OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Skattskyldigheten inträder vid olika tidpunkter för de olika aktörerna. Här beskrivs bestämmelserna för de aktörer som är godkända lagerhållare.

LSP trädde i kraft den 1 mars 2020 och bestämmelserna om lagerhållare tillämpas från detta datum. Övriga bestämmelser tillämpas först från och med den 1 maj 2020.

Vad menas med att skattskyldigheten inträder

Att skattskyldigheten inträder innebär att den skattskyldige har att redovisa och betala skatt för de varor för vilka skattskyldighet inträtt. Detta innebär dock inte att redovisning och betalning måste ske omedelbart. Tidpunkterna för att redovisa och betala skatt följer bestämmelserna i SFL (jfr prop. 2019/20:47 s. 54).

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är av central betydelse för tillämpningen av en rad bestämmelser i LSP. Denna tidpunkt är bl.a. avgörande för vilken skattesats som ska tillämpas i samband med skattesatsändringar. Om riksdagen beslutar om höjd skatt från och med ett årsskifte, ska den lägre skattesatsen som gällde före årsskiftet tillämpas på de varor som skattskyldigheten har inträtt för före årsskiftet även om redovisning och betalning ska ske först efter årsskiftet (jfr prop. 2019/20:47 s. 54).

Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde för godkänd lagerhållare finns i 10 § LSP. Skattskyldigheten för den som är godkänd lagerhållare inträder när

  • en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,
  • en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,
  • en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller
  • när godkännande som lagerhållare återkallas (gäller då alla skattepliktiga varor i lagerhållarens lager).

Observera att bestämmelserna om skattskyldighetens inträde ser olika ut för de olika kategorierna av skattskyldiga och att det finns bestämmelser om undantag från skattskyldighetens inträde. Läs mer om skattskyldighetens inträde för andra än godkända lagerhållare och om undantag från skattskyldighetens inträde.

Vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare

För en godkänd lagerhållare inträder skattskyldigheten när en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är en godkänd lagerhållare (10 § 1 a LSP).

En vara ska anses vara levererad till köparen även i de fall varan enligt köparens anvisning ska avlämnas hos någon annan än köparen. Även i fall då en vara enligt köparens anvisning fortsatt förvaras hos lagerhållaren efter att äganderätten har övergått ska den anses levererad till köparen (prop. 2019/20:47 s. 54).

Exempel: lagerhållaren säljer skattepliktiga varor till en kund som inte är godkänd lagerhållare

Lagerhållare A säljer en skattepliktig vara till AB X, som inte är godkänd som lagerhållare. AB X säljer varan vidare till lagerhållare B. Varan levereras direkt av lagerhållare A till lagerhållare B.

I detta fall ska lagerhållare A redovisa och betala skatten, eftersom A har levererat varorna till en köpare som inte är godkänd lagerhållare (AB X). Att varorna fysiskt har levererats till en adress hos lagerhållare B som AB X anvisat påverkar inte det faktum att skattskyldigheten inträtt för lagerhållare A.

Exempel: lagerhållaren säljer skattepliktiga varor till en kund som är godkänd lagerhållare

Lagerhållare A säljer en skattepliktigt vara till lagerhållare B, men levererar varan direkt till lagerhållare B:s kund AB X, som inte är godkänd som lagerhållare.

I detta fall inträder inte skattskyldigheten för A, eftersom A har sålt den skattepliktiga varan till en köpare som är godkänd lagerhållare (B). Det är i stället lagerhållare B som ska redovisa och betala skatten, eftersom lagerhållare B har levererat varan till en köpare som inte är godkänd lagerhållare. Att lagerhållare A på lagerhållare B:s uppdrag har utfört transporten av varorna till AB X påverkar inte B:s skattskyldighet.

Varan tas till eget försäljningsställe för detaljhandelsförsäljning

För en godkänd lagerhållare inträder skattskyldigheten när en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning (10 § 1 b LSP).

I förarbetena uttalas följande om detaljförsäljningsställe (prop. 2019/20:47 s. 54).

”Med försäljningsställe för detaljförsäljning avses här butikslokal dit allmänheten har tillträde för att göra privata inköp. Fabrikslager, centrallager och andra lager dit allmänheten saknar tillträde ska inte anses utgöra detaljförsäljningsställe. Detta gäller även för det fall ett sådant lager utgör lager för direktförsäljning till konsument genom distansförsäljning. Huruvida den godkände lagerhållaren avser att ta betalt för plastbärkassar saknar betydelse för skattskyldighetens inträde enligt bestämmelsen. En godkänd lagerhållare blir alltså skyldig att betala skatt för plastbärkassar när dessa tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning, även om avsikten är att plastbärkassarna ska tillhandahållas konsumenter kostnadsfritt.”

Varan tas i anspråk för annat ändamål än försäljning

För en godkänd lagerhållare inträder skattskyldigheten när en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning (10 § 1 c LSP).

I förarbetena anges följande (prop. 2019/20:47 s. 54).

”Bestämmelsen är tillämplig om lagerhållaren avhänder sig varan till någon annan på annat sätt än genom försäljning, t.ex. genom att ge bort varan. Bestämmelsen ska också tillämpas i de fall lagerhållaren tar varan i anspråk för eget bruk.”

Godkännandet som lagerhållare återkallas

För en godkänd lagerhållare inträder skattskyldigheten när godkännandet som lagerhållare återkallas. Skattskyldigheten omfattar då alla skattepliktiga varor som ingår i dennes lager vid tidpunkten för återkallelsen (10 § 1 d LSP).

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 10 § 1 LSP inträder efter konkursbeslutet (9 § LSP).

Skattskyldigheten inträder alltså enligt samma bestämmelser som gäller för godkända lagerhållare.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

Referenser inom plastbärkassar, skatt på