OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Den som är skattskyldig för nikotinskatt, men som inte ska vara registrerad enligt SFL ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration.

Vem ska lämna en särskild skattedeklaration för nikotinskatt?

Den som är skattskyldig enligt LSNP och som inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 § SFL ska redovisa nikotinskatten i en särskild skattedeklaration (26 kap. 8 § 1 SFL).

Om skatten ska redovisas i en punktskattedeklaration eller i en särskild skattedeklaration beror därmed på om den skattskyldiga ska vara registrerad.

Bestämmelsen innebär att andra skattskyldiga än den som är godkänd lagerhållare eller säljer varor genom distansförsäljning ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet (prop. 2017/18:187 s. 65).

Den som ska redovisa nikotinskatten i en särskild skattedeklaration är alltså:

 • den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor i Sverige utan att vara godkänd lagerhållare
 • den som för in eller tar emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare och utan att det är distansförsäljning
 • den som använder e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som köpts in skattefritt för annat än det avsedda ändamålet.

Vad ska den särskilda skattedeklarationen innehålla?

Nikotinskatt ska redovisas för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 1 SFL).

Vilka uppgifter som ska finnas med i samtliga skattedeklarationer regleras i 26 kap. 18 § SFL. I 26 kap. 24 § SFL regleras vilka uppgifter därutöver som en särskild skattedeklaration ska innehålla. För att få reda på vad en särskild skattedeklaration ska innehålla är det alltså nödvändigt att läsa både 18 och 24 §§ (jfr prop. 2010/11:165 s. 797).

Den särskilda skattedeklarationen ska innehålla

 • nödvändiga identifikationsuppgifter
 • de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten
 • den händelse som medför skattskyldighet och skatten på grund av händelsen.

De identifikationsuppgifter som en skattedeklaration ska innehålla framgår av 6 kap. 1 § första stycket SFF och är följande:

 • namn
 • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
 • postadress.

Underskrift

Den särskilda skattedeklarationen ska vara undertecknad av den uppgiftsskyldiga eller av en behörig ställföreträdare (38 kap. 3 § SFL). Eftersom en särskild skattedeklaration för nikotinskatt inte kan lämnas elektroniskt får uppgifterna inte undertecknas av ett deklarationsombud.

Belopp ska anges i hela kronor

Skattebeloppen i deklarationen ska anges i hela kronor (22 kap. 1 § SFF). När det gäller redovisning i skattedeklarationer gäller alltså inte lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp.

Valutan är svenska kronor

Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt SFL och SFF ska anges i svenska kronor, om inget annat föreskrivs (22 kap. 2 § SFF). Detta gäller oavsett vilken redovisningsvaluta företaget tillämpar.

Deklarationstidpunkt

Den särskilda skattedeklarationen för nikotinskatt ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 35 § SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
 • Proposition 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikontinhaltiga produkter [1]