OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

En utländsk värdepapperscentral som har ett svenskt aktiebolag som kund ska lämna en förbindelse om att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

Utländska värdepapperscentraler

Ett svenskt avstämningsbolag behöver inte längre bara anlita en svensk värdepapperscentral. De kan i stället välja att anlita en värdepapperscentral inom EES som har auktorisation att ha aktier registrerade i ett avstämningsregister eller i ett motsvarande register.

En utländsk värdepapperscentral som har ett svenskt avstämningsbolag som kund ska lämna en förbindelse om att de kommer att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket

Syftet med regeln är att Skatteverket ska få samma kontrolluppgifter oavsett om ett svenskt aktiebolag anlitar en svensk eller en utländsk värdepapperscentral så att dessa uppgifter kan förifyllas i deklarationen.

Förbindelse ska lämnas till Skatteverket

Värdepapperscentralen ska lämna förbindelsen skriftligen på fastställt formulär till Skatteverket (38 kap. 1 § SFL). Av lagtexten framgår inte någon exakt tidpunkt för när värdepapperscentralen ska lämna förbindelsen. Det framgår dock att förbindelsen ska lämnas in innan värdepapperscentralen t.ex. tillgodoräknar eller betalar ut ränta, utdelning, annan avkastning eller ersättning vid inlösen. Av förarbetena framgår att förbindelsen lämpligen kan lämnas in i samband med att värdepapperscentralen har fått i uppdrag att vidta någon av de åtgärder som anges i 23 kap. 8 § 3 SFL för ett avstämningsbolag (prop. 2015/16:10 s. 382). Det är dock inget som hindrar att en värdepapperscentral lämnar en förbindelse så snart de får ett svenskt avstämningsbolag som kund.

Vilka värdepapperscentraler ska lämna en förbindelse?

Reglerna omfattar utländska värdepapperscentraler inom EES-området som har ett eller flera svenska aktiebolag som kunder. De svenska bolagen ska vara avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § ABL. Värdepapperscentralen ska lämna en förbindelse under förutsättning att den kommer att:

  • tillgodoräkna eller betala ut ränta, utdelning eller annan avkastning
  • betala ut ersättning vid avyttring genom inlösen
  • vidta någon åtgärd som medför skyldighet att lämna kontrolluppgift om avyttring av fondandelar eller schablonintäkt på fondandelar (20 kap. och 22 kap. 17–21 §§ SFL).

Av förarbetena framgår att det t.ex. kan följa av ett avtal mellan värdepapperscentralen och avstämningsbolaget vad värdepapperscentralen ska utföra för tjänster (t.ex. betala ut ränta och utdelning). Det är då också bra om det framgår av avtalet att värdepapperscentralen är skyldig att lämna

  • kontrolluppgifter och en förbindelse om detta till Skatteverket samt
  • informationsuppgifter om kontrolluppgifternas innehåll till kunderna (prop. 2015/16:10 s. 382).

Bestämmelserna omfattar även andra utländska juridiska personer

Bestämmelserna omfattar även andra utländska juridiska personer än värdepapperscentraler (23 kap. 8 § tredje stycket SFL). Normalt är det värdepapperscentraler som utför de uppräknade tjänsterna. Av lagens förarbeten framgår dock att regleringen behövs eftersom det inte kan uteslutas att det kan vara någon annan utländsk juridisk person än en utländsk värdepapperscentral som gör detta för ett avstämningsbolag (prop. 2015/16:10 s. 383).

Värdepapperscentraler med fast driftställe i Sverige ska inte lämna någon förbindelse

En förbindelse ska bara lämnas om värdepapperscentralen inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige t.ex. genom en filial. De företag som har ett fast driftställe i Sverige omfattas av reglerna om kontrolluppgiftsskyldighet i skatteförfarandelagen utan att de lämnat en förbindelse om att företaget kommer att lämna kontrolluppgifter.

Vilka uppgifter ska företagen lämna?

En värdepapperscentral som åtar sig att lämna kontrolluppgifter ska lämna dessa på samma formulär och för samma inkomster och utgifter som övriga som är skyldiga att lämna kontrolluppgifter. En värdepapperscentral ska lämna uppgifter enligt 17 och 19–22 kap. SFL samt enligt 23 kap. 2 § SFL (23 kap. 8 § SFL). Detta innebär att värdepapperscentralen bl.a. kommer att lämna kontrolluppgifter om ränta, utdelning, annan avkastning och ersättning för avyttring genom inlösen. Kontrolluppgifter ska även lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL). Information om vilka uppgifter som företaget ska lämna finns under avsnitten för ränteinkomster, utdelning, avyttring och schablonintäkt på värdepappersfonder och specialfonder.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Prop. 2015/16:10 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument [1] [2] [3]