OBS: Detta är utgåva 2020.2. Visa senaste utgåvan.

En svensk medborgare kan förlora svenskt medborgarskap genom preskription. En person kan även efter egen ansökan befrias från sitt svenska medborgarskap.

Preskription

En svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap genom preskription, vilket innebär att medborgarskapet upphör.

Förlust av svenskt medborgarskap sker när personen fyller 22 år om hen

  • är född utomlands,
  • aldrig har haft hemvist i Sverige, och
  • inte heller har varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med Sverige (14 § första stycket MedbL).

Bestämmelsen om preskription tillämpas på alla svenska medborgare oavsett hur de har förvärvat svenskt medborgarskap.

Inte förlust av medborgarskapet i vissa fall

Förlust av svenskt medborgarskap sker inte om det skulle leda till att personen kommer att sakna medborgarskap och därmed bli statslös (14 § fjärde stycket MedbL).

Förlust av svenskt medborgarskap sker inte heller för en svensk medborgare som före 22 års ålder har bott sammanlagt minst 7 år i Danmark, Finland, Island eller Norge (17 § MedbL).

Syftet med preskription

Avsikten med preskriptionsbestämmelsen (14 § MedbL) är att förhindra att barn till utlandssvenskar behåller svenskt medborgarskap i flera generationer trots att samhörigheten med Sverige gått förlorad. Enbart det förhållandet att personen har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer för passändamål behöver inte innebära att personen fortfarande är svensk medborgare.

Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap

En person kan före 22 års ålder ansöka hos Migrationsverket om att få behålla sitt svenska medborgarskap. Om Migrationsverket medger en sådan ansökan sker ingen preskription av personens svenska medborgarskap (14 § andra stycket MedbL).

Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap för en person som är folkbokförd i Sverige ges in till Migrationsverket. Om personen inte är folkbokförd i Sverige ska ansökan lämnas till svensk ambassad eller konsulat (5 § MedbF). Migrationsverket fattar därefter beslut om att svenskt medborgarskap får behållas (22 § MedbL) och underrättar Skatteverket (9 § MedbF).

Barn till den som förlorat sitt medborgarskap

Om en person förlorar sitt svenska medborgarskap genom preskription så förlorar också hens barn svenskt medborgarskap, om barnet har fått medborgarskapet genom denna förälder (14 § tredje stycket MedbL).

Befrielse från svenskt medborgarskap

En person kan efter en ansökan befrias från svenskt medborgarskap (15 § första stycket MedbL). Ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap för en folkbokförd person ges in till Migrationsverket. Om personen inte är folkbokförd i Sverige ska ansökan om befrielse lämnas till svensk ambassad eller konsulat (5 § MedbF). Migrationsverket fattar därefter beslut om befrielse från svenskt medborgarskap (22 § MedbL) och underrättar Skatteverket (9 § MedbF).

Om en person inte redan är utländsk medborgare sker befrielse från svenskt medborgarskap först när hen har förvärvat ett utländskt medborgarskap. I beslutet från Migrationsverket framgår då inom vilken tid detta måste ske för att personen ska befrias från svenskt medborgarskap (15 § andra stycket MedbL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar