OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Avdrag för utländsk skatt görs på olika sätt beroende på om det är avdrag för en utländsk allmän eller särskild skatt.

Det finns även bestämmelser om avräkning för utländsk skatt.

Vad krävs för att få göra avdrag?

Avdragsrätten för utländsk skatt i inkomstslaget kapital regleras genom att en hänvisning görs till de regler som gäller i inkomstslaget näringsverksamhet (42 kap. 2 § IL).

Skatteverket anser att avdrag i inkomstslaget kapital bara kan medges när det finns en motsvarande skattepliktig inkomst som motiverar avdraget (Skatteverket ställningstagande Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital).

Vilka ytterligare krav som ställs för att få avdrag kan du läsa om på sidan Utländsk skatt.

Hur görs avdraget?

Avdrag för utländsk skatt görs på olika sätt beroende på om det är avdrag för en utländsk allmän eller särskild skatt.

Avdrag för utländsk allmän skatt medges med fullt belopp

I inkomstslaget kapital ska avdrag för en utländsk allmän skatt göras på samma sätt som när avdrag görs enligt de allmänna reglerna om avdrag för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster eftersom det saknas särskilda bestämmelser om att avdrag ska göras på annat sätt. Detta innebär att en utländsk allmän skatt som tas ut vid avyttring av en tillgång i utlandet inte ska dras av vid kapitalvinstberäkningen utan avdrag ska göras enligt de allmänna reglerna om avdrag för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital).

Avdrag för utländsk särskild skatt görs på samma sätt som avdrag för en motsvarande svensk skatt

Skatteverket anser att en utländsk särskild skatt ska dras av på samma sätt som en motsvarande svensk skatt. Skatteverket anser att det medför att det blir aktuellt att tillämpa bestämmelserna om avdrag för utländsk särskild skatt först när skatten inte omfattas av någon annan bestämmelse om avdrag.

Att utländsk särskild skatt ska dras av på samma sätt som en motsvarande svensk skatt innebär exempelvis att utländska stämpelskatter ska läggas till anskaffningskostnaden för tillgången på samma sätt som svenska stämpelskatter.

Principen om att bestämmelserna om avdrag för utländsk skatt ska tillämpas först när andra avdragsbestämmelser inte är tillämpliga gäller oavsett om det är fråga om avdrag för faktiska kostnader, med skäligt belopp eller med schablonbelopp. Detta innebär bl.a. att utländsk fastighetsskatt inte får dras av vid uthyrning av en privatbostad eftersom avdrag medges med schablonbelopp (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital).

Avdrag medges när skatten är betald

Avdrag medges när skatten är betald. I undantagsfall kan avdrag medges vid ett senare tillfälle.

Undantag: exitskatt

Skatteverket anser att avdrag för s.k. exitskatt på värdestegring på aktier som tagits ut i annat land vid utflyttning därifrån, får göras först när en eventuell aktieförsäljning beskattas i Sverige. Det är först då det kan göras en bedömning av om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital [1] [2] [3]
  • Avräkning av utländsk skatt vid s.k. exitbeskattning [1]