, görs ingen åtskillnad mellan dessa inkomster och det föreligger därmed inget hinder mot etableringsfriheten eller de fria kapitalrörelserna i EUF-fördraget. De ofördelaktiga konsekvenser som uppkommer beror på att två medlemsstater utövar sin beskattningsrätt parallellt. EU-domstolen fann emellertid att unionsrätten inte har några åtgärder för att införa harmoniserade bestämmelser för att avskaffa dubbelbeskattning. Det måste lösas genom skatteavtal mellan medlemsstaterna.