OBS: Detta är utgåva 2020.12. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska meddela ett beslut om att ta ut återkallelseavgift inom två år från den dag då beslutet om återkallelse av godkännandet för tonnagebeskattning meddelades (52 kap. 8 b § SFL).

Innan ett beslut om återkallelseavgift kan fattas måste Skatteverket ompröva och bestämma skatten för de aktuella beskattningsår som tidigare har tonnagebeskattats. Däremot finns det ingenting som säger att beskattningsbeslut och beslut om återkallelseavgift måste fattas vid samma tidpunkt.      

Innehållsförteckning

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]