OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Den som är skattskyldig, men som inte ska vara registrerad enligt SFL ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration. Även distansförsäljare som inte företräds av en representant ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration.

Vem ska lämna en särskild skattedeklaration för tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi?

I vilka fall tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi ska redovisas i en särskild skattedeklaration, i stället för i en punktskattedeklaration för redovisningsperioder, regleras i 26 kap. 8 § SFL.

Skattskyldig som inte ska registreras

Den som är skattskyldig enligt LTS, LAS eller LSE, och som inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 § SFL, ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration (26 kap. 8 § 1 SFL).

Om skatten ska redovisas i en punktskattedeklaration eller i en särskild skattedeklaration beror därmed på om den skattskyldiga ska vara registrerad. I vissa fall ska även den som är registrerad enligt 7 kap. 1 § SFL redovisa tobaksskatt, alkoholskatt eller skatt på energi i en särskild skattedeklaration.

Följande uttalande i författningskommentaren till ändringen av 9 § första stycket 1 LTS ger ledning när man bedömer om skatten ska redovisas i en punktskattedeklaration eller i en särskild skattedeklaration:

Om den som godkänts som upplagshavare hanterar varor vid sidan av ett uppskovsförfarande är denne skattskyldig enligt andra bestämmelser. Som exempel kan nämnas det fall där den som godkänts som upplagshavare för in beskattade varor till Sverige. Eftersom beskattade varor inte omfattas av uppskovsförfarandet, för upplagshavaren inte in sådana varor i egenskap av upplagshavare. Han eller hon är då inte skattskyldig för varorna enligt punkt 1 utan enligt punkt 6 (numera punkt 5). Det innebär att dessa varor inte ska tas med i den skatteredovisning upplagshavaren regelbundet lämnar i sin punktskattedeklaration. I stället ska skatten redovisas i en särskild deklaration när varorna förs in. En sådan deklaration ska lämnas inom fem dagar efter införseln (jfr prop. 2009/10:40 s. 162).

Mottagande vid distansförsäljning när säljaren inte har ställt säkerhet

Den som tar emot varor eller bränsle enligt 16 c § LTS, 15 c § LAS eller 4 kap. 10 § LSE är skattskyldig enligt 9 § första stycket 4 LTS, 8 § första stycket 4 LAS eller 4 kap. 1 § 4 LSE och ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

För in eller tar emot-bestämmelsen

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5 LTS, 36 § 3 LTS, 8 § första stycket 5 LAS, 4 kap. 1 § 5 LSE eller 4 kap. 12 § 3 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Tillverkning eller bearbetning utanför skatteupplag

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6 LTS, 8 § första stycket 6 LAS eller 4 kap. 1 § 6 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Tillverkning m.m. av den som inte är godkänd lagerhållare

Den som är skattskyldig enligt 36 § 2 LTS eller 4 kap. 12 § 2 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Användning för annat ändamål

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7 LTS, 36 § 4 LTS, 8 § första stycket 7 LAS, 4 kap. 1 § 7 LSE, 4 kap 12 § 4 LSE eller 4 kap. 12 § 5 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Innehav utanför ett uppskovsförfarande

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8 LTS, 8 § första stycket 8 LAS eller 4 kap. 1 § 9 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Bränsle för drift av motordrivet fordon

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 8 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

För in el till Sverige via ett elnät för vilket koncession inte meddelats

Den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 4 LSE ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

Distansförsäljare som inte företräds av en representant

Den som är skattskyldig enligt 16 § första stycket LTS, 15 § första stycket LAS eller 4 kap. 9 § första stycket LSE (distansförsäljning), och som ska registreras enligt 7 kap. 1 § SFL, men som inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket, ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 2 SFL).

Syftet med denna bestämmelse är att bara skattskyldiga som följer reglerna för distansförsäljning i ovan nämnda lagar ska få redovisa skatten för redovisningsperioder (jfr prop. 2002/03:10 s. 116).

Vad ska den särskilda skattedeklarationen innehålla?

Skatten ska redovisas för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § SFL).

Vilka uppgifter som ska finnas med i samtliga skattedeklarationer regleras i 26 kap. 18 § SFL. I 26 kap. 24 § SFL regleras vilka uppgifter därutöver som en särskild skattedeklaration ska innehålla. För att få reda på vad en särskild skattedeklaration ska innehålla är det alltså nödvändigt att läsa både 18 och 24 §§ (jfr prop. 2010/11:165 s. 797).

Den särskilda skattedeklarationen ska innehålla

 • nödvändiga identifikationsuppgifter
 • de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten
 • den händelse som medför skattskyldighet och skatten på grund av händelsen.

De identifikationsuppgifter som en skattedeklaration ska innehålla framgår av 6 kap. 1 § första stycket SFF och är följande:

 • namn
 • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
 • postadress.

Underskrift

Den särskilda skattedeklarationen ska vara undertecknad av den uppgiftsskyldiga eller av en behörig ställföreträdare (38 kap. 3 § SFL). Eftersom särskild skattedeklaration för tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi inte kan lämnas elektroniskt får uppgifterna inte undertecknas av ett deklarationsombud.

Belopp ska anges i hela kronor

Belopp som avser skatt enligt SFL ska anges i hela kronor (22 kap. 1 § SFF). När det gäller redovisning i skattedeklarationer gäller alltså inte lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp.

Valutan är svenska kronor

Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt SFL och SFF ska anges i svenska kronor, om inget annat föreskrivs (22 kap. 2 § SFF). Detta gäller oavsett vilken redovisningsvaluta företaget tillämpar.

Deklarationstidpunkt

När särskilda skattedeklarationer ska lämnas regleras i 26 kap. 35 och 37 §§ SFL.

Skattskyldig som inte ska registreras

Särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 8 § 1 SFL ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 35 § SFL).

I vissa fall ska deklarationen i stället ha kommit in till Skatteverket senast vid den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 37 § SFL). Dessa fall är när den som ska lämna deklarationen är skattskyldig enligt

 • för in eller tar emot-bestämmelsen om den skattskyldige inte har ställt säkerhet för skattens betalning
 • bestämmelsen om innehav utanför ett uppskovsförfarande
 • bestämmelsen om mottagande vid distansförsäljning när säljaren inte har ställt säkerhet.

Genom att skatten ska redovisas omedelbart kan skattebrottslagen tillämpas på felaktigheter som konstateras vid en transportkontroll (jfr prop. 2002/03:10 s. 71 f. och s. 116 f. och prop. 2010/11:165 s. 809).

Distansförsäljare som inte företräds av en representant

Särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 8 § 2 SFL ska ha kommit in till Skatteverket senast vid den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 35 § SFL). Skälet till att skatten ska redovisas omedelbart är att skattebrottslagen ska gå att tillämpa på felaktigheter som konstaterats vid en transportkontroll (jfr prop. 2002/03:10 s. 71 f. och s. 116 f. och prop. 2010/11:165 s. 809).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2002/03:10 Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor [1] [2] [3]
 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3]