OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivaravgifterna är i de flesta fall 31,42 procent av ersättning för arbete. Beroende på betalningsmottagarens ålder och tillämpliga nedsättningsregler kan lägre procentsatser gälla.

Vilka olika avgifter ingår i arbetsgivaravgifterna?

Det man i dagligt tal brukar kalla arbetsgivaravgifter består både av ett antal egentliga arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (SAL) och allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. De egentliga arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringen medan den allmänna löneavgiften är en skatt.

För de flesta avgiftsskyldiga är summan av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften 31,42 procent av avgiftsunderlaget för år 2020.

Arbetsgivaravgifterna är 19,80 procent av avgiftsunderlaget och innehåller följande delar (2 kap. 26 § SAL):

 • sjukförsäkringsavgift 3,55 procent
 • föräldraförsäkringsavgift 2,60 procent
 • ålderspensionsavgift 10,21 procent
 • efterlevandepensionsavgift 0,60 procent
 • arbetsmarknadsavgift 2,64 procent
 • arbetsskadeavgift 0,20 procent.

Den allmänna löneavgiften är 11,62 procent av underlaget (3 § lagen [1994:1920] om allmän löneavgift).

Detaljerade regler om hur de egentliga arbetsgivaravgifterna ska användas för att finansiera olika delar av systemen för social trygghet finns i lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter.

Nytt: 2020-04-06

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna med anledning av corona

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset är arbetsgivare berättigade till en nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften så att bara ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen gäller ersättningar som ges ut under perioden 1 mars till 30 juni 2020. Arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften sänks under den perioden tillfälligt från 31,42 procent till 10,21 procent.

Reglerna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften finns i lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare (prop. 2019/20:151).

Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda hos arbetsgivaren och på den del av lönesumman för den anställda som inte överstiger 25 000 kronor per månad. På den del av lönesumman som överstiger detta belopp ska nedsättning inte ske.

Det ställs inget krav på anställningens omfattning, vilket innebär att såväl heltid som deltid och timanställning omfattas av nedsättningen. Vilka anställda som ska omfattas av nedsättningen är det upp till arbetsgivaren att avgöra.

Eftersom det ska röra sig om ett anställningsförhållande kan det för privatpersoner t.ex. bli aktuellt med nedsättning för lön till personliga assistenter och till den som arbetar som au pair.

De som däremot inte omfattas av ett anställningsförhållande omfattas inte heller av nedsättningen. Det innebär att uppdragsförhållanden inte omfattas av reglerna om nedsättning. Exempel på sådant uppdragsförhållande kan t.ex. vara uppdrag som

 • god man
 • styrelseledamot
 • förtroendevald i föreningar och andra organisationer
 • näringsidkare som saknar F-skatt
 • privatperson med A-skatt som anlitas av en annan privatperson för tillfälliga uppdrag.

Utländska företag som har socialavgiftsavtal med sina anställda omfattas också av nedsättningen.

Reglerna träder i kraft den 6 april men gäller för ersättningar som betalats ut från den 1 mars 2020. Nedsättningen är tidsbegränsad och gäller till och med 30 juni 2020.

Reglerna om den tillfälliga nedsättningen kan inte kombineras med reglerna om regionalt stöd.

Reglerna kan kombineras med reglerna om korttidsarbete.

En tillfällig nedsättning finns även för egenavgifter.

Nytt: 2020-04-17

Notisen ovan har förtydligats med exempel på vad som kan vara uppdragsförhållanden.

Arbetsgivaravgifter i internationella sammanhang

Andra procentsatser gäller ofta för avgifter i internationella sammanhang. Enligt vissa socialförsäkringskonventioner kan det bli aktuellt att bara betala vissa delar av de totala arbetsgivaravgifterna.

På skatteverket.se finns en tabell över avgiftsprocentsatserna vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med (se sidan om att beräkna arbetsgivaravgifter).

En utländsk arbetsgivare som inte har ett fast driftställe i Sverige ska inte betala den allmänna löneavgiften, eftersom den både i rättslig och i ekonomisk mening är en skatt (prop. 1994/95:122 s. 18).

Ersättningar till barn

Det finns inte någon nedre åldersgräns på mottagaren av ersättning för att utgivaren ska bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Om ett barn får betalt för sin medverkan i exempelvis reklamsammanhang eller vid en filminspelning blir utgivaren skyldig att betala arbetsgivaravgifter så snart ersättningen uppgår till minst 1 000 kr under året.

På ersättning från en enskild näringsidkare till egna barn under 16 år ska inga avgifter betalas.

Särskilda regler gäller för utbetalarens egna barn över 16 år. Samma regler gäller ersättning till företagsledares egna barn eller makans barn från fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

Lägre arbetsgivaravgifter på grund av betalningsmottagarens ålder

De flesta betalar fulla arbetsgivaravgifter med 31,42 procent av underlaget. Men beroende på betalningsmottagarens ålder är avgifterna i vissa fall lägre.

Född 1937 eller tidigare

På ersättning för arbete till personer som är födda 1937 eller tidigare ska arbetsgivaravgifter inte alls betalas (punkt 5 av övergångsbestämmelserna till SAL).

Orsaken är att det reformerade pensionssystemet bara omfattar personer födda 1938 eller senare. För den som är född 1937 eller tidigare gäller i stället det tidigare ATP-systemet, och enligt de bestämmelserna kunde man inte tjäna in pensionsrätt efter fyllda 65 år. Därför ska inte heller någon pensionsavgift betalas på ersättningar till personer som inte omfattas av den inkomstgrundade ålderspensionen.

Född 1938–1954

På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent (2 kap. 27 § SAL). Det betyder att en arbetsgivare som har en anställd som fyller 65 år den 1 januari ska betala fulla avgifter hela det året.

Bakgrunden till att ålderspensionsavgift ska betalas utan åldersgräns är att arbetsinkomster ger pensionsrätt till den inkomstgrundade ålderspensionen för den som är född 1938–1954.

Skälet till att övriga delavgifter inte ska betalas är att vissa delar av de sociala trygghetssystemen upphör vid fyllda 65.

Observera att även om en anställd har tagit ut full ålderspension men sedan arbetar vidare, ska den som ger ut ersättning för arbete ändå betala fulla arbetsgivaravgifter fram till det år mottagaren fyller 66 år. Här finns en viktig skillnad mot reglerna för egenavgifter. Enligt dessa ska den som hela året haft hel ålderspension bara betala ålderspensionsavgiften.

Född 2002–2004

På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 15 år men inte 18 år ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften om 10,21 procent för ersättningar upp till och med 25 000 kr per månad (2 kap. 28 § SAL, prop. 2018/19:99 s. 59). Reglerna tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 juli 2019.

Regeln infördes för att göra det attraktivare för arbetsgivare att anställa ungdomar för t.ex. sommarjobb och helgjobb. Den huvudsakliga målgruppen är gymnasieelever som genom sådana jobb kan få arbetslivserfarenhet och därmed öka sina möjligheter till anställning efter utbildningen.

Om ersättningen från en och samma arbetsgivare per kalendermånad och person överstiger 25 000 kr ska fulla arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift betalas på den del av ersättningen som överstiger 25 000 kr.

Nedsättningar av arbetsgivaravgifterna

Förutom lägre arbetsgivaravgifter på grund av ålder finns vissa nedsättningar av arbetsgivaravgifterna som har beslutats av arbetsmarknadspolitiska skäl (regionalt stöd och växa-stöd) samt för att stimulera vissa områden (forskning och utveckling).

Växa-stöd

På ersättning för arbete till den först anställda i ett enmansföretag (s.k. växa-stöd) betalar arbetsgivaren bara ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättningar upp till 25 000 kr. På ersättningar som överstiger 25 000 kr ska arbetsgivaren betala fulla arbetsgivaravgifter.

Regionalt stöd

Arbetsgivare som bedriver verksamhet inom ett stödområde kan under vissa förutsättningar få s.k. regionalt stöd. Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska från summan av avgifterna avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. Sammanlagt får avdrag dock göras med högst 7 100 kr per månad vilket motsvarar högst 85 200 kr per år. Avdraget beräknas för varje månad. Om arbetsgivaren inte kunnat göra fullt avdrag en viss månad kan företaget inte utnyttja detta följande månader.

Forskningsavdrag

Företag som arbetar med forskning och utveckling kan under vissa förutsättningar få s.k. forskningsavdrag. Reglerna innebär att arbetsgivaren får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna med 10 procent av underlaget för en person som arbetar med forskning och utveckling.

Lagändring:

Från och med den 1 april 2020 gäller nya regler för forskningsavdrag. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga anställda som arbetar med forskning eller utveckling höjs från 230 000 kronor till 450 000 kr per månad.

Därutöver ska den allmänna löneavgiften sättas ned med tio procentenheter på sådan ersättning till personer som arbetar med forskning eller utveckling som berättigar till avdrag från arbetsgivaravgifterna. Den allmänna löneavgiften ska dock som lägst anses vara 0 procent.

Tidigare:

Reglerna till och med den 31 mars 2020:

Det sammanlagda avdraget för samtliga anställda som jobbar med forskning och utveckling får inte överstiga 230 000 kr per månad.

Kombination av olika regler

Det kan förekomma att en arbetsgivare har rätt att tillämpa flera av reglerna ovan samtidigt. Nedan anges vilka av reglerna som går att kombinera med varandra.

För att kunna få nedsättning av arbetsgivaravgifterna måste samtliga kriterier för de nedsättningar man kan ha rätt till vara uppfyllda. Dessutom ska ålderspensionsavgiften alltid betalas. Det innebär att den totala arbetsgivaravgiften att betala aldrig kan understiga ålderspensionsavgiften (10,21 procent).

Det finns även en övre gräns för hur mycket som är möjligt att få i statligt stöd enligt EU:s regler för s.k. de minimis-stöd.

Forskningsavdrag och växa-stöd

Växa-stödet gäller för den första anställda i ett enmansföretag på ersättningar upp till 25 000 kr per månad. På ersättningar som överstiger 25 000 kr per månad kan arbetsgivaren få forskningsavdrag i de fall övriga förutsättningar för detta är uppfyllda.

Forskningsavdrag och regionalt stöd

Eftersom reglerna om forskningsavdrag och regionalt stöd kan tillämpas samtidigt har det införts en begränsningsregel för att förhindra att avdraget för personer som arbetar med forskning och utveckling medför att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Om en arbetsgivare både gör forskningsavdrag och avdrag för regionalt stöd ska avdraget i första hand göras enligt reglerna för forskningsavdrag (7 § lag om regionalt stöd).

Forskningsavdrag och ungdomar födda 2002–2004

På ersättningar upp till 25 000 kr per månad betalar arbetsgivaren bara ålderspensionsavgiften om 10,21 procent för ungdomar födda 2002–2004. På ersättningar som överstiger 25 000 kr kan forskningsavdrag beräknas.

Växa-stöd och regionalt stöd

Växa-stöd beräknas på ersättningar upp till 25 000 kr per månad. På ersättningar som överstiger 25 000 kr per månad kan regionalt stöd beräknas.

I underlaget för det särskilda avdraget enligt lag om regionalt stöd får inte samtidigt ingå ersättning som omfattas av växa-stödet (8 § lag [2016:1053] om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag).

Växa-stöd och ungdomar födda 2002–2004

Dessa regler kan inte kombineras eftersom båda nedsättningarna av arbetsgivaravgifter gäller lön på maximalt 25 000 kr per månad.

Om en enmansföretagare, som för sin första anställda skulle ha rätt till växa-stöd, anställer en ungdom född 2002–2004 som första person kan företagaren inte även få växa-stöd för den personen. Detta beror på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar redan innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas.

Om en enmansföretagare har en anställd i företaget och för denna person nyttjar möjligheten till växa-stöd så är det däremot möjligt att också anställda en ungdom och för den personen få nedsatta arbetsgivaravgifter enligt reglerna för ungdomar födda 2002–2004.

Regionalt stöd och ungdomar födda 2002–2004

Reglerna om regionalt stöd är bara tillämpliga på den del av ersättningen till ungdomar som är födda 2002–2004 som överstiger 25 000 kr per månad.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1994:1920) om allmän löneavgift [1]
 • Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter [1]
 • Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) [1]
 • Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag [1]
 • Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare [1]
 • Socialavgiftslag (2000:980) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

 • Proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 [1]
 • Proposition 2019/20:151 Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset [1]

Övrigt

 • Beräkna arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt på förvärvsinkomster samt skatteavdrag [1]
 • prop. 1994/95:122 [1]