OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska meddela ett beslut om rapporteringsavgift inom sex år från utgången av det kalenderår då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts (52 kap. 8 d § SFL).

Den tidpunkt då uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang eller kvartalsvis uppdatering senast ska lämnas framgår av 33 b kap. 19–21 §§ SFL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]