OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

Växa-stödet har inrättats för att stimulera enmansföretag att göra sin första anställning. Stödet är utformat som en reduktion av den först anställdas arbetsgivaravgifter under de tjugofyra första månaderna, så att det under den tiden endast ska betalas ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättningar upp till och med 25 000 kr. På ersättningar som överstiger 25 000 kr ska arbetsgivaren betala fulla arbetsgivaravgifter. Den särskilda beräkningen omfattar enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag som uppfyller kriterierna för att vara ett enmansföretag.

Nytt: 2020-05-05

Sidan har skrivits om för att få en tydligare disposition.

Växa-stödet är tidsbegränsat

Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag, nedan kallad växa-stödslagen, är tidsbegränsad och gäller under perioden 2017-2021. Stödet infördes inledningsvis för enskilda näringsidkare och därefter för aktiebolag och handelsbolag, och därför kan de olika företagsformerna få stöd för olika tidsperioder.

För enskilda näringsidkare gäller den särskilda beräkningen för ersättningar som betalas ut fr.o.m. den 1 januari 2017. För aktiebolag och handelsbolag för ersättningar som betalas ut fr.o.m. den 1 januari 2018.

Vem kan få växa-stöd och från vilken tidpunkt?

För att kunna få växa-stöd måste arbetsgivaren vara ett enmansföretag. Ett enmansföretag kan vara en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, ett aktiebolag eller ett handelsbolag med högst två delägare.

Vid bedömningen av om enmansföretaget varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt före den första anställningen ska man bortse från ersättningar till en och samma person som uppgår till högst 5 000 kr (4 § sista stycket växa-stödslagen).

Enskild näringsidkare

En fysisk person som driver aktiv näringsverksamhet och som inte har varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter enligt SAL eller särskild löneskatt enligt SLFL sedan den 1 januari 2016 fram till dess att anställningen påbörjas uppfyller villkoren för enmansföretag (4 § sista stycket växa-stödslagen).

För enskilda näringsidkare omfattar den särskilda beräkningen endast avgiftspliktig ersättning enligt 2 kap. SAL till en person som har anställts efter den 31 mars 2016 (3 § växa-stödslagen).

Även en fysisk person som startar sin näringsverksamhet efter den 1 januari 2016 och anställer en person efter den 31 mars 2016 anses utgöra ett enmansföretag.

Reglerna om särskild beräkning tillämpas för enmansföretag från och med den 1 januari 2017 för ersättningar som betalas ut till den person som först har anställts efter den 31 mars 2016, d.v.s. bara för en person.

Aktiebolag

Ett aktiebolag som inte har varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter enligt SAL eller särskild löneskatt enligt SLFL sedan den 1 januari 2017 fram till dess att anställningen påbörjas uppfyller villkoren för enmansföretag (4 § första stycket 2a växa-stödslagen).

Ett aktiebolag kan uppfylla villkoren för enmansföretag även om bolaget varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt. Detta förutsätter att ersättning bara betalats ut till en enda person som direkt eller indirekt äger andelar i aktiebolaget eller är närstående till en sådan person (4 § första stycket 2a växa-stödslagen).

Den särskilda beräkningen omfattar aktiebolag som är ett enmansföretag och som ger ut avgiftspliktig ersättning enligt 2 kap. SAL till en person som har anställts efter den 31 mars 2017.

Även om aktiebolaget startar sin verksamhet efter den 1 januari 2017 och anställer sin första person efter den 31 mars 2017 uppfyller villkoren för enmansföretag.

Reglerna om särskild beräkning tillämpas för enmansföretag från och med den 1 januari 2018 för ersättningar som aktiebolaget betalat ut till en person som anställts efter den 31 mars 2017, d.v.s. bara för en person.

Handelsbolag

Ett handelsbolag med högst två delägare som driver aktiv näringsverksamhet och som inte har varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter enligt SAL eller särskild löneskatt enligt SLFL sedan den 1 januari 2017 fram till dess att anställningen påbörjas uppfyller villkoren för enmansföretag.

Den särskilda beräkningen gäller endast handelsbolag som är ett enmansföretag och som ger ut avgiftspliktig ersättning enligt 2 kap. SAL till en person som har anställt efter den 31 mars 2017.

Även om handelsbolaget startar sin verksamhet efter den 1 januari 2017 och anställer sin första person efter den 31 mars 2017 anses utgöra ett enmansföretag.

Reglerna om särskild beräkning tillämpas från och med den 1 januari 2018 för ersättningar som handelsbolaget har betalat ut till en person som anställts efter den 31 mars 2017, d.v.s. bara för en person.

Enkelt bolag, medhjälpande make i enskild näringsverksamhet och huvudman/assistansberättigad

Skatteverket anser att den särskilda beräkningen enligt reglerna om växa-stöd inte kan tillämpas för ett enkelt bolag. Detta gäller oavsett om redovisningen görs av någon delägare i det enkla bolaget eller av en utsedd representant för bolaget.

Skatteverket anser att den som är medhjälpande make i en enskild näringsverksamhet inte kan tillämpa reglerna om växa-stöd, eftersom denne inte bedriver aktiv näringsverksamhet.

När en person som är huvudman eller assistansberättigad betalar ut ersättningar till gode män, förvaltare eller personliga assistenter ska de avgiftspliktiga ersättningarna redovisas i en arbetsgivardeklaration. I dessa fall anser Skatteverket att det normalt saknas förutsättningar att tillämpa de särskilda reglerna om växa-stöd, eftersom dessa arbetsgivare som regel inte bedriver någon näringsverksamhet.

Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Fråga om växa-stöd i några fall.

Företag i intressegemenskap

För företag i intressegemenskap gäller att dessa ska ses som en enda arbetsgivare vid tillämpningen av reglerna för växa-stöd. Med företag i intressegemenskap avses två företag som står under i huvudsak gemensam ledning.

Det innebär att det inte är möjligt att starta upp flera aktiebolag och antingen flytta den anställde mellan dessa eller att ny person anställs i varje bolag.

Inte heller är det möjligt att starta upp flera handelsbolag och antingen flytta den anställde mellan dessa eller att ny person anställs i varje bolag.

Arbetsgivare som har flera verksamheter

En arbetsgivare kan bara få del av den särskilda beräkningen i en enda näringsverksamhet. Det innebär att en arbetsgivare som tidigare fått del av den särskilda beräkningen i en verksamhet inte kan få del av den särskilda beräkningen i en annan verksamhet.

Arbetsgivare som driver verksamhet utomlands

Ett företag som driver verksamhet utomlands är ett enmansföretag om det uppfyller villkoren för enmansföretag och inte betalat ut ersättning som skulle ha medfört skyldighet att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt om ersättning betalats ut för arbete i Sverige.

Hur länge kan man få växa-stöd?

När stödet infördes kunde man få växa-stöd i maximalt 12 månader i följd. Riksdagen har därefter beslutat att växa-stödet ska förlängas till att omfatta som längst 24 kalendermånader i följd. Beslutet innebär en ändring i 5 § första stycket växa-stödslagen. Ändringen trädde i kraft den 1 augusti 2019 men ska även tillämpas retroaktivt på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018.

För anställningar som har påbörjats före den 1 mars 2018 gäller fortfarande de äldre bestämmelserna om att växa-stödet som längst ska omfatta 12 kalendermånader i följd. Detta gäller oavsett om personen har varit i tjänst eller inte.

För enmansföretag som har anställt en första person efter den 28 februari 2018 men före den 1 augusti 2018 kommer den längsta perioden med växa-stöd enligt de gamla reglerna om 12 kalendermånader att löpa ut före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna. Under förutsättning att personen fortfarande är anställd i företaget vid ikraftträdandet av de nya bestämmelserna kan företaget ansöka om omprövning av arbetsgivaravgifterna hos Skatteverket för perioden från det att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda upphörde fram till ikraftträdandet.

Exempel: beräkning av anställningstid

Anders bedriver enskild näringsverksamhet. Han har inte tidigare haft någon anställd i sin verksamhet. I juni 2018 anställer han Ellen. Ellen får 10 000 kr i lön i juni och 500 kr i lön i juli. Sedan går hon på föräldraledighet från juli 2018 till och med maj 2019. Ellen börjar att arbete igen och får sin första lön efter föräldraledigheten i juni 2019.

Eftersom Ellen fick mer än 5 000 kr i lön så räknas hon som anställd från juni 2018. Det innebar enligt de gamla reglerna att möjligheten till växa-stöd upphörde 1 juni 2019. För Anders innebär den retroaktiva tillämpningen av den nya tidsgränsen att möjligheten till växa-stöd utvidgas t.o.m. redovisningsperiod maj 2020. Anders kan begära växa-stöd genom omprövning av redovisningsperioderna juni och juli 2019. Fr.o.m. redovisningsperiod augusti 2019 ska Anders göra den särskilda beräkningen för växa-stöd i lämnade arbetsgivardeklarationer.

Krav på den först anställda personens anställning

Arbetsgivare som uppfyller kraven på att vara ett enmansföretag kan använda reglerna om särskild beräkning under förutsättning att vissa krav är uppfyllda avseende den först anställda personen.

Krav på minsta arbetstid

Anställningsavtalet måste avse en anställning på minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Kravet om en minsta arbetstid innebär att arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar varje vecka. När en arbetstagare varit sjuk, tagit hand om sjukt barn eller liknande och fått ersättning för det från Försäkringskassan räknas även denna tid som arbetad tid.

Annan anställning hos samma arbetsgivare

Den särskilda beräkningen kan inte ges för en enskild näringsidkare om anställningen avser en person som sedan 1 januari 2016 varit anställd i en annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av arbetsgivaren eller någon närstående till arbetsgivaren. Samma sak gäller i princip även för aktiebolag och handelsbolag med den skillnaden att anställningen inte får avse en person som sedan 1 januari 2017 varit anställd i en annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av arbetsgivaren eller någon närstående till arbetsgivaren.

När den anställda är född 1937 eller tidigare

Om den första anställda är född 1937 eller tidigare blir det inte aktuellt med något växa-stöd, eftersom arbetsgivaren inte ska betala vare sig arbetsgivaravgifter eller allmän löneavgift.

Begränsningar för företagsledare och närstående till företagsledare

Den särskilda beräkningen kan inte tillämpas för anställd som är delägare eller företagsledare i det anställande aktiebolaget eller handelsbolaget eller närstående till en sådan person.

Vad innebär den särskilda beräkningen?

På ersättningar som arbetsgivaren betalar ut till den först anställda medarbetaren ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgift. Beräkningen gäller bara för den del av den avgiftspliktiga ersättningen som inte överstiger 25 000 kr per kalendermånad. På den avgiftspliktiga ersättningen som överstiger 25 000 kr per månad ska arbetsgivaren betala fulla arbetsgivaravgifter (5 § växa-stödslagen).

Exempel: beräkning av avgifterna

Edith har fått jobb som marinarkeolog hos ett aktiebolag som sysslar med bärgning av vrak. Bolaget har inte tidigare haft någon anställd. Edith kommer att få 34 000 kr i månadslön.

Ediths arbetsgivare ska då betala 10,21 procent i avgifter på bruttolönen upp till och med 25 000 kr. På resterande 9 000 kr ska arbetsgivaren betala fulla avgifter om 31,42 procent. Detta innebär att Ediths arbetsgivare ska betala totalt 5 379 kr (25 000 kr x 10,21 % + 9 000 kr X 31,42 %) i arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på Ediths lön.

Växa-stöd och andra stöd

Den ersättning som omfattas av den särskilda beräkningen får inte samtidigt ingå i underlaget för det särskilda avdraget för arbetsgivare inom ett stödområde enligt stödområdeslagen (lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (20:980)).

Den särskilda beräkningen enligt växa-stödslagen är ett statligt stöd och måste uppfylla kraven för att utgöra stöd av mindre betydelse enligt EU:s regler om statligt stöd. Arbetsgivaren måste lämna uppgift till Skatteverket i arbetsgivardeklarationen om hen har tagit emot något annat stöd av mindre betydelse under innevarande beskattningsår eller de närmast två föregående beskattningsåren. Arbetsgivaren ska i förekommande fall uppge vilken myndighet som har utbetalat ut stödet, utbetalade belopp och utbetalningsår.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) [1]
  • Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Fråga om växa-stöd i några fall [1]