OBS: Detta är utgåva 2020.13. Visa senaste utgåvan.

Hälso- och sjukvård är en skattepliktig förmån med vissa undantag.

Definitioner på hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel

Vad som menas med hälso- och sjukvård framgår av hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Med hälso- och sjukvård avses i HSL åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Av tandvårdslagen framgår vad som avses med begreppet tandvård. Med läkemedel avses läkemedel enligt läkemedelslagen (SKV A 2019:29).

Skatteverket anser att provrörsbefruktning, även kallat in vitro-fertilisering (IVF), och andra behandlingar för att åtgärda ofrivillig barnlöshet räknas som hälso- och sjukvård.

Även synkorrigerande operationer på personer med synnedsättning bör räknas som hälso- och sjukvård. Med synkorrigerande operationer avses ögonlaseroperationer eller operationer där ögats naturliga lins byts ut mot konstgjorda synkorrigerande linser.

Förmån av hälso- och sjukvård är skattepliktig – men det finns undantag

Grundprincipen för inkomstbeskattningen är att lön, förmåner och andra inkomster som en person får på grund av sin tjänst är skattepliktiga om inte förmånen är undantagen från beskattning i inkomstskattelagen. Värderingen ska i normalfallet ske till marknadsvärde. Det innebär att om en arbetsgivare erbjuder en anställd förmån av hälso- och sjukvård är detta en skattepliktig förmån som ska beskattas hos den anställda. Detsamma gäller sjukvårdsförsäkringar som tecknats av arbetsgivaren. Den delen av förmånen som är skattepliktig är också avgiftspliktig.

Förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som arbetsgivaren har betalat för den anställdas räkning har till och med den 30 juni 2018 varit en skattefri förmån för den anställda. Från och med den 1 juli 2018 slopades skattefriheten och den som får fri hälso- och sjukvård ska beskattas för förmånen enligt vanliga regler (prop. 2017/18:131). Från detta datum är alltså såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård en skattepliktig förmån.

Följande förmåner är dock undantagna från skatteplikt även efter den 1 juli 2018 (11 kap. 18 § IL):

 • vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands
 • läkemedel vid vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands
 • företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering
 • vaccinationer som beror på tjänsten
 • tandbehandlingar som har bedömts som nödvändig med hänsyn till tjänstens krav för försvarsmaktens submarina och flygande personal och för andra med i huvudsak likartade arbetsförhållanden.

Hälso- och sjukvård som arbetsgivaren tillhandahåller men som inte avser rehabilitering, företagshälsovård eller förebyggande behandling är en skattepliktig förmån. Skatteverket anser att till skattepliktig hälso- och sjukvård hör vanliga läkarundersökningar, provtagningar, röntgen, operationer m.m.

Om det däremot vid ett läkarbesök eller i samband med en operation konstateras att den anställda har behov av rehabilitering för att kunna utföra sitt arbete är sådan rehabilitering skattefri om den betalas av arbetsgivaren.

Allmänna hälsoundersökningar är normalt skattepliktiga, medan hälsoundersökningar som är anpassade till arbetsmiljörisker kan vara skattefria. Läs mer under Hälsoundersökning – skattefritt i vissa fall (nedan).

Läkarbesök som arbetsgivaren beordrar den anställda att genomgå för att kontrollera riktigheten i ett redan utfärdat sjukintyg eller för att arbetsgivaren kräver ett förstadagsintyg vid sjukfrånvaro får dock anses som en åtgärd som ryms inom begreppet förebyggande behandling eller rehabilitering. Ett sådant läkarbesök är därmed skattefritt för den anställda.

Exempel: arbetsgivaren har avtal med en läkarmottagning

En arbetsgivare tecknar ett avtal med en läkarmottagning på orten. Avtalet ger de anställda rätt att utan kostnad besöka läkarmottagningen. Besöken är inte kopplade till arbetet utan gäller alla läkarbesök som den anställda behöver göra.

Läkarbesöken omfattas inte av reglerna om skattefri rehabilitering eller förebyggande åtgärder. Om en anställd utnyttjar förmånen ska den anställda förmånsbeskattas för besöket. Förmånen värderas till vad det hade kostat den anställda att själv betala ett besök.

Vård utomlands och läkemedel vid vård utomlands

Förmån av hälso- och sjukvård samt läkemedel vid vård utomlands är skattefri om den sker i samband med insjuknande vid tjänstgöring utomlands (11 kap. 18 § IL). Skatteverket anser att det gäller oavsett om tjänstgöringen har sin grund i en tjänsteresa, utsändning, utstationering eller lokalanställning utomlands.

Om arbetsgivaren i stället för att bekosta vård utomlands väljer att tillhandahålla vård i Sverige, är sådan vård skattepliktig för den anställda. Detsamma gäller för premie för sjukvårdsförsäkring som täcker kostnader för vård i Sverige.

Vård utomlands som inte är kopplad till tjänstgöringen utomlands, exempelvis planerad vård som en anställd får tillgång till före eller efter en tjänsteresa utomlands, är en skattepliktig förmån som ska beskattas enligt vanliga regler.

Företagshälsovård

Förmån av fri företagshälsovård beskattas inte. Företagshälsovårdens huvuduppgift är att bedriva förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. I lagstiftning och avtal ställs i vissa fall krav på tillgång till företagshälsovård. Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen, AML, skyldig att systematiskt planera, leda och kontrollera arbets-miljöarbetet. Vidare har arbetsgivaren enligt AML ett ansvar för rehabilitering. Både när det gäller arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsansvaret är företagshälsovården ett viktigt instrument.

Definitionen på företagshälsovård styrs av arbetsmiljö- och rehabiliteringslagstiftningen. Med ledning av AML, och dess förarbeten kan företagshälsovård beskrivas på följande sätt (prop. 1994/95:182 s. 28):

 • Företagshälsovården är en professionell och oberoende rådgivare för såväl arbetsgivare som arbetstagare.
 • Företagshälsovården har till uppgift att arbeta på ett sådant sätt att ändamålet med arbetsmiljölagen uppfylls.
 • Företagshälsovården arbetar med det förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Företagshälsovårdens verksamhet är baserad på en bred kompetens inom ämnesområden som medicin, teknik, beteendevetenskap, arbetsorganisation och rehabiliterings-metodik.
 • Företagshälsovården identifierar och beskriver sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa samt lämnar förslag till åtgärder och verkar aktivt för att dessa genomförs.

Företagshälsovården är organisations- och gruppinriktad. Inslaget av individuellt inriktad vård är begränsat och ingår endast som ett led i arbetet med att kartlägga och förbättra arbetsmiljön. Förmånen av fri företagshälsovård är skattefri.

Det förekommer att företag som arbetar inom företagshälsovården också tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster samt friskvård. Hälso- och sjukvårdstjänster som inte omfattas av skattefriheten är skattepliktiga för den anställda även om tjänsten tillhandahålls av ett företag som arbetar inom företagshälsovården. Eventuell friskvård som tillhandahålls inom företagshälsovården behandlas enligt reglerna för motion och annan friskvård.

I undantagsfall kan skattefri företagshälsovård även omfatta hälso- och sjukvård. Det kan exempelvis handla om provtagning som ett led i arbetsmiljöarbetet, kontroll av blodtryck samt samtal hos terapeut, sjuksköterska eller psykiatriker som ett led i ett förebyggande arbete för att förbättra eller motverka en förändring av en sjukdom.

Hälsoundersökning – skattefritt i vissa fall

Med hälsoundersökningar menas både hälsoundersökningar och hälsokontroller.

Hälsoundersökningar räknas som företagshälsovård om de ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete. När arbetsgivaren bekostar sådan undersökning utgör denna företagshälsovård och förmånen är skattefri. Sådana undersökningar kan t.ex. röra stressrelaterade sjukdomar, anställdas exponering för hälsofarliga ämnen eller hjärtundersökningar inom elitidrotten.

Skatteverket anser att medicinska kontroller som arbetsgivaren tillhandahåller i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6 och som är avsedd att vara till stöd i arbetsmiljöarbetet är skattefri för den anställda. I kontrollen kan ingå biologisk exponeringskontroll, läkarundersökning, hälsoundersökning och tjänstbarhetsbedömning. Det saknar betydelse om kontrollen sker inom företagshälsovården eller på annan inrättning.

Hälsoundersökningar som utförs i syfte att kontrollera det allmänna hälsotillståndet hos de anställda är däremot en skattepliktig förmån. Det är hälsoundersökningar som man gör utan att det finns någon misstanke om sjukdom. Syftet är att kontrollera olika funktioner i kroppen för att upptäcka eventuella sjukdomar och för att kunna ge patienten rekommendationer för att hen ska kunna förbättra eller bibehålla god hälsa.

Gemensamt för allmänna hälsoundersökningar är att de inte är kopplade till personens arbete eller till ett specifikt sjukdomstillstånd utan till personens generella allmäntillstånd. Sådana hälsoundersökningar kan inte likställas med de riktade hälsoundersökningar som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda som arbetar inom yrken som innebär en hälsorisk. Det har ingen betydelse om hälsoundersökningen sker på arbetsgivarens eller den anställdas initiativ, eller om det avser enstaka medarbetare eller en grupp av anställda. Se exempel på skattepliktig allmän hälsoundersökning nedan.

Exempel: skattefri hälsoundersökning

Rut arbetar som pilot på ett flygbolag. Varje år genomgår hon en hälsoundersökning för att utvärdera om hon har de fysiska förutsättningarna som krävs för att arbeta som pilot.

Eftersom hälsoundersökningen är ett krav för att arbeta som pilot är underökningen skattefri för henne.

Exempel: skattepliktig hälsoundersökning

Rune arbetar som kontorist på ett flygbolag. Flygbolaget erbjuder samtliga kontorsanställda hälsoundersökningar motsvarande de kontroller som piloterna måste genomgå varje år för att säkerställa att de kan utföra arbetet som pilot.

Eftersom hälsoundersökningarna inte är nödvändiga för att kontorspersonalen ska kunna utföra sitt arbete, är hälsoundersökningen en skattepliktig förmån för Rune och övrig kontorspersonal.

Exempel: skattepliktig allmän hälsoundersökning

Arbetsgivaren ABC står inför en viktig lansering av en ny produkt. Det kommer att kräva en stor arbetsinsats av hela ledningsgruppen. Inför detta skickar arbetsgivaren ledningsgruppen på en allmän hälsoundersökning där alla erbjuds konditionstester, provtagningar och besök hos flera olika specialister. Är detta en skattepliktig eller skattefri förmån?

Även om hälsoundersökningen är på arbetsgivarens initiativ för att undvika sjukdom vid ett särskilt tillfälle så är det en hälsoundersökning inriktad på de anställdas generella allmäntillstånd. Hälsoundersökningen blir därför en skattepliktig förmån för de anställda.

Rehabilitering och förebyggande behandling

Förmån av fri rehabilitering och förebyggande behandling är skattefri.

Rehabiliteringsåtgärder och förebyggande behandlingsåtgärder är åtgärder som är arbetslivsinriktade och som det antingen åligger arbetsgivaren att stå för eller som arbetsgivaren ändå åtar sig i det enskilda fallet. Det kan avse rehabilitering som sker i samarbete med Försäkringskassan eller som arbetsgivaren upprättat i enlighet med Socialförsäkringsbalken (30 kap. 6 § SFB). Arbetsgivaren har även ett ansvar att vidta åtgärder för att anställningen ska bestå. Förebyggande behandling är åtgärder som syftar till att den anställda ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Det ska avse anställda som har en förhöjd sjukdomsrisk och att detta kan leda till nedsättning av arbetsförmågan. Behandlingen behöver inte avse att bota sjukdomen utan att förbättra eller motverka försämring av sjukdomen i syfte att hindra att arbetsoförmåga uppstår eller ökar (prop. 2017/18:131 s. 21). Exempel på sådana åtgärder kan vara behandling av missbruksproblem, sjuklig övervikt, ätstörningar eller krisstöd efter uppslitande händelser eller situationer.

Det kan även vara att arbetsgivaren erbjuder den anställda besök hos en fysioterapeut/sjukgymnast som ett led i en konvalescens. Det har ingen betydelse om den ursprungliga skadan uppkommit på arbetet eller fritiden.

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det innebär att de åtgärder som arbetsgivaren vidtar i förebyggande syfte för att skapa en god arbetsmiljö är skattefria för den anställda. Ett sådant arbete ska även omfatta de psykosociala faktorerna. Vidtar en arbetsgivare en åtgärd som ett led i arbetet med att förebygga att den anställda utsätts för ohälsa på arbetsplatsen är sådana åtgärder skattefria. Förebyggande behandlingar kan exempelvis vara möjlighet för den anställda att gå på samtal hos en psykolog, terapeut eller sjuksköterska.

Nytt: 2020-06-04

Om arbetsgivaren som ett led i sitt arbetsmiljöarbete erbjuder anställda provtagning för sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen (2004:168) är sådan provtagning, enligt Skatteverkets uppfattning, att jämställa med förebyggande behandling enligt 11 kap. 18 § andra stycket IL. Provtagningen är därför skattefri för den anställda. Detta gäller oavsett om avsikten med provtagningen är att konstatera om den anställda vid provtagningstillfället är sjuk eller om avsikten är att kontrollera om den anställda bär antikroppar mot sjukdomen. Bedömning gäller till exempel för testning av covid-19 (Skatteverkets ställningstagande Förebyggande behandling som är skattefri – samhällsfarliga sjukdomar).

Skatteverket anser att fysiska aktiviteter, t.ex. motion, som en anställd genomför efter recept från läkare eller annan behörig vårdgivare i skattehänseende ska behandlas som rehabilitering eller förebyggande behandling. När arbetsgivaren bekostar sådana aktiviteter för den anställda är förmånen skattefri om aktiviteterna avser arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetsgivaren ska svara för enligt AML och SFB eller om de avser rehabilitering eller förebyggande behandling som syftar till att den anställda ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta.

Till skillnad från personalvårdsförmåner som måste rikta sig till hela personalen för att uppfylla kraven på skattefrihet kan arbetsgivarens förebyggande insatser samt rehabiliteringsåtgärder rikta sig till en anställd eller till en grupp anställda.

Exempel: förebyggande behandling fysioterapeut/sjukgymnast

Linda arbetar som plåtslagare. För att förebygga skador i arbetet får Linda gå på regelbundna besök till en fysioterapeut. Besök hos en fysioterapeut är hälso- och sjukvård men eftersom besöken sker som ett led i arbetsgivarens förebyggande arbete som är anpassat till de risker Linda utsätts för i sitt arbete är besöken skattefria för Linda.

Exempel: förebyggande behandling psykolog

Kim, som arbetar som affärsbiträde, har drabbats av en livskris. Arbetsgivaren uppmärksammar att Kim inte mår bra och erbjuder hen att gå på samtal hos en psykolog för att på så sätt komma till rätta med sina problem och därmed också undvika sjukskrivning. Behandlingen är att betrakta som förebyggande behandling eller rehabilitering och den är därför skattefri för hen. Skattefriheten gäller oavsett om livskrisen beror på arbetet eller på den privata situationen och oavsett om den sker under tid som Kim är sjukskriven.

Nytt: 2020-06-04

Exempel: förebyggande behandling tester

Henry som arbetar på personalavdelningen på företag A har i sitt arbete kontakt med många personer. Henrys arbetsgivare erbjuder honom och hans kollegor på personalavdelningen ett test för att kontrollera om de har eller har haft covid-19. Provtagningen är att jämställa med förebyggande behandling och är därför skattefri för Henry och hans kollegor.

Exempel: sjukvård eller rehabilitering

Charlie arbetar som takläggare. Han har fått artros i ett knä och får allt svårare att utföra sitt arbete trots att arbetsgivaren bistått med olika rehabiliteringsinsatser. Till slut blir Charlie sjukskriven i väntan på operation på regionsjukhuset. Arbetsgivaren vill att han opereras så fort som möjligt för att han snabbare ska komma tillbaka till arbetet och bekostar därför en operation på en privat klinik. En operation är inte att jämställa med förebyggande behandling eller rehabilitering enligt skattelagstiftningen. Om arbetsgivaren bekostar en operation för att snabbare få tillbaka Charlie i arbete är detta en skattepliktig förmån för honom oavsett om operationen sker på initiativ av arbetsgivaren eller av honom själv.

Exempel: rehabilitering efter skada på fritiden

Ali som arbetar som undersköterska har kommit tillbaka till arbetet efter en längre tids sjukskrivning. Anledningen till sjukskrivningen var att Ali fick ett komplicerat benbrott i samband med en olycka på semestern. Alis arbetsgivare erbjuder honom rehabilitering i form av besök hos fysioterapeut och naprapat samt även ett uppföljningsbesök hos en läkare specialiserad på komplicerade benbrott. Åtgärderna är hälso- och sjukvård men eftersom det sker som ett led i arbetsgivarens arbete med rehabilitering i syfte att Ali ska kunna komma tillbaka i arbete är samtliga rehabiliteringsåtgärder skattefria för honom.

Vaccinationer

Förmån av vaccination är i vissa fall skattefri. Det gäller t.ex. influensavaccination, TBE-vaccination om arbetsplatsen ligger i ett TBE-område. Skattefriheten gäller även vaccinationer som sker inför en tjänsteresa (prop. 1994/95:182 s. 44), t.ex. mot hepatit och kolera. Görs däremot vaccinationen av privata skäl, exempelvis inför en semesterresa, är den skattepliktig.

Tandbehandling för flygare m.fl.

Förmån av tandbehandling som har bedömts som nödvändig med hänsyn till tjänstens krav för Försvarsmaktens submarina och flygande personal och för andra med i huvudsak likartade arbetsförhållanden är skattefri för den anställda.

All annan tandvård är skattepliktig.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Reglerna om sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tagits i samband med tjänst upphörde att gälla den 1 juli 2018. Bestämmelserna infördes 1950 innan den allmänna försäkringen infördes. Denna typ av försäkring har nu spelat ut sin roll och erbjuds inte längre på marknaden.

De äldre bestämmelserna gäller fortfarande för sådana sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som uppfyller villkoret att ha tecknats i samband med tjänst, och som är tecknade före ikraftträdandet (1 juli 2018). Sådana försäkringar är dock mycket ovanliga. Se tidigare årgångar av Vägledningen.

Sjukvårdsförsäkring

Förmån av fri sjukvårdsförsäkring är skattepliktig. Förmånen värderas till arbetsgivarens kostnad för försäkringen, dvs. normalt premien för försäkringen (61 kap. 17 a § IL).

Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Om en försäkringsgivare eller arbetsgivare anser att den skattepliktiga delen av premien är lägre än 60 procent, ska den beräknade föredelningen dokumenteras och vid förfrågan kunna visas upp för Skatteverket.

Om försäkringen ska täcka såväl kostnader för rehabilitering och förebyggande vård som sjukvård som är att anse som privata levnadskostnader för den anställda, måste arbetsgivaren proportionera premien på en skattefri och en skattepliktig del. Vid fördelningen mellan skattefria och skattepliktiga förmåner ska förmånsvärderingen göras utifrån en proportionering av försäkringens beståndsdelar, inte utifrån bedömningar av varje enskild insats som eventuellt kommit i fråga under beskattningsåret. Om en försäkring till exempel till hälften omfattar hälso- och sjukvård och till hälften omfattar insatser som är undantagna från beskattning, är halva värdet av den totala premien en skattepliktig förmån för den anställda även om samtliga insatser när försäkringen väl behöver tas i anspråk avser sådant som ligger inom ramen för skattepliktig hälso- och sjukvård, (prop. 2017/18:131 s. 28).

Om den anställda betalar för förmånen minskas förmånsvärdet med motsvarande belopp (61 kap. 17 b § IL). Förmån av fri eller delvis fri sjukvårdsförsäkring anses tillhandahållen den anställda i samband med att arbetsgivaren betalar försäkringspremien.

Förmånsvärdet kan justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl (61 kap. 18 § IL).

Premier för försäkringar som är betalade före den 1 juli 2018 men som avser tid efter berörs inte av de nya bestämmelserna.

Utfallande försäkringsbelopp beskattas i regel inte (8 kap 15 § IL). Undantag är dock vissa ersättningar som betalas ut i form av pension eller livränta.

Olycksfallsförsäkring

Ersättning för kostnader vid olycksfall och akut sjukdom som vid tjänsteresa utbetalas från reseförsäkring är undantagen från beskattning. Läs mer om reseskyddsförsäkring.

Vård till anhöriga – indirekt förmån

I de fall en anhörig till en anställd får vårdförmåner från den anställdas arbetsgivare är alla förmåner skattepliktiga hos den anställda som indirekt förmån. Det gäller alltså oavsett vad förmånen avser och hur den finansieras.

Om arbetsgivaren betalar förmånen direkt, värderas förmånen till arbetsgivarens kostnad, dvs. patientavgiften om vården är offentligt finansierad, och den faktiska vårdkostnaden om vården är privat.

Om förmånen ges genom en sjukvårdsförsäkring värderas förmånen till marknadsvärdet för sjukvårdsförsäkringen.

Om förmånen ges genom en sjukvårdsförsäkring som avser såväl den anställda som en anhörig, värderas förmånen för den anställda till arbetsgivarens kostnad för premien för den del av försäkringen som avser skattepliktig hälso- och sjukvård avseende den anställda. Förmånen för den anhöriga värderas till marknadsvärdet av den del av premien som avser den anhöriga.

Arbetsgivarens avdragsrätt

Bestämmelserna om arbetsgivarens avdragsrätt för kostnader för hälso- och sjukvård, läkemedel, vaccinationer, företagshälsovård, rehabilitering och förebyggande behandling finns i 16 kap. 22-24 §§ IL.

Som en följd av att skattefriheten för hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad slopas, försvinner det nuvarande avdragsförbudet för sådana utgifter när det gäller anställda (16 kap. 22 § IL).

Läs mer om arbetsgivarens avdragsrätt.

Referenser på sidan

Allmänna råd

 • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2020 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1994/95:182 Beskattning av fri hälso- och sjukvård samt vissa andra förmåner [1] [2]
 • Proposition 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård [1] [2] [3]

Ställningstaganden

 • Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen [1]
 • Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån [1]
 • Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt [1]
 • Förebyggande behandling som är skattefri – samhällsfarliga sjukdomar [1]
 • Förmån av hälso- och sjukvård [1] [2]
 • Förmån av hälso- och sjukvård vid lokalanställning utomlands [1]