OBS: Detta är utgåva 2020.14. Visa senaste utgåvan.

Den som själv ska redovisa och betala särskild inkomstskatt ska lämna en särskild skattedeklaration.

Nytt: 2020-11-27

Sidan har justerats med anledning av de nya reglerna om särskild skattedeklaration för särskild inkomstskatt som träder i kraft den 1 januari 2021.

Vem ska lämna en särskild skattedeklaration för särskild inkomstskatt?

En särskild skattdeklaration för särskild inkomstskatt ska lämnas av den som själv ska redovisa och betala skatten enligt 13 kap. 6 och 7 §§ SFL, d.v.s. av

De särskilda skattedeklarationerna ska lämnas för varje skattepliktig ersättning (26 kap. 2 § 6 SFL och 26 kap. 9 § SFL).

Nytt: 2020-11-27

Nya regler om när särskild skattedeklaration för skatt enligt SINK ska lämnas från den 1 januari 2021

Från den 1 januari 2021 ska en utbetalare som är hemmahörande i utlandet (utländsk utbetalare) göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt.

I vissa fall ska utbetalaren inte göra skatteavdrag. Detta kan vara fallet t.ex. när utbetalaren bara betalar ut förmåner och det inte finns någon kontant lön att göra skatteavdrag ifrån eller när den kontanta lönen inte täcker det skatteavdrag som ska göras. Den som får en enligt SINK skattepliktig ersättning från en utländsk utbetalare som utbetalaren inte ska göra skatteavdrag från ska själv redovisa och betala skatten (13 kap. 6 § SFL i dess lydelse från 1 januari 2021, SFS 2020:954). Redovisning ska göras i en särskild skattedeklaration för skatt enligt SINK.

En utländsk arrangör ska även lämna en arbetsgivardeklaration om denna betalar ut en ersättning som är skattepliktig enligt A-SINK till en artist, idrottsutövare eller ett artistföretag.

Vad ska den särskilda skattdeklarationen innehålla?

Den särskilda skattedeklarationen ska innehålla följande uppgifter (26 kap. 18 § SFL, 26 kap. 25 § SFL och 6 kap. 1 § SFF):

  • namnet på den uppgiftsskyldige
  • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer för den uppgiftsskyldige
  • den uppgiftsskyldiges postadress
  • den skattepliktiga ersättningen
  • skatten på ersättningen
  • de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten

Nytt: 2020-11-27

Från den 1 januari 2021 ska en utbetalare som är hemmahörande i utlandet (utländsk utbetalare) göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt, och särskild skattedeklaration ska bara lämnas om det finns skattepliktig ersättning som den utländska utbetalaren inte ska göra skatteavdrag från, se under Nya regler om när särskild skattedeklaration för skatt enligt SINK ska lämnas från den 1 januari 2021 (ovan). Detta kan vara fallet t.ex. när den kontanta lönen inte täcker det skatteavdrag som ska göras.

När en särskild skattedeklaration för skatt enligt SINK ska lämnas ska skattedeklarationen även innehålla uppgift om gjorda skatteavdrag (26 kap. 25 § 3 SFL i dess lydelse från den 1 januari 2021, SFS 2020:954).

Ytterligare uppgifter i den särskilda skattedeklarationen för skatt enligt A-SINK

Den särskilda skattedeklarationen för redovisning av särskild inkomstskatt som tas ut enligt A-SINK ska förutom ovanstående uppgifter även innehålla uppgifter om tid och plats för de tillställningar som deklarationen lämnas för (6 kap. 4 § SFF).

När ska den särskilda skattedeklarationen lämnas in?

Den särskilda skattedeklarationen för särskild inkomstskatt ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12:e i månaden efter den månad då den skattepliktiga ersättningen kom den skattskyldiga till del. För januari och augusti gäller dock att deklarationen ska ha kommit in senast den 17:e (26 kap. 35 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar