OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2023.

Rättigheter som utövande konstnärer och framställare av ljud eller rörliga bilder har för själva inspelningen av framförandet av ett konstnärligt verk beskattas med skattesatsen 6 procent.

Vilken typ av rättigheter gäller det?

Överlåtelse eller upplåtelse av rättigheter till ljud- eller bildupptagningar av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk är skattepliktigt. Skattesatsen är 6 procent enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML.

Dessa rättigheter är inte sådana rättigheter som är direkt kopplade till en upphovsmans rättigheter till ett upphovsrättsskyddat verk, som bestämmelserna i 7 kap. 1 § tredje stycket 9 ML gäller för. Rättigheter till ljudupptagningar och bildupptagningar är s.k. närstående rättigheter enligt upphovsrättslagen (URL) som bland annat ska skydda utövande konstnärers tolkning av verk och skivbolags m.fl. framställning av ljudupptagningar och bildupptagningar av sådana tolkningar.

Vilka ersättningar omfattas?

Den lägre skattesatsen gäller för ersättningar som utövande konstnärer och framställare av ljud- eller bildupptagningar får med stöd av de s.k. närstående rättigheterna i upphovsrättslagen.

Royalty och andra ersättningar från skivbolag är exempel på sådana skattepliktiga ersättningar som en utövande konstnär kan få. Andra exempel är ersättningar som betalas ut för att en musikupptagning av en utövande konstnärs framförande, t.ex. en cd-skiva, används i ett radio- eller tv-program eller vid ett annat offentligt framträdande.

Rättigheter till ljud- eller bildupptagning av ett artistframträdande som inte utgörs av att en utövande konstnär framför och levandegör ett upphovsrättsligt skyddat verk, t.ex. en akrobats framförande till bakgrundsmusik, omfattas inte av den reducerade skattesatsen. För sådana tillhandahållanden gäller skattesatsen 25 procent.

Den lägre skattesatsen gäller även om verket är ett reklamalster

Till skillnad från bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket 9 ML gäller den lägre skattesatsen för rättigheter till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett konstnärligt eller litterärt verk oavsett om verket är ett reklamalster eller inte.

Till exempel kan rättigheter till en skådespelares prestationer vid inspelning av en reklamfilm omfattas av den lägre skattesatsen.

Gränsdragning mot utövande konstnärs framförande

En utövande konstnärs gage för att, inför publik, framföra ett konstnärligt eller litterärt verk som omfattas av upphovsrättslagen är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § 1 ML. Däremot är upplåtelsen och överlåtelsen av rättigheterna till ljud- eller bildupptagning av ett sådant framförande skattepliktigt. För gage som avser både framträdande inför publik och ljud- och bildupptagning av detta framträdande ska en bedömning göras om det är fråga om ett eller flera tillhandahållanden.

En artists prestation vid en filminspelning omfattas inte av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § 1 ML. För förvärvaren får artistens prestation ett värde först när artisten överlåter eller upplåter visningsrätten. Av denna anledning är artistens framförande underordnat visningsrätten som utgör det huvudsakliga tillhandahållandet. Därför är det fråga om ett skattepliktigt tillhandahållande (RÅ 2005 ref. 82).

Exempel: tv-inspelning av framträdande inför publik

En artist uppträder med musikunderhållning, sjunger och spelar, i ett tv-program. Uppträdandet sker med publik och tv-inspelning sker. Blir en viss del av gaget för tv-inspelningen skattefritt eftersom det är ett framträdande inför publik?

Svar: Om gaget avser en tv-inspelning inför en studiopublik är det fråga om ett enda tillhandahållande som huvudsakligen utgör en rätt till ljud- och bildupptagning. Det en genomsnittlig köpare efterfrågar är endast en tv-inspelning av framträdandet. Studiopubliken är endast ett medel för att på bästa sätt utföra tv-inspelningen. Publiken medverkar i inspelningen och blir dirigerad att applådera, skratta osv.

Om gaget däremot avser ett liveframträdande vid en större inom- eller utomhuskonsert med mycket publik samt rättigheterna till ljud- och bildupptagning av framträdandet får en bedömning göras i det enskilda fallet om det är frågan om ett enda eller två olika tillhandahållanden.

Rättigheten kan upplåtas eller överlåtas vidare

Den som förvärvat rättigheterna till en ljud- eller bildupptagning av den utövande konstnären får också tillämpa den lägre skattesatsen vid en vidareförsäljning av rättigheterna. Den lägre skattesatsen gäller också vidareförsäljning i flera led förutsatt att det är frågan om de ekonomiska rättigheterna.

Om en utövande konstnär i sin anställning utför ett framträdande där konstnärens arbetsgivare får ersättning för ljud- eller bildinspelning av detta framträdande krävs det att arbetsgivaren uttryckligen har samtycke från konstnären för att ersättningen ska omfattas av den lägre skattesatsen. Denna rättighet ingår inte i det vanliga anställningsavtalet. Saknas sådant samtycke gäller normalskattesatsen (25 %) på ersättningen som arbetsgivaren får.

Enligt en dom i Arbetsdomstolen (AD 2002 nr 87) framgår att en arbetsgivare kan överta sådana rättigheter genom avtal. Den närstående rättigheten enligt 45 § URL är en ensamrätt vilket innebär att det krävs uttryckligen ett godkännande av konstnären för att någon annan ska kunna överta denna rättighet.

Närstående rättigheter enligt upphovsrättslagen

I 1, 4 och 5 §§ URL regleras de rättigheter som en upphovsman har till ett verk. Förutom upphovsmannens rättigheter ger 45, 46 och 48 §§ URL vissa ekonomiska rättigheter till andra medverkande än själva upphovsmannen till ett verk.

De som också kan få skydd enligt dessa bestämmelser är utövande konstnärer, framställare av ljud eller rörliga bilder samt radioföretag och tv-företag. Deras rättigheter kallas för närstående rättigheter eftersom de liknar de rättigheter som en upphovsman har. I 47 § URL finns bestämmelser om när utövande konstnärer och framställare har rätt till ersättning för dessa rättigheter.

Utövande konstnärs framförande

En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk skyddas genom att framförandet inte får tas upp på en grammofonskiva, en film eller någon annan anordning utan konstnärens samtycke (45 § URL). Vidare får inte heller ett framförande som tagits upp på en sådan anordning föras över till någon annan anordning eller göras tillgängligt för allmänheten utan konstnärens samtycke. Rättigheten är en sorts visnings- eller spridningsrätt till konstnärens tolkning och levandegörande av ett verk.

Den utövande konstnären har därför rätt att kräva ekonomisk ersättning för att ge sitt samtycke till ljud- eller bildupptagningen, dvs. det finns en sorts rättighet som kan upplåtas eller överlåtas. SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) är ett exempel på en organisation i Sverige som bevakar sina medlemmars rätt till ersättning för utövande konstnärers musikinspelningar.

Skivproducenter och filmproducenter

De rättigheter som framställare av ljud- eller bildupptagningar har, d.v.s. skiv- eller filmproducenter, framgår av 46 § URL. Rättigheterna innebär att man inte får kopiera, föra över eller göra en ljudupptagning eller bildupptagning tillgänglig för allmänheten utan framställarens samtycke.

Skiv- eller filmproducenterna har därför rätt att kräva ekonomisk ersättning för att ge sitt samtycke t.ex. för att deras ljud- eller bildupptagningar används i radio eller tv. IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) är ett exempel på en välkänd organisation som företräder skivproducenternas rättigheter. IFPI inkasserar bl.a. ersättningar när framställarnas ljudupptagningar används och fördelar dessa till skivbolagen.

Radio och tv

I 48 § URL finns bestämmelserna om skydd för radioföretag och tv-företag. Enligt bestämmelsen får radiosändningar eller tv-sändningar inte tas upp på någon anordning där de kan återges utan radio- eller tv-företagets samtycke. En utsändning får heller inte återutsändas eller återges för allmänheten på platser där allmänheten har tillträde mot inträdesavgift utan radio- eller tv-företagets samtycke.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • AD 2002 nr 87 [1]
  • RÅ 2005 ref. 82 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Artistframträdanden, mervärdesskatt [1]