OBS: Detta är utgåva 2020.12. Visa senaste utgåvan.

Kontoförande institut ska lämna informationsuppgifter till värdepapperscentraler för att värdepapperscentralerna ska kunna lämna kontrolluppgifter med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2.

Kontoförande institut ska lämna uppgifter till värdepapperscentraler

När ett rapporteringspliktigt konto finns hos en värdepapperscentral är det värdepapperscentralen som ska identifiera det finansiella kontot och lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

I de flesta fall är det de kontoförande instituten (t.ex. en bank) som har kännedom om kunden. Det kontoförande institutet som utför registreringsåtgärder på kontot ska därför lämna uppgifter till värdepapperscentralen (34 kap. 9 a och 9 c §§ SFL). Samtliga uppgifter som krävs för att kunna identifiera rapporteringspliktiga konton ska lämnas över. Det kontoförande institutet kan antingen lämna uppgifter om de rapporteringspliktiga konton som institutet har identifierat, eller så kan det lämna ett tillräckligt underlag för att värdepapperscentralen ska kunna identifiera sådana konton själv (prop. 2014/15:41 s. 202 och 2015/16:29 s. 109).

Det kontoförande institutet ska även, avseende FATCA-avtalet, lämna uppgifter om skatteregistreringsnummer (TIN) eller födelsedatum till värdepapperscentralen (34 kap. 9 a§ SFL). När det gäller uppgifter med anledning av CRS och DAC 2 ska det kontoförande institutet även lämna uppgifter om skatteregistreringsnummer (TIN), födelsedatum eller födelseort (34 kap. 9 c § SFL). Det finns också allmänna bestämmelser om att ett kontoförande institut ska lämna de uppgifter som behövs för att värdepapperscentralen ska kunna fullgöra sina skyldigheter (3 kap. 4 § lagen [1998:1479] om kontoföring av finansiella instrument).

Den som har medverkat vid försäljning eller inlösen ska lämna uppgifter

Den som har medverkat vid en försäljning eller inlösen ska också lämna uppgifter till värdepapperscentralen om den sammanlagda ersättning som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter (34 kap. 9 b och 9 d §§ SFL).

Om ett konto har lagts upp av ett kontoförande institut hos värdepapperscentralen och det kontoförande institutet inte är registrerat som förvaltare av de finansiella instrument som kontot omfattar är det värdepapperscentralen som ska rapportera uppgifter avseende försäljningar och inlösen. Detta har förtydligats genom en ändring av lagtexten (22 a kap. 6 § andra stycket resp. 22 b kap. 6 § andra stycket SFL). Den som har medverkat vid en försäljning eller inlösen måste därför lämna informationsuppgifter om den sammanlagda ersättningen till den värdepapperscentral där kontot finns.

Uppgifterna ska lämnas senast den 1 maj

Informationsuppgiften till värdepapperscentralen ska lämnas snarast men senast den 1 maj (34 kap. 10 § tredje stycket SFL). Om en informationsuppgift inte lämnas till den som ska lämna kontrolluppgiften ska denne anmäla det till Skatteverket.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sverigesregering och Amerikas förenta staters regeringför att förbättra internationell efterlevnad avskatteregler och för att genomföra FATCA [1]
  • Proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton [1]