OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan återkalla ett beslut om godkännande som gåvomottagare dels på eget initiativ, dels på initiativ av gåvomottagaren.

Grund för återkallelse

Skatteverket kan återkalla ett beslut om godkännande dels på eget initiativ, dels på initiativ av gåvomottagaren. En gåvomottagare är skyldig att omedelbart underrätta Skatteverket om denne inte längre uppfyller ett eller flera av de krav som anges i 6–8 §§ GML (12 § GML).

Skatteverket ska, enligt 14 § GML, återkalla ett godkännande som gåvomottagare om

  1. innehavaren begär det
  2. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda
  3. innehavaren inte längre uppfyller kraven på inskränkt skattskyldighet
  4. ett föreläggande från Skatteverket inte följs, eller
  5. innehavaren inte lämnar kontrolluppgifter.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart även om det överklagas (15 § GML och prop. 2018/19:92 s. 30).

Undantag från återkallelse

Om det finns synnerliga skäl får Skatteverket avstå från återkallelse vid punkterna 2, 3 och 5 i uppräkningen ovan. Exempel på synnerliga skäl kan vara om en förening under ett enstaka år inte uppfyller kraven för inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § IL men orsaken för detta är sådan att det inte bör påverka föreningens status som godkänd gåvomottagare (prop. 2018/19:92 s. 31).

Undantaget ska tillämpas restriktivt. Det bör därför inte vara möjligt att tillämpa undantaget återkommande för en och samma gåvomottagare.

Undantaget gäller inte när den godkända gåvomottagaren återkallar godkännandet på eget initiativ och inte heller när ett föreläggande inte följs (prop. 2018/19:92 s. 31).

Föreläggande att lämna underlag

Skatteverket har möjlighet att förelägga gåvomottagaren att lämna underlag för att verket ska kunna ta ställning till om ett godkännande ska återkallas. Skatteverket får meddela de förelägganden som behövs (13 § GML). Det är bara i samband med återkallelse som det är möjligt att förelägga enligt gåvomottagarlagen. I propositionen skriver regeringen om utredningen vid tillsynen av godkända gåvomottagare och möjligheten att förelägga (prop. 2018/19:92 s. 29):

En del av kontrollen av de godkända gåvomottagarna kommer att ske i samband med beskattningen eftersom vissa av de godkända gåvomottagarna måste vara inskränkt skattskyldiga. I övrigt är verket oförhindrat att kontrollera användningen av insamlade medel, redovisning, etc. Skatteverket bör inom ramen för sin tillsyn ha möjlighet att, när ett godkännande av någon anledning sätts i fråga och det övervägs om återkallelse bör ske, kunna utfärda de förelägganden som behövs för att verket ska kunna ta ställning till om ett godkännande ska återkallas.

När det gäller andra situationer än återkallelse konstateras i tidigare förarbeten att det följer av allmänna principer att en ansökan får avslås om den sökande inte har kommit in med den utredning som behövs för att visa att förutsättningarna för att godkänna en ansökan är uppfyllda. På grund av detta behövs inte möjligheten att förelägga i dessa situationer (prop. 2011/12:1 s. 464).

Ett föreläggande enligt gåvomottagarlagen omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

Kontrollavgift

Skatteverket har rätt att ta ut en kontrollavgift om en gåvomottagare inte längre uppfyller förutsättningarna för ett godkännande och inte har meddelat Skatteverket detta (16 § GML). I tidigare förarbeten framhålls vikten av att de skattskyldiga – gåvogivarna – ska kunna lita på att myndighetsbesluten är riktiga och att de godkända gåvomottagarna står under tillräcklig tillsyn (prop. 2011/12:1 s. 467). Det innebär att gåvogivarna har rätt till skattereduktion för lämnade gåvor fram till dess att beslut om återkallelse har meddelats. Kontrollavgiften är en sanktion mot gåvomottagaren för sådana gåvor som tas emot när förutsättningarna för ett godkännande inte längre är uppfyllda.

Kontrollavgiften motsvarar 10 procent av de gåvor som har tagits emot efter den tidpunkt då en underrättelse borde ha kommit in till Skatteverket och till dess frågan prövats och godkännandet har återkallats. Underlaget utgörs av de gåvor som ingår i givarens underlag för skattereduktion enligt 67 kap. 25 § IL. Kontrollavgiften tas lägst ut med 5 000 kr.

Om värdet på de gåvor som felaktigt har tagits emot inte kan beräknas tillförlitligt får Skatteverket uppskatta värdet till ett skäligt belopp.

Kontrollavgiften tillfaller staten. Hur kontrollavgiften ska debiteras och betalas samt hur den ska verkställas och drivas in regleras i skatteförfarandelagen och kontrollavgiften debiteras via skattekontot (18 § GML).

Befrielse från kontrollavgift

Skatteverket får helt eller delvis befria gåvomottagaren från en kontrollavgift om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det finns andra särskilda skäl (17 § GML). Till sådana särskilda skäl räknas t.ex. att frågan är svårbedömd, att bristen inte kvarstår eller att underlåtenheten har berott på omständigheter utanför gåvomottagarens kontroll (prop. 2018/19:92 s. 32).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Propositioner

  • Proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 [1] [2]
  • Proposition 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet [1] [2] [3] [4]

Referenser inom godkännande av gåvomottagare