OBS: Detta är utgåva 2020.6. Sidan är avslutad 2023.

I vissa fall gäller omvänd skattskyldighet när säljaren inte är en utländsk beskattningsbar person.

Omvänd skattskyldighet vid tillhandahållande av tjänster när båda parter är svenska beskattningsbara personer

Det finns två bestämmelser om omvänd skattskyldighet för tjänster som gäller när säljaren är en svensk beskattningsbar person.

Omvänd skattskyldighet vid tjänster inom byggsektorn

Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn innebär att vissa köpare blir skattskyldiga för vissa tjänster (1 kap. 2 § första stycket 4 b ML). Syftet med bestämmelsen är att motverka skatteundandragande inom byggsektorn (prop. 2005/06:130). Bestämmelserna innebär en obligatorisk omvänd skattskyldighet som gäller oavsett om säljaren är en svensk eller en utländsk beskattningsbar person.

Omvänd skattskyldighet vid omsättning av utsläppsrätter

Vid omsättning i Sverige av utsläppsrätter för växthusgaser är det köparen som är skattskyldig om omsättningen sker mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt i Sverige.

De utsläppsrätter som avses är sådana som omfattas av definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen, vilka kan överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet. Även omsättning av andra enheter som verksamhetsutövare kan använda för att följa det direktivet omfattas (1 kap. 2 § första stycket 4 d ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 199a i mervärdesskattedirektivet.

Syftet med omvänd skattskyldighet är att förhindra bedrägerier vid handel men utsläppsrätter (prop. 2010/11:16). Paragrafen gäller om säljaren inte är en utländsk beskattningsbar person. Om säljaren är en utländsk beskattningsbar person gäller i stället omvänd skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML.

Omvänd skattskyldighet vid leverans av varor när båda parter är svenska beskattningsbara personer

Det finns två bestämmelser om omvänd skattskyldighet vid leverans av varor när säljaren är en svensk beskattningsbar person.

Omvänd skattskyldighet vid handel med guld

Köparen är skattskyldig vid omsättning mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt i Sverige, om omsättningen avser något av följande (1 kap. 2 § första stycket 4 a ML):

 • Guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar.
 • Investeringsguld under förutsättning att säljaren är frivilligt skattskyldig för omsättning av investeringsguld enligt 3 kap. 10 b § ML.

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 198 i mervärdesskattedirektivet. Syftet med omvänd skattskyldighet vid handel med guld är bl.a. att förhindra mervärdesskattebedrägerier (prop. 1998/99:69).

Se Omvänd skattskyldighet vid handel med guld.

Omvänd skattskyldighet vid handel med avfall och skrot av vissa metaller

Köparen är skattskyldig för omsättning av avfall och skrot mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt i Sverige (1 kap. 2 § första stycket 4 e ML). Motsvarande bestämmelse finns i artikel 199.1 d i mervärdesskattedirektivet. Syftet med omvänd skattskyldighet är att bekämpa undandragande av mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller (2012/13:1, s. 313).

För att omsättningen ska omfattas av bestämmelsen krävs att avfallet och skrotet kan hänföras till något av nedanstående nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012 (1 kap. 2 § tredje stycket ML).

KN-nr:

 • järn och stål (KN nr som börjar 7204)
 • koppar (KN nr som börjar med 7404)
 • nickel (KN nr som börjar med 7503)
 • aluminium (KN nr som börjar med 7602)
 • bly (KN nr som börjar med 7802)
 • zink (KN nr som börjar med 7902)
 • tenn (KN nr som börjar med 8002)
 • andra oädla metaller (KN nr som börjar med 8101 - 8113)
 • galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer (KN nr som börjar med 854810).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG [1]
 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1998/99:69 Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld [1]
 • Proposition 2005/06:130 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn [1]
 • Proposition 2010/11:16 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser [1]
 • Proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 [1]