OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och ansvarar bl.a. för övervakningen och tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning och brottsdatalagen. Datainspektionens befogenheter är dels förebyggande, dels korrigerande.

Datainspektionens uppdrag

Datainspektionen ska

 • utöva allmän tillsyn över personuppgiftsbehandling
 • handlägga klagomål från registrerade (se Rätten att klaga till Datainspektionen)
 • på begäran av en fysisk person, kontrollera om personen behandlas författningsenligt (se även Registrerades rättigheter)
 • på begäran bistå en tillsynsmyndighet i en annan medlemsstat.
 • ge rådgivning och stöd till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden vid s.k. förhandssamråd

Datainspektionen kan utöva tillsyn med anledning av inkomna klagomål eller på eget initiativ, t.ex. på grund av egna iakttagelser, efter information från allmänheten eller en annan myndighet. Datainspektionen kan också utöva tillsyn för att se hur ny lagstiftning tillämpas eller få underlag för att bedöma behovet av nya råd eller föreskrifter. Även rapportering av personuppgiftsincidenter eller uppföljning av förhandssamråd kan leda till att Datainspektionen inleder tillsyn i någon form.

Datainspektionens uppdrag som tillsynsmyndighet finns bl.a. definierat i EU:s dataskyddskonvention, den kompletterande dataskyddslagen, den kompletterande dataskyddsförordningen samt i datainspektionens instruktion.

Datainspektionens befogenheter

Datainspektionen har befogenheter för att utreda tillsynsärenden mot personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Om Datainspektionen utreder Skatteverket har Datainspektionen rätt att få

 • tillgång till alla personuppgifter som behandlas hos Skatteverket
 • tillträde till Skatteverkets lokaler och utrustning
 • upplysningar och dokumentation
 • den hjälp som i övrigt behövs för tillsynen.

Förebyggande befogenheter

Om Datainspektionen bedömer att det finns en risk för att Skatteverket kan komma att behandla personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning eller någon annan författning, ska Datainspektionen försöka förmå Skatteverket att vidta åtgärder för att motverka denna risk. Detta kan göras genom rådgivning, stöd och påpekanden. Detta är alltså ett förebyggande arbete – innan någon personuppgiftsbehandling har påbörjats av Skatteverket – för att motverka risken att personuppgiftsbehandlingen sker i strid med gällande lagstiftning. Om Skatteverket inte följer Datainspektionens råd eller påpekande, kan Datainspektionen utfärda en varning som ska tjäna som en väckarklocka.

Korrigerande befogenheter

Om Datainspektionen bedömer att Skatteverket behandlar personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning eller någon annan författning eller på något annat sätt inte fullgör sina skyldigheter, får Datainspektionen vidta korrigerande åtgärder:

 • Datainspektionen kan förelägga Skatteverket att vidta åtgärder för att behandlingen ska bli författningsenlig, t.ex. att fullgöra sin dokumentationsskyldighet eller ge tillträde till lokaler.
 • Om bristen är allvarlig kan Datainspektionen förbjuda fortsatt behandling. Åtgärden ska användas restriktivt och bara om Skatteverket allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter och bristerna är sådana att de inte kan åtgärdas på annat sätt än att behandlingen upphör.

Om Skatteverket inte följer ett föreläggande eller beslut från Datainspektionen, kan Datainspektionen besluta om administrativa sanktionsavgifter, se mer i avsnitten administrativa sanktionsavgifter och Datainspektionen beslutar om sanktionsavgifter.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) [1]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [1]
 • Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [1]