OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Grundprincipen är att avdrag inte medges för de merkostnader som en person får när hen har skilda bostads- och arbetsorter. Avdragsrätten för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning är ett undantag från avdragsförbudet för privata levnadskostnader. Beroende på omständigheterna kan avdrag för ökade levnadskostnader medges antingen enligt reglerna om tillfälligt arbete eller enligt reglerna om dubbel bosättning.

Avdrag enligt reglerna om tillfälligt arbete kan vara aktuellt när den skattskyldiga har sitt arbete på en annan ort än där hen har sin bostad och arbetet avser kortare tid eller på annat sätt är begränsat (12 kap. 18 § IL).

Avdrag enligt reglerna om dubbel bosättning kan vara aktuellt när den skattskyldiga på grund av sitt arbete har flyttat till en ny ort och behållit en bostad för sig eller sin familj på den tidigare bostadsorten (12 kap. 19 § IL).

Grundförutsättningarna både när det gäller tillfälligt arbete och dubbel bosättning är att den anställda övernattar på arbetsorten samt att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 km (12 kap 20 § IL). I andra delar skiljer sig avdragen åt, både när det gäller vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda och hur avdragen ska beräknas. Se mer vad som gäller för respektive avdrag på sidorna Tillfälligt arbete och Dubbel bosättning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar