OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2023.

Upplåtelsen av väg, bro m.m. är skattepliktig.

Skatteplikt

Skatteplikt gäller för upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt för upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik (3 kap. 3 § första stycket 9 ML). Se prop. 1992/93:190 s. 13.

Vägtull

EU-domstolen har uttalat att omsättning för vilken en avgift tas ut i form av s.k. vägtull för tjänster som består i tillhandahållande av vägnät eller delar av vägnät är skattepliktig. Under vissa förutsättningar kan dock uttagande av väg- eller broavgift ses som myndighetsutövning, vilket innebär att mervärdesskatt inte ska tas ut (C-359/97 kommissionen mot Storbritannien och Nordirland och C-83/99 kommissionen mot Spanien).

Trängselskatt

Regeringen har konstaterat att trängselskatt är en statlig skatt. Ställningstagandet har motiverats med att den motprestation som bilisten erhåller från det allmänna inte kan ses så preciserad och individuell som krävs för att det statsrättsligt är fråga om en avgift. Mot denna bakgrund har regeringen bedömt att det inte blir aktuellt att ta ut mervärdesskatt på trängselskatt (prop. 2003/04:145 s. 88).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-359/97 [1]
  • EU-dom C-83/99 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 1992/93:190 om mervärdesskatt på väg- och brovgifter, m.m. [1]
  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1]