OBS: Detta är utgåva 2020.12. Visa senaste utgåvan.

Den som har fått, utnyttjat eller överlåtit en förmån eller ersättning ska i vissa fall lämna uppgifter om detta till den som är skyldig att lämna kontrolluppgift eller uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration.

Förmån av framtida förvärv av värdepapper, personaloptioner

Den som har utnyttjat eller överlåtit en sådan rättighet att i framtiden förvärva värdepapper som avses i 10 kap. 11 § andra stycket IL (personaloption) ska lämna uppgifter till den som ska lämna kontrolluppgift om förmån av framtida förvärv av värdepapper. Personen ska lämna de uppgifter som behövs för att den som är skyldig att lämna kontrolluppgift eller den som är skyldig att lämna uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration ska kunna lämna korrekta uppgifter (34 kap. 6 § SFL).

Uppgifterna ska lämnas snarast och senast den 8:e i månaden efter det att skyldigheten att lämna kontrolluppgift eller uppgifter i en arbetsgivardeklaration uppkom (34 kap. 10 § första stycket SFL).

Skälet till att uppgifterna ska lämnas senast den 8 i månaden efter är att en arbetsgivardeklaration ska lämnas den 12 eller den 26 varje månad. Eftersom den enskilde kanske inte känner till om uppgifter ska lämnas i en kontrolluppgift eller i en arbetsgivardeklaration är det samma tidpunkt som gäller om uppgifterna i stället ska lämnas till den kontrolluppgiftsskyldige (prop. 2016/17:58 s 95).

Rabatt, bonus eller liknande förmåner

Den som har fått en rabatt, bonus eller annan förmån på grund av kundtrohet eller liknande ska lämna uppgifter till den som ska lämna kontrolluppgift eller den som är skyldig att lämna uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration om förmånen (34 kap. 7 § första stycket SFL).

Det är den som slutligen har stått för kostnaden som ligger till grund för förmånen som är kontrolluppgiftsskyldig eller skyldig att lämna uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration. För att den kontrolluppgiftsskyldiga eller den som är skyldig att lämna uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration ska kunna uppfylla sin uppgiftsskyldighet behöver hen uppgift om ersättningen eller förmånens storlek. Om det är en förmån behöver den uppgiftsskyldiga även uppgift om vilken förmån det rör sig om. Dessutom behövs uppgift om när ersättningen mottogs eller förmånen utnyttjades.

Uppgifterna ska lämnas snarast och senast den 8 i månaden efter det att skyldigheten att lämna kontrolluppgift eller uppgifter i en arbetsgivardeklaration uppkom (34 kap. 10 § första stycket SFL).

Skälet till att uppgifterna ska lämnas senast den 8 i månaden efter är att en arbetsgivardeklaration ska lämnas den 12 eller den 26 varje månad. Eftersom den enskilde kanske inte känner till om uppgifter ska lämnas i en kontrolluppgift eller i en arbetsgivardeklaration är det samma tidpunkt som gäller om uppgifterna i stället ska lämnas till den kontrolluppgiftsskyldige (prop. 2016/17:58 s 95).

Ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige

Den som har tagit emot en ersättning eller förmån från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige (enligt 15 kap. 7 § SFL) ska lämna uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldiga (34 kap. 7 § första stycket SFL). Det gäller inte personaloptioner (se ovan).

Det är den arbetsgivare i Sverige där personen är anställd som är skyldig att lämna kontrolluppgift. För att den svenska arbetsgivaren ska kunna uppfylla sin uppgiftsskyldighet behöver hen uppgift om ersättningen eller förmånens storlek. Om det är en förmån behöver den svenske arbetsgivaren även uppgift om vilken förmån det rör sig om. Dessutom behövs uppgift om när ersättningen mottogs eller förmånen utnyttjades.

Uppgifterna ska lämnas snarast och senast den 8 januari året efter det år som uppgiften gäller (34 kap. 10 § första stycket SFL).

Att dessa uppgifter inte får lämnas senare än den 8 januari året efter det år som uppgiften gäller innebär att den kontrolluppgiftsskyldiga alltid har minst drygt två veckor på sig att fullgöra sin kontrolluppgiftsskyldighet, som ska vara fullgjord senast den 31 januari samma år (24 kap. 1 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen [1] [2]