OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Periodiseringsfonder, ersättningsfonder och expansionsfonder ska återföras till beskattning om den skattskyldige försätts i konkurs. Detta innebär att det återförda beloppet utgör en intäkt för konkursgäldenären vid beskattningen av det beskattningsår då beslutet om konkurs meddelades (30 kap. 8–10 §§ IL, 31 kap. 20 § IL och 34 kap. 16–17 §§ IL).

HFD har prövat återföringsskyldigheten för en s.k. särskild fartygsfond i samband med en konkurs (enligt den nu upphävda lagen (1954:40) om särskild fartygsfond). Vid den tidpunkt då fonden skulle återföras var den skattskyldige försatt i konkurs, men HFD ansåg ändå att fonden skulle återföras till beskattning då (RÅ 1979 1:81).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1979 1:81 [1]

Lagar & förordningar