OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Ett värdepapper är marknadsnoterat om det är upptagen till handel på en reglerad marknad eller om det är föremål för kontinuerlig allmänt tillgänglig notering av marknadsmässig omsättning. Bedömningen har betydelse för beskattningen i flera fall.

Skatteverket har gjort en annan bedömning när det gäller investeringssparkonto.

Betydelsen av marknadsnotering

Begreppet marknadsnoterad förekommer i ett stort antal bestämmelser i inkomstskattelagen. Om ett värdepapper är marknadsnoterat får t.ex. innehavaren:

Om en aktie inte är marknadsnoterad

Även i inkomstslaget näringsverksamhet har det i vissa fall betydelse om en andel är marknadsnoterad t.ex.

Begreppet marknadsnoterad tillämpas på alla typer av

 • värdepapper, både delägarrätter och fordringsrätter. Det innebär att det används för exempelvis aktier, optioner, terminer, warranter och alla typer av indexobligationer. Begreppet omfattar även alla värdepapper oavsett var i världen handeln sker.

Begreppen i lagtexten

För att en fordringsrätt eller delägarrätt ska vara marknadsnoterad ska den antingen:

 1. vara upptagen till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES-området, eller
 2. vara föremål för kontinuerlig allmänt tillgänglig notering av marknadsmässig omsättning (48 kap.5 § IL).

Paragrafen är uppdelad på två led där det räcker med att det ena är uppfylld. Det första ledet innebär att om det sker handel med ett värdepapper på en reglerad marknad är det alltid marknadsnoterat. Vad som menas med en reglerad marknad framgår av 1 kap. 4 b § Lag om värdepappersmarknaden. Tidigare stod det i lagtexten att värdepapperet skulle vara noterad på en svensk eller utländsk börs. Bestämmelsen har ändrats för att stämma överens med uttrycken i lag om värdepappersmarknaden. Av förarbetena till lagändringen framgår att begreppsändringen inte innebär någon ändring i förhållande till hur det var skrivet förut (prop. 2006/07:115 s. 548 f).

Andra ledet i paragrafen handlar om de värdepapper som inte är upptagna på en reglerad marknad. Dit räknas exempelvis en handelsplattform. Vad som menas med en handelsplattform framgår av 1 kap. 4 b § Lag om värdepappersmarknaden. En aktie som handlas på en handels­platt­form anses marknadsnoterad om den uppfyller övriga krav på kontinuerliga allmänt tillgängliga noteringar (prop. 2006/07:115 s. 663). Även en aktie som är noterad hos ett värdepappers­institut räknas som marknadsnoterad om samtliga krav är uppfyllda.

Vad menas med upptagen till handel?

Högsta Förvaltningsdomstolen har ansett att ett värdepapper som enbart var inregistrerat, utan noteringar om avslut, inte kunde anses vara marknadsnoterat (RÅ 1994 ref. 26). Detta innebär att värdepapperet rent faktiskt måste handlas över börsen någon gång, för att det ska anses vara marknadsnoterat, se även prop. 2006/07:115 s. 663 f. Det räcker inte med att handel sker vid sidan om börsen genom t.ex. en market maker. I förarbetena anges att aktier som är inregistrerade vid en svensk börs normalt faller in under definitionen av marknadsnoterade delägar­rätter, men att det finns undantag (prop. 1999/2000:2, del 2 s. 561 och prop. 2006/07:115 s. 663 f). I regel sker också handel över börsen.

Skatteverkets anser att ett värdepapper inte är marknadsnoterat om det är inregistrerat vid en börs men handeln inte sker över börsen utan någon annanstans. Skatteverket anser att det krävs notering om avslut (dvs. handel) på den börs som värdepapperet är inregistrerat, för att det ska anses vara marknadsnoterat (Skatteverkets ställningstagande Börsregistrering är något annat än börsnotering). Att lagtexten nu har ett annat uttryck (handel på reglerad marknad) ändrar inte Skatteverkets uppfattning.

Vad innebär kontinuerlig, allmänt tillgänglig notering?

Kontinuerlig notering innebär inte ett krav på daglig notering men däremot krävs en viss regelbundenhet i uppdateringen av noteringarna dvs. i förekomsten av avslut. Att noteringarna ska vara allmänt tillgängliga innebär att både den som handlar med värdepapper och Skatteverket ska kunna få del av noteringen. När det gäller uttrycket “annan kontinuerlig notering” har det betydelse i vilken omfattning en inofficiell lista uppdateras och i vilken utsträckning en notering är tillgänglig för allmänheten (prop. 1989/90:110 s. 723). Som allmänt tillgängliga räknas även uppgifter om köp- och säljpriser från s.k. market makers (prop. 1989/90:110 s. 429).

Skatteverket har redogjort för sin uppfattning av hur begreppen ska tillämpas i skrivelse 10145-98/900. Denna skrivelse gäller fortfarande och finns på Skatteverkets webbsida. Skatteverket anser att ett värdepapper är marknadsnoterat om

 • avsikten är att det ska vara varaktigt noterat. Teckningsrätt, interimsaktie och liknande anses varaktigt noterad om moderaktien är marknadsnoterad.
 • noteringarna om omsättning förekommer minst en gång var tionde dag.
 • noteringarna finns tillgängliga hos bank, fondkommissionär, market maker eller annan och de ser till att uppgifterna sparas tom sjätte året efter noteringsåret.
 • uppgifterna lämnas ut till både aktieägarna och Skatteverket utan kostnad av den som offentliggör noteringen.

Hur gör man bedömningen?

Ibland kan det vara svårt att veta var ett värdepapper handlas någonstans. Den uppgiften brukar man kunna hitta via bolagets hemsida. Sen får man gå vidare till marknadsplatsen för att se om och ev. hur ofta det har förekommit handel i värdepapperet. Om det är ett annat värdepapper än en aktie kan man t.ex. leta i den information som utgivaren (emittenten) anger i sitt informationsblad eller produktblad för att få reda på var värdepappret handlas någonstans.

Numera förekommer det att en aktie noteras på flera marknadsplatser. Då måste man summera handeln på de olika marknadsplatserna innan man gör bedömningen om ett värdepapper är marknadsnoterat. Det förekommer också att en aktie handlas både på en reglerad marknad och på en handelsplattform. Om aktien uppfyller kravet om handel på en reglerad marknad är samtliga aktier marknadsnoterade oavsett var de har handlats.

Tänk på att värdepapper av olika slag och sort ska bedömas var för sig. Det innebär att det inte räcker med att ett annat värdepapper utgivet av samma bolag är marknadsnoterat. Om B-aktien i ett bolag är marknadsnoterad måste A-aktien också uppfylla villkoren för att även den ska anses vara marknadsnoterad. Det är inte heller tillräckligt att den underliggande egendomen i en option är noterad. Även själva optionen måste uppfylla villkoren för att den ska anses marknadsnoterad.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 1994 ref. 26 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1989/90:110 s. 429 [1]
 • Proposition 1989/90:110 s. 723 [1]
 • Proposition 1999/2000:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]
 • Proposition 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden [1] [2] [3] [4]

Ställningstaganden

 • Begreppet marknadsnoterad [1]
 • Börsregistrering är något annat än börsnotering [1]