OBS: Detta är utgåva 2020.4. Visa senaste utgåvan.

De som bedriver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag får göra ett särskilt avdrag från egenavgifterna om de bedriver sin verksamhet i ett stödområde.

Även de som betalar arbetsgivaravgifter får göra avdrag från avgifterna för verksamhet som bedrivs i stödområdet.

Nytt: 2020-04-06

Tillfällig inskränkning av underlaget för beräkning av särskilt avdrag, med anledning av corona

Reglerna om särskilt avdrag för stödområden blir under 2020 endast tillämpliga på underlag för egenavgifter till den del de överstiger 100 000 kr.

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset har regeringen beslutat att enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ska vara berättigade till en tillfällig nedsättning av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften under 2020. Nedsättningen regleras i lag (2020:203) om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare (prop. 2019/20:151) och är utformad så att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas för inkomster som uppbärs under perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020. Nedsättningen gäller upp till ett avgiftsunderlag på 100 000 kronor.

Ålderspensionsavgiften får inte reduceras av avdrag eftersom pensionssystemets långsiktiga finansiella hållbarhet bygger på principen att varje intjänad pensionsrättighet ska motsvaras av inbetald avgift.

Även det särskilda avdraget för verksamhet i stödområde A är begränsat till att reducera den allmänna löneavgiften och andra egenavgifter än ålderspensionsavgiften. Ersättning som utgör underlag för nedsättning av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften enligt ovan, avgiftsunderlag på upp till 100 000 kronor, undantas därför från underlaget för särskilt avdrag, 3 § lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare.

Vilka får göra avdraget?

Den som bedriver enskild näringsverksamhet och den som är delägare i handelsbolag får göra ett särskilt avdrag från egenavgifterna. Syftet med avgiftslättnaden är att den ska stimulera småföretagandet samt att bidra till en god service i de delar av landet som har de största geografiska lägesnackdelarna med bl.a. långa avstånd, liten hemmamarknad, sämre tillgång till service, låg befolkningstäthet och ogynnsamma klimatförhållanden (prop. 2001/02:45 s. 36). Bestämmelserna om avdraget finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980), i fortsättningen kallad lag om regionalt stöd.

Ett villkor för rätt till avdraget är att näringsverksamheten bedrivs från ett fast driftställe i stödområdet (2 § 2 stycket lag om regionalt stöd). Däremot krävs inte att näringsidkaren är bosatt inom stödområdet och inte heller att han själv arbetat vid det fasta driftstället inom området. En delägare i ett handelsbolag kan alltså få del av avdraget utan att själv ha arbetat vid det fasta driftstället.

Om arbetet bedrivs vid flera olika fasta driftställen både inom och utanför stödområdet, får i avgiftsunderlaget för beräkning av avdrag endast ingå avgiftspliktig inkomst från fasta driftställen inom stödområdet (6 § lag om regionalt stöd).

Verksamheter som inte ger rätt till avdrag

Inkomster från all näringsverksamhet utom några särskilt angivna ger rätt till det särskilda avdraget (4 § lag om regionalt stöd). Avdrag får inte göras för följande verksamheter:

  • Fiske
  • Vattenbruk
  • Jordbruk
  • Transport

Skälet till undantagen är att de avser verksamheter som omfattas av särskilda stödbestämmelser inom EU och att avdraget från egenavgifterna endast är tillåtet som ett så kallat statligt stöd av mindre betydelse enligt EU-reglerna.

Hur beräknas avdraget?

Vid beräkning av egenavgifterna inklusive den allmänna löneavgiften får näringsidkaren göra ett avdrag från egenavgifterna med 10 procent av avgiftsunderlaget. Avdraget får dock vara högst 18 000 kr. Avdrag får bara göras från den del av inkomsten som kommer från fasta driftställen inom stödområde. Om del av verksamheten bedrivs utanför stödområde och denna inte redovisas separat får en uppskattning göras av inkomstens fördelning.

Avdraget ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften. När avdraget görs får det inte medföra att de sammanlagda egenavgifterna blir lägre än ålderspensionsavgiften på 10,21 procent (6 § lag om regionalt stöd). Därför får de som bara betalar ålderspensionsavgiften på grund av uttag av hel ålderspension eller efter fyllda 65 år inte göra avdraget (2 § andra stycket lag om regionalt stöd).

Begränsningsregel för handelsbolag

Det finns en särskild begränsningsregel för delägare i handelsbolag. Den säger att det sammanlagda avdraget för samtliga delägare i bolaget inte får vara högre än 85 200 kr per år. Avdraget ska fördelas mellan delägarna i proportion till hur den skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan dem (6 § tredje stycket lag om regionalt stöd). Beloppet 85 200 kr motsvarar det högsta särskilda avdrag som en arbetsgivare får göra från arbetsgivaravgifterna under ett år (12 x 7 100).

Avdrag från både arbetsgivaravgifter och egenavgifter

För en egenföretagare som har anställda kan det bli aktuellt med särskilda avdrag från såväl arbetsgivar- som egenavgifterna. Även här finns en begränsningsregel som anger att de sammanlagda avdraget inte får vara högre än 85 200 kr per år (6 a § lag om regionalt stöd).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  • Lag (2020:203) om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. [1]
  • Proposition 2019/20:151 Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset [1]