OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2023.

Det finns särskilda bestämmelser om tidpunkten för redovisning av mervärdesskatt vid unionsinterna förvärv. Vid unionsintern omsättning av varor finns särskilda bestämmelser om redovisning av omsättningen.

Sökte du efter bestämmelserna om unionsintern handel av varor hittar du dem på sidan Varuhandel inom EU.

Unionsinternt förvärv av varor

Bestämmelserna om redovisning vid unionsintern handel med varor innebär att utgående skatt som avser unionsinterna förvärv av varor ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan har utfärdats. Den utgående skatten ska dock redovisas senast i deklarationen för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde i månaden efter det att skattskyldigheten inträtt (13 kap. 8 b § första stycket ML). Skattskyldigheten för förvärvet inträder vid tidpunkten för leveransen (1 kap. 4 a § ML).

Ingående skatt som avser ett unionsinternt förvärv av varor ska dras av i den redovisningsperiod under vilken den utgående skatten ska redovisas (13 kap. 18 b § ML).

Mervärdesskatt vid unionsinterna förvärv av varor ska alltså som huvudregel redovisas enligt en s.k. fakturadatummetod. Detta innebär att utgående och ingående skatt som avser unionsinterna förvärv ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan har utfärdats. Om någon faktura inte har utfärdats senast den femtonde i månaden efter leveransmånaden ska mervärdesskatten dock redovisas för den redovisningsperiod som omfattar den angivna tidpunkten (prop. 2011/12:94 s. 59).

Exempel: Fakturan utfärdas i leveransmånaden

Ett företag med redovisningsperioden en kalendermånad får en leverans av varor från Tyskland den 11 juli. Fakturan är utfärdad den 22 juli. Varorna ska användas i företagets skattepliktiga verksamhet. I det här fallet är fakturan utfärdad under leveransmånaden. Det innebär att mervärdesskatten ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan är utfärdad. Företaget ska därför redovisa den utgående skatten i mervärdesskattedeklarationen för redovisningsperioden juli. Företaget redovisar också den ingående skatten i samma redovisningsperiod.

Om företaget i stället har redovisningsperioden kalenderkvartal ska mervärdesskatten redovisas i redovisningsperioden juli-september.

Exempel: Fakturan utfärdas efter leveransmånaden

Ett företag med redovisningsperioden en kalendermånad får en leverans av varor från Tyskland den 11 juli. Fakturan är utfärdad den 2 augusti. Varorna ska användas i företagets skattepliktiga verksamhet. I det här fallet är fakturan utfärdad i månaden efter leveransmånaden, men före den femtonde. Det innebär att mervärdesskatten ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan är utfärdad. Företaget ska därför redovisa den utgående skatten i mervärdesskattedeklarationen för redovisningsperioden augusti. Företaget redovisar också den ingående skatten i samma redovisningsperiod.

Om företaget i stället har redovisningsperioden kalenderkvartal ska mervärdesskatten redovisas i redovisningsperioden juli-september.

Exempel: Fakturan utfärdas sent

Ett företag med redovisningsperioden en kalendermånad får en leverans av varor från Tyskland den 11 juli. Fakturan är utfärdad den 5 september. Varorna ska användas i företagets skattepliktiga verksamhet. I det här fallet är fakturan utfärdad försent. Det innebär att mervärdesskatten ska redovisas för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde i månaden efter leveransmånaden. Företaget ska därför redovisa den utgående skatten i mervärdesskattedeklarationen för redovisningsperioden augusti. Företaget redovisar också den ingående skatten i samma redovisningsperiod.

Om företaget i stället har redovisningsperioden kalenderkvartal ska mervärdesskatten redovisas i redovisningsperioden juli-september.

Unionsintern omsättning av varor

En unionsintern omsättning av varor ger enligt 3 kap. 30 a § ML inte upphov till någon mervärdesskatt att betala. Omsättningen ska dock redovisas i mervärdesskattedeklarationen och i den periodiska sammanställningen. Omsättningen ska redovisas vid motsvarande tidpunkter som gäller för unionsinterna förvärv (prop. 2011/12:94 s. 60).

Redovisning i mervärdesskattedeklarationen

En från skatteplikt undantagen unionsintern varuomsättning ska redovisas i den redovisningsperiod under vilken fakturan har utfärdats dock senast i den redovisningsperiod som omfattas av den femtonde i månaden efter det att leveransen har skett (13 kap. 8 b § andra stycket ML).

Redovisning i den periodiska sammanställningen

Redovisning i den periodiska sammanställningen ska göras för den rapporteringsperiod under vilken fakturan har utfärdats dock senast i den rapporteringsperiod som omfattas av den femtonde i månaden efter det att leveransen har skett (35 kap. 2 § andra stycket SFL).

Exempel: Fakturan utfärdas i leveransmånaden

Ett företag levererar en vara till en köpare i Tyskland den 11 mars och fakturan utfärdas den 17 mars. I det här fallet är fakturan utfärdad i leveransmånaden. Det innebär att omsättningen ska redovisas för den rapporteringsperiod under vilken fakturan är utfärdad. Uppgift om leveransen ska därför lämnas i rapporteringsperioden för mars alternativt januari–mars beroende på vilken rapporteringsperiod företaget har.

Exempel: Fakturan utfärdas sent

Ett företag levererar en vara till en köpare i Tyskland den 11 mars och fakturan utfärdas den 17 maj. I det här fallet är fakturan utfärdad försent. Det innebär att omsättningen ska redovisas för den rapporteringsperiod som omfattar den femtonde i månaden efter leveransmånaden. Uppgiften om leveransen ska lämnas i rapporteringsperioden för april alternativt april–juni beroende på vilken rapporteringsperiod företaget har.

Bestämmelserna har företräde

Bestämmelserna gäller oavsett tilldelad redovisningsmetod och ska alltså tillämpas även om redovisningen i övrigt sker enligt t.ex. bokslutsmetoden (prop. 2005/06:174 s. 35−36).

Faktura utfärdad innan leverans

Det framgår inte uttryckligen av bestämmelsen i 13 kap. 8 b § ML vad som gäller om en faktura utfärdas före leveransen. Enligt Skatteverkets uppfattning är en förutsättning för redovisningsskyldighet att skattskyldighet har inträtt, d.v.s. att leverans av en vara har skett. Det innebär att även om en faktura har utfärdas före leveransen inträder redovisningsskyldigheten först vid leveransen (Skatteverkets ställningstagande Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor). Fakturering och betalning som sker före leveransen ska därmed redovisas i mervärdesskattedeklarationen för den redovisningsperiod under vilken leveransen ägt rum.

Exempel: Redovisning i mervärdesskattedeklarationen

Ett företag med redovisningsperioden en kalendermånad får en leverans av varor från Tyskland den 11 juli. Fakturan är utfärdad den 28 juni. Varorna ska användas i företagets skattepliktiga verksamhet. I det här fallet är fakturan utfärdad före leveransen. Det innebär att mervärdesskatten ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken leveransen görs. Företaget ska därför redovisa den utgående skatten i mervärdesskattedeklarationen för redovisningsperioden juli. Företaget redovisar också den ingående skatten i samma redovisningsperiod.

Om företaget i stället har redovisningsperioden kalenderkvartal ska mervärdesskatten redovisas i redovisningsperioden juli-september.

Exempel: Redovisning i den periodiska sammanställningen

Ett företag utfärdar en faktura den 17 mars. Leveransen av varan till en köpare i Tyskland sker den 13 maj. I det här fallet är fakturan utfärdad i före leveransen. Det innebär att omsättningen ska redovisas för den rapporteringsperiod under vilken leveransen görs. Uppgift om leveransen ska lämnas i rapporteringsperioden för maj alternativt april–juni beroende på vilken rapporteringsperiod företaget har.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2005/06:174 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning [1]
  • Proposition 2011/12:94 Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m. [1] [2]

Ställningstaganden

  • Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor [1]