OBS: Detta är utgåva 2020.5. Visa senaste utgåvan.

En registrerad avsändare är en fysisk eller juridisk person som fått ett godkännande av Skatteverket att yrkesmässigt avsända alkoholvaror enligt ett uppskovsförfarande från en importplats.

Vad menas med registrerad avsändare?

I punktskattedirektivet definieras en registrerad avsändare som en fysisk eller juridisk person som av importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett under ett uppskovsförfarande enbart avsända punktskattepliktiga varor vid deras övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92 (artikel 4.10 i punktskattedirektivet). Bestämmelserna i artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92 finns från och med den 1 maj 2016 i artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013. Direktivets bestämmelser har implementerats i LAS. I Sverige är det Skatteverket som beslutar om godkännande av registrerad avsändare.

Med registrerad avsändare avses alltså en fysisk eller juridisk person som har godkänts för att avsända varor under ett uppskovs­förfarande från en importplats. En registrerad avsändare har alltså en funktion bara i samband med import av varor (jfr prop. 2011/12:155 s. 53).

En registrerad avsändare måste ställa en säkerhet för alkoholskattens betalning för att kunna flytta varor under ett uppskovsförfarande från en importplats (14 § andra stycket och 10 § första stycket LAS).

Förutsättningar för godkännande som registrerad avsändare

Ett godkännande som registrerad avsändare förutsätter enligt 14 § första stycket LAS att den sökande

Skatteverket ska se till att ansökningsärendet blir utrett i den omfattning som behövs. En sökande ska dock medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som man vill åberopa till stöd för sin ansökan. Om det behövs ska Skatteverket genom frågor och påpekanden verka för att sökanden förtydligar eller kompletterar sin ansökan (23 § FL).

Yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande vid varornas övergång till fri omsättning

Ett godkännande som registrerad avsändare förutsätter att den sökande avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013 (14 § första stycket LAS). Detta innebär att varorna ska avsändas under ett uppskovsförfarande från en importplats.

En registrerad avsändare kan avsända varorna under ett uppskovsförfarande från importplatsen bara till de destinationer som anges i 7 b § LAS.

Med import menas vid tillämpningen av LAS att en alkoholvara förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att varan inte omfattas av ett sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tull­arrange­mang som avses i artikel 4.6 i punktskattedirektivet. Med import menas även att en vara frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang (1 § tredje stycket LAS). Det är alltså först när varan inte längre omfattas av tullförfarandet eller tullarrangemanget som varan har importerats i den mening som avses i LAS.

Lämplighet

Ett godkännande som registrerad avsändare förutsätter att den sökande är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (14 § första stycket LAS).

Även om rekvisiten för lämplighetsprövningen är lika­lydande för samtliga aktörer inom uppskovsförfarandet som ska lämplighetsprövas innebär inte detta att lämplig­hets­prövningen av de olika aktörerna ska vara identisk (jfr prop. 2009/10:40 s. 164 jämförd med s. 187). Lämplighetsbedömningar avseende andra aktörer, t.ex. godkända upplagshavare, kan ändå ge viss ledning för bedömningen av om någon är lämplig att vara registrerad avsändare.

Ansökan om godkännande som registrerad avsändare

Ansökan om godkännande som registrerad avsändare ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket (10 § FAS). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan, Registrerad avsändare – Alkoholskatt” (SKV 5346).

I en ansökan om godkännande som registrerad avsändare ska den sökande ange vilket eller vilka varuslag som sökanden avser att godkännandet ska omfatta. Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i förordning (EG) nr 684/2009 (7 § FAS).

Ingen separat ansökan om godkännande som registrerad avsändare för upplagshavare

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare (9 § femte stycket LAS). Den som ansöker om godkännande som upplagshavare behöver därför inte göra en separat ansökan om godkännande som registrerad avsändare.

Beslut om godkännande som registrerad avsändare

Skatteverket prövar frågor om godkännande av registrerade avsändare (5 § FAS). Om Skatteverket bedömer att förutsättningar för godkännande som registrerad avsändare finns meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts som registrerad avsändare. Av beslutet framgår från och med vilket datum som godkännandet gäller.

Av beslutet ska framgå vilket eller vilka varuslag som godkännandet gäller. Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i förordning (EG) nr 684/2009 (7 § FAS).

I samband med godkännandet tilldelar Skatteverket den registrerade avsändaren ett sådant punktskattenummer som avses i artikel 19.2 a i förordning (EU) nr 389/2012 (11 § FAS). Detta punktskattenummer framgår av beslutet.

Beslut om godkännande som registrerad avsändare omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 35 § LAS.

Ett beslut om godkännande som registrerad avsändare är sekretessbelagt.

Den som godkänns som upplagshavare godkänns samtidigt som registrerad avsändare

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare (9 § femte stycket LAS). Dessa två godkännanden görs dock i separata beslut. Det automatiska godkännandet som registrerad avsändare gäller samma varuslag som godkännandet som upplagshavare.

Vissa förändringar ska anmälas

Den som har godkänts som registrerad avsändare ska anmäla till Skatteverket om (8 § första stycket FAS):

 • det sker betydande ändringar av ägarförhållandena
 • firmatecknare, revisor eller styrelse ändras
 • det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
  • har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande
  • har anmälts till Skatteverket efter godkännandet.
 • grunderna för beräkningen av ställd säkerhet ändras.

Återkallelse av godkännandet

Ett beslut att godkänna någon som registrerad avsändare är ett gynnande förvaltningsbeslut och får bara ändras till den enskildas nackdel under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är om det framgår av beslutet eller av de föreskrifter som beslutet har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas. För återkallelse av godkännande som registrerad avsändare finns sådana föreskrifter i 14 § andra stycket och 11 § första stycket LAS.

Ett godkännande som registrerad avsändare får återkallas av Skatteverket under samma förutsättningar som för en upplagshavare, d.v.s. om

 • förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 • ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
 • den registrerade avsändaren begär det.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (14 § andra stycket och 11 § tredje stycket LAS).

Beslut om återkallelse av godkännande som registrerad avsändare omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 35 § LAS.

Ett beslut om återkallelse av godkännande som registrerad avsändare är sekretessbelagt.

Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag

Ett godkännande som registrerad avsändare gäller en viss juridisk eller fysisk person. Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad avsändare inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid en fusion. Godkännandet upphör att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst eftersom det överlåtande aktiebolaget då inte längre finns.

Vid en fusion måste det övertagande aktiebolaget därför ansöka om ett nytt godkännande som registrerad avsändare om bolaget avser att driva verksamhet vidare som registrerad avsändare. Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning) [1] [2] [3]
 • KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov [1] [2]
 • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2]
 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]
 • Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet [1]

Ställningstaganden

 • Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt [1]