OBS: Detta är utgåva 2020.5. Visa senaste utgåvan.

En skattebefriad förbrukare är en fysisk eller juridisk person som fått ett godkännande av Skatteverket att ta emot alkoholvaror utan alkoholskatt från en upplagshavare i Sverige för att använda för ett skattebefriat ändamål.

Vad menas med skattebefriade förbrukare?

En skattebefriad förbrukare är en fysisk eller juridisk person som fått ett godkännande av Skatteverket att ta emot alkoholvaror utan alkoholskatt från en upplagshavare i Sverige för att använda för ett skattebefriat ändamål (jfr 31 e § LAS).

En skattebefriad förbrukare kan bara ta emot och använda varorna skattefritt för det eller de ändamål som hens godkännande omfattar (jfr 32 § första stycket 6 och 8 § första stycket 7 LAS). God­kännandet avser endast den egna för­bruk­ningen av alkoholvaror. En skattebefriad förbrukare kan alltså inte ta emot alkoholvaror skattefritt för vidareförsäljning. Det finns bestämmelser i LAS om skattskyldighet när en skattebefriad förbrukare använder varorna för ett annat ändamål.

Den som är godkänd som upplagshavare har rätt att göra av­drag för skatt på varor som tagits emot av en skattebefriad för­bru­kare.

Förutsättningar för godkännande som skattebefriad förbrukare

Som skatte­befriad förbrukare får godkännas den som använder alkoholvaror för de ändamål som anges i 32 § första stycket 4 LAS om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig (31 e § första stycket LAS).

Det finns ingen nedre beloppsgräns för att kunna bli godkänd som skattebefriad förbrukare (jfr prop. 2000/01:118 s. 87–88).

Skatteverket ska se till att ansökningsärendet blir utrett i den omfattning som behövs. En sökande ska dock medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som man vill åberopa till stöd för sin ansökan. Om det behövs ska Skatteverket genom frågor och påpekanden verka för att sökanden förtydligar eller kompletterar sin ansökan (23 § FL).

Ändamål

Ett godkännande som skattebefriad förbrukare förutsätter enligt 31 e § första stycket LAS att den sökande ska använda alkoholvarorna för något eller några av de ändamål som anges i 32 § första stycket 4 LAS, dvs för

 • framställning av vinäger som hänförs till KN-nr 2209
 • framställning av läkemedel
 • framställning av smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volym­procent
 • användning direkt i livsmedel eller som ingrediens i halv­fabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkohol­innehållet i varje enskilt fall inte över­stiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kg choklad­produkter och 5 liter ren alkohol per 100 kg av något annat livsmedel
 • framställning av en vara som inte är avsedd ätas eller drickas, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav
 • framställning av motorbränsle, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav
 • användning i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol
 • användning för vetenskapligt ändamål.

Den som använder alkoholvaror

Skatte­verket har i en skrivelse redovisat sin syn på rekvisitet ”den som använder alkoholvaror”. Enligt Skatte­verkets uppfattning kan det förhållandet att visst arbete vid fram­ställningen utförs av ett utomstående företag inte i sig medföra att det inte är det företag som köper in varorna som använder dem på det sätt som avses i 31 e § LAS. En förutsättning är att företaget hela tiden äger varorna. Om äganderätten övergår är det inte längre det uppdragsgivande företaget som använder varorna. I de fall ett företag anlitar ett annat företag för att, i dennes lokaler och med dennes maskiner och personal, utföra visst arbete vid framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2–6 LAS (jfr 32 § första stycket 4 a LAS) används alkoholvarorna, enligt Skatte­verkets uppfattning, av det anlitande företaget i den mening som avses i 31 e § LAS. Om övriga förutsättningar för god­kännande är uppfyllda får det anlitande företaget god­kännas som skattebefriad för­brukare. Motsvarande gäller, enligt Skatte­verkets uppfattning, när varorna används i en till­verkningsprocess och slut­produkten inte innehåller alkohol (jfr 32 § första stycket 4 b LAS) och när varorna används för vetenskapligt ändamål (jfr 32 § första stycket 4 c LAS).

Notera att bestämmelserna i punkten 4 i 32 § första stycket LAS fanns i punkten 7 i samma paragraf vid den tidpunkt då skrivelsen publice­rades.

Lämplighet

Ett godkännande som skattebefriad förbrukare förutsätter att den sökande är lämplig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (31 e § första stycket LAS). Rekvisiten för lämplighetsprövningen är således desamma som är aktuella för samtliga aktörer inom uppskovsförfarandet som ska lämplighetsprövas (upplagshavare, registrerad avsändare och registrerad varumottagare). Lämplighetsbedömningar avseende andra aktörer, t.ex. godkända upplagshavare, kan därför ge viss ledning för bedömningen av om någon är lämplig att vara skattebefriad förbrukare. Även förarbetsuttalanden angående lämplig­hets­prövning av aktörerna inom uppskovs­förfarandet kan ge viss ledning.

Även om rekvisiten för lämp­lig­hets­prövningen är lika­lydande för samtliga aktörer inom uppskovsförfarandet som ska lämplighetsprövas innebär inte detta att lämplighetsprövningen av de olika aktörerna ska vara identisk. Det ligger i sakens natur att lämplighets­prövningen kan behöva vara mer omfattande vid godkännande av den som avser att vara upplagshavare än för den som avser att vara registrerad varumottagare (jfr prop. 2009/10:40 s. 164 jämförd med s. 187). På motsvarande sätt bör omfattningen av lämplighetsprövningen av den som ansöker om godkännande som skattebefriad förbrukare anpassas efter vad som är relevant för en sådan aktör. 

Ansökan om godkännande som skattebefriad förbrukare

Ansökan om godkännande som skattebefriad förbrukare ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket (10 § FAS). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan, Skattebefriad förbrukare, Alkohol” (SKV 5440).

Beslut om godkännande som skattebefriad förbrukare

Skatteverket prövar frågor om godkännande av skattebefriad förbrukare (5 § FAS). Om Skatte­verket bedömer att förutsättningar för godkännande som skattebefriad förbrukare finns meddelar Skatte­verket ett beslut om att den sökande har godkänts som skattebefriad förbrukare. Av beslutet framgår från och med vilket datum som godkännandet gäller.

Av beslutet ska framgå för vilket eller vilka av de skatte­befriade ändamålen som den skattebefriade förbrukaren har rätt att ta emot alkoholvaror utan skatt, d.v.s. vilket eller vilka av de skattebefriade ändamålen som god­kännandet avser (13 § FAS).

Ett godkännande som skattebefriad förbrukare får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare har hanterat obeskattade alkoholvaror utan anmärk­ning. Ett godkännande får också förenas med villkor (31 e § andra stycket LAS). Om godkännandet är tidsbegränsat eller om godkännandet har förenats med några särskilda villkor ska detta framgå av beslutet (13 § FAS).

Beslut om godkännande som skattebefriad förbrukare omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 35 § LAS.

Lagerbokföring och lagerinventering

En skattebefriad förbrukare ska löpande bokföra inköp och förbrukning av obeskattade varor och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att varor som köpts in utan skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skatte­friheten (31 f § LAS).

Skatteverket har meddelat föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt LAS (SKVFS 2005:15). I föreskrifterna regleras bl.a. vad sådan lagerbokföring ska innehålla och när lager­inventering ska ske. I Skatte­verkets meddelande SKV M 2005:24 finns kommentarer till dessa föreskrifter.

Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare

Skatteverket anser att ett företag kan vara godkänt både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare. Företaget måste då veta i vilken egenskap företaget tagit emot varorna i varje enskilt fall.

Företaget ska då också ha två separata lagerbokföringar, d.v.s. en lagerbokföring för den verksamhet som före­taget bedriver i egenskap av upplagshavare och en lager­bokföring för den verksamhet som företaget bedriver i egenskap av skattebefriad förbrukare.

Vissa förändringar ska anmälas

Den som har godkänts som skattebefriad förbrukare ska anmäla till Skatteverket om (8 § första stycket FAS):

 • det sker betydande ändringar av ägarförhållandena
 • firmatecknare, revisor eller styrelse ändras
 • det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
  • har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande
  • har anmälts till Skatteverket efter godkännandet.

Återkallelse av godkännandet

Ett beslut att godkänna någon som skattebefriad förbrukare är ett gynnande förvaltningsbeslut och får bara ändras till den enskildas nackdel under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är om det framgår av beslutet eller av de föreskrifter som beslutet har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas. För återkallelse av godkännande som skattebefriad förbrukare finns sådana föreskrifter i 31 g § första stycket LAS.

Godkännandet som skattebefriad förbrukare får återkallas om

 • förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 • alkoholvarorna används för annat ändamål än vad som anges i godkännandet,
 • förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter om lagerbokföring enligt 31 f § LAS,
 • förbrukaren inte medverkar vid revision enligt SFL, eller
 • förbrukaren begär det.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (31 g § andra stycket LAS).

Beslut om återkallelse av godkännande som skattebefriad förbrukare omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 35 § LAS.

Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag

Ett godkännande som skattebefriad förbrukare gäller en viss juridisk eller fysisk person. Skatteverket anser att ett godkännande som skattebefriad förbrukare inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid en fusion. Godkännandet upphör att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst eftersom det överlåtande aktiebolaget då inte längre finns.

Vid en fusion måste det övertagande aktiebolaget därför ansöka om ett nytt godkännande som skattebefriad förbrukare om bolaget avser att driva verksamhet vidare som skattebefriad förbrukare. Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi [1]

Lagar & förordningar

Meddelanden

 • Skatteverkets information om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi [1]

Propositioner

 • Proposition 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. [1]
 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]

Ställningstaganden

 • Användande av alkoholvaror enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt när annat företag anlitas för arbete vid framställning m.m. [1]
 • Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt [1]
 • Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare [1]