OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Om en persons bosättning inte kan knytas till en särskild fastighet men till en viss kommun ska hen folkbokföras på kommunen.

När ska en person folkbokföras på kommunen?

Om en person har anknytning till ett visst område (en kommun) men inte till någon särskild fastighet inom området, med stöd av 7-12 §§ FOL, ska hen folkbokföras på kommunen.

Skatteverket ska först göra en bedömning utifrån 7–12 §§ FOL för att fastställa om en persons bosättning går att knyta till en viss fastighet inom en kommuns område. Om det inte är möjligt kan folkbokföring på kommunen bli aktuellt för personen (13 § FOL).

En person som med stöd av 13 § FOL folkbokförs på en kommun folkbokförs under rubriken på kommunen skrivna i stället för på en viss fastighet (4 § FOF).

När ska Skatteverket folkbokföra på kommunen?

Skatteverket kan exempelvis komma att folkbokföra en person på kommunen när hen:

  • vistas på t.ex. en vårdinrättning eller en kriminalvårdsanstalt och saknar annan bostad,
  • är utsänd för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst och inte behåller sin bostad under tjänstgöringen,
  • vistas utomlands under kortare tid än ett år och saknar anknytning till någon särskild fastighet i Sverige, eller
  • bor i en husvagn som regelmässigt står uppställd inom en viss kommun, men inte på en viss fastighet.

En person som har en rörlig bostad, tex. en husvagn eller en husbåt, som stadigvarande finns på en viss fastighet ska folkbokföras på den fastigheten och inte enbart på kommunen.

Om Skatteverket får in en anmälan om flyttning till enbart en kommun så görs alltid en utredning om personens bosättning. En person ska inte folkbokföras på kommunen om det är sannolikt att hens bosättning kan knytas till en fastighet inom kommunen, men det inte har gått att fastställa vilken fastighet det är (KRNG, 2017-03-09, mål nr 5781-16).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1]
  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]

Övrigt

  • Kammarrätten i Göteborg 2017-03-09, mål nr 5781-16 [1]