OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Den som bedriver näringsverksamhet och vill bli godkänd för F-skatt måste själv ansöka om det via verksamt.se eller med en särskild blankett. Ett godkännande om F-skatt gäller tills vidare.

Vad innebär F-skatt?

Bestämmelserna om godkännande för F-skatt och återkallelse av godkännande för F-skatt finns i 9 kap. SFL och infördes genom prop. 1991/92:112. Att vara godkänd för F-skatt är frivilligt.

Skatteverket ska besluta om godkännande för F-skatt om den som ansöker bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige, och även övriga förutsättningar för godkännande är uppfyllda.

Ett godkännande för F-skatt innebär att det är personen själv som ansvarar för att betala in sin preliminära skatt och sina socialavgifter (2 kap. 5 § SAL och 10 kap. 11–13 §§ SFL).

Den som vill bli godkänd måste själv ansöka

Den som vill bli godkänd för F-skatt måste själv ansöka om det. Ansökan kan göras via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se eller på blankett enligt ett fastställt formulär, Företagsregistrering, SKV 4620, för utländska sökanden blankett SKV 4632 (3 kap. 1 § SFF).

Den som ansöker om godkännande för F-skatt ska lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket (28 kap. 2 § SFL).

Undertecknande

Ansökan från enskilda näringsidkare ska skrivas under av sökanden och ansökan från juridiska personer ska skrivas under av behörig firmatecknare. Om sökanden är en juridisk person och firman enligt bolagsordningen eller föreningsstadgarna ska tecknas av flera personer, måste samtliga skriva under.

Kravet på undertecknande vid företagsregistrering är lagfäst bara till den del registreringen avser en preliminär inkomstdeklaration (38 kap. 2 § SFL). I övriga delar (F-skatt, AG, moms) finns inget lagkrav på att den som ansöker eller anmäler måste skriva under. För att Skatteverket ska kunna avvisa en ansökan eller anmälan om företagsregistrering i dessa delar ska det vara fråga om en sådan brist som gör att framställningen inte kan prövas i sak (20 § FL). Skatteverket ska inte hävda att framställningen inte kan prövas i sak endast av den anledningen att anmälan eller ansökan inte är behörigen undertecknad. Är Skatteverket tveksamma till om ett sådan anmälan eller ansökan är en viljeyttring från företaget i fråga kan Skatteverket begära att avsändaren bekräftar detta (21 § FL). En sådan bekräftelse kan ske med hjälp av ett undertecknande, men det finns också möjlighet att göra den på annat sätt – muntligt eller skriftligt, exempelvis genom telefonsamtal och mobilt bank-ID (prop. 2016/17:180 s. 306).

Om Skatteverket utan framgång har försökt att få ett registreringsärende bekräftat av behörig företrädare och därför fortfarande är tveksamma till om det är en viljeyttring från företaget ifråga får Skatteverket, med stöd av 20 § FL, förelägga företaget att åtgärda bristen och samtidigt informera om att om bristen inte åtgärdas så kan följden bli att ansökan eller anmälan inte tas upp till prövning, d.v.s. avvisas.

Godkännandet gäller tills vidare

Ett godkännande för F-skatt gäller tills vidare, alltså tills det återkallas på grund av egen begäran eller annat skäl (9 kap. 4 § SFL och prop. 2010/11:165 s. 327).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Propositioner

  • Proposition 1991/92:112 om F-skattebevis, m.m. [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1]

Övrigt

  • Verksamt.se [1]