OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2021.

Skattskyldighetens inträde

Skattskyldigheten för reklamskatt inträder när

  • skattepliktig annons offentliggörs (11 § första stycket 1 RSL),
  • skattepliktig reklam i annan form återges (11 § första stycket 2 RSL).

Erhåller den skattskyldige betalning i förskott inträder dock skattskyldighet för betalningen när den sker (11 § andra stycket RSL).

Import av annonsblad

För den som är skattskyldig enligt 26 § första stycket RSL, d.v.s. för import av annonsblad som getts ut i tredjeland, inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt, om skyldighet att betala tull förelegat (26 § andra stycket RSL).

Avdrag enligt 18 § RSL

Avdrag får göras i den ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning av reklamskatt för

  1. återbäring, bonus eller annan förmån som inte utgör villkorlig rabatt för den del av den tidigare redovisade skatten som belöpt på förmånen (18 § första stycket RSL),
  2. förlust på fordran för vilken reklamskatt redovisats (18 § andra stycket RSL).

Beträffande avdrag för förmåner under 1 bör den redovisningsskyldige upprätta kreditnota eller motsvarande handling som visar vad förmånen avser.

När det gäller avdrag enligt 2, d.v.s. kundförluster, medges avdrag först sedan förlusten är konstaterad. En osäker fordran bör jämställas med en konstaterad kundförlust, om fordringen är äldre än vad som motsvarar normal kredittid och om indrivningsåtgärder har varit resultatlösa eller om det på annat sätt har gjorts sannolikt att gäldenären saknar tillgångar. Förlusten ska bedömas för varje fordran för sig. Den skattskyldige måste alltså ha vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att försöka få in betalning. Om den skattskyldige gjort avdrag för en sådan fordran och fordran därefter betalas, ska den skattskyldige enligt 18 § andra stycket RSL återigen redovisa den skatt som belöper på det betalda beloppet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam [1] [2] [3]