OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

Här får du information om skatteplikt för upplåtelse av väg, bro m.m.

Skatteplikt

Skatteplikt gäller för upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt för upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik (3 kap. 3 § första stycket 9 ML). Se prop. 1992/93:190 s. 13.

Vägtull

EU-domstolen har uttalat att omsättning för vilken en avgift tas ut i form av s.k. vägtull för tjänster som består i tillhandahållande av vägnät eller delar av vägnät är skattepliktig. Under vissa förutsättningar kan dock uttagande av väg- eller broavgift ses som myndighetsutövning, vilket innebär att mervärdesskatt inte ska tas ut (C-359/97 kommissionen mot Storbritannien och Nordirland och C-83/99 kommissionen mot Spanien).

Trängselskatt

I enlighet med lagen (2004:629) om trängselskatt har sådan skatt införts i Stockholm fr.o.m. den 1 augusti 2007 och i Göteborg fr.o.m. den 1 januari 2013.

Regeringen har konstaterat att trängselskatt är en statlig skatt. Ställningstagandet har motiverats med att den motprestation som bilisten erhåller från det allmänna inte kan ses så preciserad och individuell som krävs för att det statsrättsligt är fråga om en avgift. Mot denna bakgrund har regeringen bedömt att det inte blir aktuellt att ta ut mervärdesskatt på trängselskatt (prop. 2003/04:145 s. 88).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-359/97 [1]
  • EU-dom C-83/99 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 1992/93:190 [1]
  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1]