OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Uppdaterat denna sida

Skatteverket ska meddela ett beslut om rapporteringsavgift inom sex år från utgången av det kalenderår då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts (52 kap. 8 d § SFL).

Den tidpunkt då uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang eller kvartalsvis uppdatering senast ska lämnas framgår av 33 b kap. 19–21 §§ SFL.

Nytt: 2020-06-18

Sidan har tillkommit med anledning av DAC 6. De nya reglerna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]