OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2023.

Här får du veta vad som gäller för avdragsrätt vid avslut eller ändring av en verksamhet.

Sökte du information om vad som gäller vid överlåtelse av verksamhet?

Koppling till den tidigare bedrivna verksamheten

För den som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet upphör skattskyldigheten när verksamheten läggs ner eller överlåts. När verksamheten upphör uppkommer normalt kostnader för den tidigare bedrivna verksamheten. Avdragsrätten kvarstår till dess att verksamheten helt har avvecklats (jmf med C-32/03, I/S Fini H). Det ska då finnas ett direkt och omedelbart samband mellan kostnaderna och avvecklingen av verksamheten som medfört skattskyldighet. Skatteverket anser däremot att avdragsrätt inte finns i den mån inköpen är hänförliga till från skatteplikt undantagna transaktioner eller för att påbörja en sådan verksamhet (se Skatteverkets ställningstagande Avdragsrätt för mervärdesskatt vid rivning av byggnad och oljesanering av mark).

Konkursförvaltararvode

Ett konkursbos kostnader för att avveckla gäldenärens verksamhet kan normalt räknas som allmänna omkostnader för denna verksamhet, eftersom konkursboet träder i gäldenärens ställe. Detta gäller även om kostnaderna avser åtgärder som enbart blir aktuella när verksamheten avvecklas i en konkurssituation, exempelvis konkursbouppteckning och edgångssammanträde. Gäller konkursförvaltarens arvode åtgärder i samband med avveckling av verksamhet kan arvodet vara en allmän omkostnad. Kostnader för åtgärder som konkursförvaltaren vidtar mot tidigare revisorer och mot tidigare styrelseledamöter för olovlig vinstutdelning är också allmänna omkostnader. För den ingående skatten på sådana allmänna omkostnader finns avdragsrätt, om gäldenärens verksamhet i sin helhet medfört skattskyldighet till mervärdesskatt. Har verksamheten endast delvis medfört skattskyldighet måste en uppdelning av den ingående skatten göras. Avdrag får endast göras för den del av skatten som gäller verksamhet som medför skattskyldighet.

Som allmänna omkostnader räknas däremot inte kostnader som direkt gäller omsättning av olika tillgångar i verksamheten. Avdragsrätten för ingående skatt på sådana kostnader bestäms av om omsättningen medför avdragsrätt eller inte. Är omsättningen av tillgången skattepliktig kan fullt avdrag göras för den ingående skatten. Är omsättningen däremot undantagen från skatteplikt saknas avdragsrätt. Om en del av arvodet gäller åtgärder som direkt går att hänföra till en undantagen omsättning av en tillgång i verksamheten saknas alltså avdragsrätt för den ingående skatten på denna del. Om tillgångarna ingår i en överlåtelse av hel verksamhet eller del av verksamhet som omfattas av 2 kap. 1 b § ML, anses dock kostnaderna i samband med överlåtelsen vara allmänna omkostnader. Skatteverket belyser avdragsrätten ytterligare i sitt ställningstagande Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode m.m.

Rivning, sanering

Skatteverket har uttalat att avdragsrätt kvarstår till dess en verksamhet helt har avvecklats. Detta gäller även för den som är frivilligt skattskyldig för uthyrning av fastighet (se Skatteverkets ställningstagande Avdragsrätt för mervärdesskatt vid rivning av byggnad och oljesanering av mark).

Rivning och sanering av en fastighet sker ibland genom ett föreläggande från en kommun som ägaren ska följa. När fastighetsägaren måste vidta dessa åtgärder tar denne inte fastigheten i bruk för annan verksamhet utan åtgärderna blir ett led i att avveckla den tidigare bedrivna verksamheten. Har fastighetsägaren i ett sådant fall använt fastigheten i en verksamhet som medfört skattskyldighet anser Skatteverket att avdragsrätten därför omfattar även mervärdesskatt som gäller kostnader för avslutande av denna genom rivning av byggnaden och sanering av marken. Kostnaderna för detta är konsumerade i den bedrivna verksamheten.

Kostnader efter frånträde av fastighet

Skatteverket anser att en säljare av en fastighet under vissa förutsättningar har avdragsrätt för ingående skatt för sina ombyggnadskostnader även i det fall han eller hon redan har frånträtt fastigheten.

Byte av hyresgäst

Skatteverket anser att ett byte av hyresgäst kan jämställas med en övergång till en ny uthyrningsverksamhet i de fall när bytet innebär att en tidigare frivillig skattskyldighet ska upphöra. Motsvarande gäller om den tidigare uthyrningen varit undantagen från skatteplikt och den nya uthyrningen kommer att omfattas av frivillig skattskyldighet. En kostnad som uppkommer i samband med övergång till en annan verksamhet kan antingen hänföras till avveckling av den tidigare verksamheten eller till inledandet av en ny verksamhet. Skatteverket anser att inköp av tjänster som gäller ny-, till- eller ombyggnad i samband med byte av hyresgäst i normalfallet ska hänföras till inledandet av en ny uthyrningsverksamhet. Detsamma gäller i regel reparation och underhåll (renoveringsåtgärder) som utförs inför att en ny hyresgäst ska flytta in. Även om renoveringsåtgärderna har föranletts av det slitage fastigheten varit utsatt för under den tidigare uthyrningen, kommer åtgärderna att användas och förbrukas i uthyrningen till nästa hyresgäst.

Rätt till avdrag finns därför inte för ingående skatt för sådana byggåtgärder, om det redan när åtgärderna påbörjas står klart att verksamhetslokalen ska användas för uthyrning som inte omfattas av frivillig skattskyldighet. I undantagsfall kan kostnader för vissa renoveringsåtgärder i samband med byte av hyresgäst anses strikt nödvändiga för att avveckla den tidigare uthyrningsverksamheten. Kostnaden ska ha ett direkt och omedelbart samband med den tidigare bedrivna verksamheten. Det kan exempelvis vara fråga om kostnader för åtgärder som rivning och sanering som en fastighetsägare är skyldig att utföra efter ett föreläggande av en kommun eller kostnader för åtgärder som gäller borttagande av specialanpassningar av en verksamhetslokal.

Nytt: 2020-10-12

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det inte finns avdragsrätt för ingående skatt avseende kostnader för reparation och underhåll av en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning när fastigheten efter renoveringen skulle användas för uthyrning som är undantagen från skatteplikt. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att även om kostnader för beräknat underhåll har beaktats vid hyressättningen avseende den skattepliktiga verksamheten har några förvärv som kommit till användning i den verksamheten inte gjorts (HFD mål nr 2412--2414-19).

Tidigare:

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål där frågan är om renoveringsarbeten som utförts på en fastighet vid byte av hyresgäst har samband med den tidigare, skattepliktiga uthyrningen eller med den nya, från skatteplikt undantagna uthyrningen (HFD mål nr 2412--2414-19).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-32/03 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Ställningstaganden

  • Avdragsrätt för ingående skatt på ombyggnadskostnader när säljaren redan frånträtt en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet’ [1]
  • Avdragsrätt för mervärdesskatt på byggåtgärder avseende fastighet i samband med byte av hyresgäst [1]
  • Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode m.m. [1]
  • Avdragsrätt för mervärdesskatt vid rivning av byggnad och oljesanering av mark [1] [2]