OBS: Detta är utgåva 2020.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket registrerar svenskt medborgarskap i folkbokföringen. En person kan förvärva svenskt medborgarskap vid födelsen, genom beslut om adoption eller efter anmälan eller ansökan.

Registrering av medborgarskap

En svensk medborgare som ansöker om och förvärvar medborgarskap i ett annat land får behålla sitt svenska medborgarskap. Det krävs inte att den som förvärvar svenskt medborgarskap har avsagt sig sitt tidigare medborgarskap. I folkbokföringen registrerar Skatteverket dock enbart svenskt medborgarskap, även om en person har ett eller flera utländska medborgskap.

Skatteverket kan registrera svenskt medborgarskap i folkbokföringen vid

 • anmälan om barns födelse,
 • beslut om adoption av barn under 12 år,
 • anmälan om flyttning till Sverige, eller
 • underrättelse om förvärv av medborgarskap efter anmälan eller ansökan.

Kravet på permanent uppehållstillstånd för förvärv av svenskt medborgarskap gäller det inte för personer som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge. För medborgare i övriga länder inom EES-området och deras familjemedlemmar som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) så likställs uppehållsrätt med permanent uppehållstillstånd (20 § MedbL).

Svenskt medborgarskap vid födelsen

Sedan den 1 april 2015 får ett barn svenskt medborgarskap när en av föräldrarna är svensk medborgare. Det gäller oavsett om

 • barnet föds i Sverige eller utomlands, och
 • föräldrarna är gifta med varandra eller inte.

Ett barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födseln (2 § MedbL) om

 • en förälder till barnet är svensk medborgare, eller
 • en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

Fastställt faderskap eller föräldraskap

Om föräldrarna inte var gifta vid barnets födelse och det endast är barnets far som är svensk medborgare måste faderskapet vara fastställt genom bekräftelse eller dom för att Skatteverket ska kunna registrera svenskt medborgarskap för barnet i folkbokföringen.

Om en kvinna är gift, registrerad partner eller sambo med en annan kvinna som föder barn kan det fastställas att hon är förälder enligt 1 kap. 9 § FB till barnet. För att barnet ska kunna förvärva kvinnans svenska medborgaskap måste föräldraskap vara fastställt i Sverige genom bekräftelse eller dom.

Bedömning av förvärv av förälders medborgarskap

När ett barn är fött utomlands och behöver ett svenskt pass är det normalt den myndighet som utfärdar pass som bedömer om barnet har förvärvat en förälders svenska medborgarskap. Även Skatteverket kan göra en sådan bedömning när barnet anmäler flyttning till Sverige.

Barn födda före den 1 april 2015

Ett barn som fötts utomlands före den 1 april 2015 av en utländsk mor förvärvar inte sin fars svenska medborgarskap om föräldrarna inte var gifta med varandra. Barnet förvärvar dock under vissa förutsättningar faderns svenska medborgarskap om föräldrarna ingick äktenskap efter födelsen eller efter anmälan till Migrationsverket enligt de numera upphävda bestämmelserna i 4-5 §§ medborgarskapslagen. Bestämmelserna gäller fortfarande för dessa barn.

Rättsfall: Inte möjligt att återkalla ett felaktigt beslut om svenskt medborgarskap

Ett barn förvärvade vid födseln svenskt medborgarskap med härstamning från fadern. Efter att faderskapet hade hävts av domstol ändrade skattemyndigheten den registrerade uppgiften om svenskt medborgarskap till brittiskt medborgarskap med härstamning från modern. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att detta var oriktigt, framför allt mot bakgrund av 2 kap. 7 § RF. Domstolen sa att regeringsformens bestämmelser utesluter att någon mot sin vilja fråntas sitt svenska medborgarskap. Det finns inte någon möjlighet (utom i de fall som lagreglerats) att återkalla ett beslut om medborgarskap som har meddelats på grundval av felaktiga uppgifter eller annars på felaktigt sätt (RÅ 2006 ref. 73).

Svenskt medborgarskap genom adoption

Om ett barn under 12 år adopteras av en svensk medborgare förvärvar barnet svenskt medborgarskap vid adoptionen. Detta avser alla adoptionsbeslut som gäller i Sverige (4 § MedbL).

Förvärv av svenskt medborgarskap för barn under 12 år som adopterats gäller även när en svensk medborgare adopterar sin utländske makes, sambos eller partners barn.

Det svenska medborgarskapet gäller från samma tidpunkt som adoptionen, d.v.s. från och med den dag som beslutet om adoption får laga kraft. Detta gäller även i de fall när Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) har godkänt att en utländsk adoption ska gälla i Sverige.

Registrering efter underrättelse om adoptionsbeslut

Skatteverket registrerar svenskt medborgarskap för ett adoptivbarn i folkbokföringen efter att ha fått underrättelse om adoptionsbeslutet från svensk domstol eller MFoF. Om det är ett utländskt adoptionsbeslut måste adoptivföräldrarna visa upp adoptionshandlingarna för Skatteverket innan svenskt medborgaskap kan registreras.

Barn över 12 år

Om ett barn över 12 år har adopteras av en svensk medborgare har barnet möjlighet att förvärva svenskt medborgarskap efter ansökan till Migrationsverket.

Anmälan om svenskt medborgarskap

Svenskt medborgarskap kan under vissa förutsättningar förvärvas genom anmälan till Migrationsverket eller länsstyrelsen (6–10 §§ MedbL, 18–19 §§ MedbL och 3 § MedbF). Förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan kan bli aktuellt för:

 • statslösa barn och ungdomar,
 • barn och ungdomar med utländskt medborgarskap,
 • vid återvinning av svenskt medborgarskap, eller
 • nordiska medborgare.

Anmälan om svenskt medborgarskap för utomnordiska medborgare ska göras till Migrationsverket. Medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge ska lämna sin anmälan till länsstyrelsen i det län där personen är folkbokförd (22 § MedbL och 3 § MedbF).

Det svenska medborgarskapet gäller från dagen då anmälan kom in till Migrationsverket eller länsstyrelsen (4 § MedbF). Detta gäller även om beslutet överklagats till en migrationsdomstol eller till Migrationsöverdomstolen.

Migrationsverket och länsstyrelsen ska underrätta Skatteverket om beslut när en person blivit svensk medborgare genom anmälan (9 § MedbF).

Statslösa barn och ungdomar

Ett statslöst barn som är fött i Sverige kan genom anmälan förvärva svenskt medborgarskap om barnet har

 • permanent uppehållstillstånd i Sverige, och
 • hemvist i landet.

Anmälan om svenskt medborgarskap ska göras av barnets vårdnadshavare till Migrationsverket innan barnet har fyllt 18 år (6 § MedbL).

Ett statslöst barn som har flyttat till Sverige kan genom anmälan förvärva svenskt medborgarskap om barnet har

 • permanent uppehållstillstånd i Sverige, och
 • hemvist i landet sedan två år.

Anmälan om svenskt medborgarskap ska göras av barnets vårdnadshavare till Migrationsverket innan barnet har fyllt 18 år (7 § MedbL).

En statslös person som fyllt 18 men inte 21 år kan genom anmälan till Migrationsverket förvärva svenskt medborgarskap (8 § MedbL) om personen har

 • permanent uppehållstillstånd i Sverige, och
 • hemvist i landet sedan hen fyllde 15 år.

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ MedbL om förvärv av svenskt medborgarskap för statslösa barn är inte tillämplig om medborgarskapet för ett barns föräldrar är oklart. Barnet kan då i stället omfattas av bestämmelserna i lagen om förvärv av svenskt medborgarskap för barn med utländskt medborgarskap.

Barn och ungdomar med utländskt medborgarskap

Ett barn med utländskt medborgarskap kan genom anmälan förvärva svenskt medborgarskap om barnet har

 • permanent uppehållstillstånd i Sverige, och
 • hemvist i landet sedan tre år.

Anmälan om svenskt medborgarskap ska göras av barnets vårdnadshavare till Migrationsverket innan barnet har fyllt 18 år. Om barnet har fyllt 12 år krävs att det lämnar sitt samtycke till förvärv av svenskt medborgarskap (7 § MedbL).

En person med utländskt medborgarskap som fyllt 18 men inte 21 år kan genom anmälan till Migrationsverket förvärva svenskt medborgarskap (8 § MedbL) om personen har

 • permanent uppehållstillstånd i Sverige, och
 • hemvist i landet sedan hen fyllde 13 år.

Bestämmelserna i 7 och 8 §§ MedbL gäller även för utländska adoptivbarn som inte fått svenskt medborgarskap genom adoptionsbeslutet eller på annat sätt.

Återvinning av svenskt medborgarskap

En person som är 18 år och vid födseln eller på annat sätt har blivit svensk medborgare och sedan har förlorat eller befriats från sitt svenska medborgarskap kan få tillbaka (återvinna) medborgarskapet genom anmälan till Migrationsverket (9 § MedbL) Det krävs då att personen har

 • permanent uppehållstillstånd i Sverige,
 • haft hemvist i landet under sammanlagt 10 år, och
 • sitt hemvist i Sverige sedan två år.

Nordiska medborgare

En medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge kan genom anmälan till länsstyrelsen förvärva svenskt medborgarskap (18 § MedbL och 3 § MedbF) om personen

 • har fyllt 18 år,
 • har hemvist i landet sedan fem år, och
 • under den tiden inte har dömts till frihetsberövande påföljd.

En person som har förlorat sitt svenska medborgarskap och därefter oavbrutet varit medborgare i en annan nordisk stat kan få tillbaka (återvinna) det svenska medborgarskapet efter anmälan till länsstyrelsen om hen fått hemvist i Sverige (19 § MedbL och 3 § MedbF).

Förvärv för barn (s.k. biperson) till den som blir svensk medborgare

Om en utländsk medborgare genom anmälan till Migrationsverket eller länsstyrelsen förvärvar svenskt medborgarskap blir även hens barn, som är bosatta i Sverige, svenska medborgare (10 och 18 §§ MedbL), som så kallade bipersoner, om

 • barnet är under 18 år och ogift,
 • barnet har hemvist i Sverige, och
 • den förälder som blivit svensk medborgare är ensam vårdnadshavare för barnet, eller
 • föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och den andre föräldern redan är svensk medborgare, eller
 • föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och båda föräldrarna samtidigt blir svenska medborgare genom anmälan.

Skatteverkets handläggning av ärenden om bipersoner

Migrationsverket eller länsstyrelsen ska underrätta Skatteverket om de barn som bedöms ha blivit svenska medborgare som bipersoner (9 § MedbF). Barnen förvärvar inte svenskt medborgarskap genom beslut hos de nämnda myndigheterna utan uppgifterna i underrättelsen är endast vägledande för Skatteverket. Verket gör en kontroll av uppgifterna i folkbokföringen om barn, vårdnad och hemvist. Efter denna kontroll kan Skatteverket eventuellt registrera barnet som svensk medborgare i folkbokföringen. Barnets förvärv av svenskt medborgarskap gäller från dagen för förälderns anmälan hos Migrationsverket eller länsstyrelsen.

Ansökan om svenskt medborgarskap

En person kan förvärva svenskt medborgarskap efter ansökan till Migrationsverket, s.k. naturalisation. För att en sökande ska beviljas svenskt medborgarskap krävs normalt att hen uppfyller följande krav (11 § MedbL)

 • styrkt sin identitet,
 • fyllt 18 år,
 • permanent uppehållstillstånd i Sverige,
 • viss hemvisttid i Sverige, och
 • har haft och förväntas ha ett hederligt levnadssätt.

Ansökan om svenskt medborgarskap för en person som är folkbokförd i Sverige ska ges in till Migrationsverket. Om personen inte är folkbokförd i Sverige ska ansökan lämnas till svensk ambassad eller konsulat (5 § MedbF). Migrationsverket fattar därefter beslut om svenskt medborgarskap ska beviljas (22 § MedbL).

Om en person blir svensk medborgare efter ansökan ska Migrationsverket skyndsamt underrätta Skatteverket om detta. Det samma gäller om migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen beviljar svenskt medborgarskap efter att ett ärende har överklagats (9 § MedbF).

Svenskt medborgarskap som har förvärvats genom ansökan gäller från dagen för beslutet.

Barn till den sökande

Om en person förvärvar svenskt medborgarskap efter ansökan kan Migrationsverket även bestämma att hens ogifta barn under 18 år ska få svenskt medborgarskap (13 § MedbL). När Migrationsverket har fattat ett sådant beslut ska det framgå av underrättelsen till Skatteverket.

Om ett barn till utländska föräldrar föds efter ansökan om svenskt medborgarskap har lämnats till Migrationsverket omfattas inte barnet automatiskt av föräldrarnas beslut utan föräldrarna måste komplettera ansökan med uppgifter om barnets födelse. Om föräldrarna inte kompletterar sin ansökan måste de göra en ny ansökan för barnet.

Kompletterande information

 • Äldre bestämmelser om svenskt medborgarskap.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2006 ref. 73 [1]

Lagar & förordningar