OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

En person får byta till ett efternamn som funnits i släkten om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Byte till ett efternamn som funnits i släkten

En person får byta till ett efternamn som har funnits i hens släkt (18 § PNL). Bytet av efternamn förutsätter

  • att efternamnet har funnits i rakt uppstigande led i sökandens släkt i minst två generationer och
  • att det inte är längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer tillbaka, räknat från och med sökandens föräldrar.

Byte till ett gammalt släktnamn blir aktuellt när efternamnet har funnits längre tillbaka i släkten men inte har förts vidare till senare generationer. Bestämmelsen är ett undantag från reglerna om administrativt namnskydd i 15 § PNL, t.ex. skydd för namn som redan bärs av någon annan.

En ansökan om byte till ett släktnamn kungörs inte (41 § PNL). Sökanden har inte möjlighet att byta till efternamnet genom ett avgiftsfritt familjerättsligt förvärv. Ansökningsavgiften är 1 800 kr.

Sökanden måste ha en anknytning till släktnamnet

Uppgiften om sökandens anknytning till det gamla släktnamnet kan i vissa fall framgå av folkbokföringen. I annat fall måste sökanden visa att hen har en sådan koppling till namnet som krävs genom exempelvis utdrag ur det äldre kyrkobokföringsmaterialet såsom födelse- och dopbok, vigselbok och död- och begravningsbok. Sökanden kan beställa utdragen från landsarkiven. Av handlingarna ska det framgå att namnet har burits av de aktuella medlemmarna i släkten.

Anknytning till ett gammalt släktnamn kan också visas med motsvarande utländska handlingar.

Rättsfall: tillräckligt med två generationer någon gång i tiden

Formuleringen i 18 § PNL innebär enligt kammarrätten att det är tillräckligt att någon i släkten har burit efternamnet inom fyra generationer, räknat från och med sökandens föräldrar samt att namnet någon gång i tiden funnits i sökandens släkt i rakt uppstigande led i två generationer. Släktnamnet behöver således inte ha burits i rakt uppstigande led i minst två generationer inom fyra generationer räknat från sökandens föräldrar (KRNG 2018-06-20, mål nr 968-18).

Exempel: ansökan om gammalt släktnamn

Anders Svensson vill byta sitt efternamn till Gille, som var det namn som hans mormors mor bar när hon var ung, men som inte har förts vidare i släkten.

Eftersom namnet har burits av två generationer i rakt uppstigande led (mormors mor och hennes föräldrar) och minst en av släktingarna har burit namnet inom fyra generationer tillbaka räknat från Anders mor kan Skatteverket godta ansökan om namnet Gille med stöd av 18 § PNL. Det är inget hinder att efternamnet Gille bärs av 536 personer.

Särskilda skäl

Av uttalanden i förarbetena framgår att om 18 § PNL inte skulle medge byte i ett enskilt fall, kan det inte uteslutas att omständigheterna i ett enskilt fall skulle kunna vara sådana att det bedöms finnas särskilda skäl enligt 13 § första stycket PNL att ändå tillåta bytet (prop. 2015/16:180 s. 54 och 111).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn [1]

Övrigt

  • Kammarrätten i Göteborg, dom 2018-06-20, mål 968-18 [1]