OBS: Detta är utgåva 2020.6. Sidan är avslutad 2023.

Under vissa förutsättningar är köparen skattskyldig vid handel med guld

Förutsättningarna för när omvänd skattskyldighet ska tillämpas

Omvänd skattskyldighet vid handel med guld ska tillämpas vid omsättning inom landet mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här om det som säljs är (1 kap. 2 § första stycket 4 a ML):

  • guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar
  • investeringsguld när säljaren är frivilligt skattskyldig för omsättningen.

Reglerna baseras på artiklarna 198.1–198.3 i mervärdesskattedirektivet.

Syftet med omvänd skattskyldighet vid handel med guld är att förhindra mervärdesskattebedrägerier.

Beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt

Både säljare och köpare ska vara beskattningsbara personer för att det ska bli fråga om omvänd skattskyldighet. Dessutom måste båda vara registrerade till mervärdesskatt eller vara skyldiga att registreras här som en konsekvens av transaktionen (prop. 1998/99:69 s. 30).

Exempel: Skattskyldighet på grund av transaktionen

En tandläkare som inte är registrerad till mervärdesskatt (bedriver endast undantagen tandvård) ska börja köpa dentalguld från sina patienter. Dentalguld som har använts men inte längre går att användas för sitt ändamål och som patienten säljer bedöms falla in under definitionen för guldmaterial. Tandläkaren ska sälja dentalguldet vidare till en annan beskattningsbar person som är registrerad för mervärdesskatt. Tandläkarens försäljning av dentalguldet är skattepliktigt till mervärdesskatt och tandläkaren ska registrera sig. Förutsättningarna för omvänd skattskyldighet blir därmed uppfyllda varför köparen blir skattskyldig för transaktionen.

Omvänd skattskyldighet vid handel med guldmaterial och halvfärdiga produkter

Normalt är handel med guld skattepliktigt för mervärdesskatt och redovisningen görs av säljaren. När försäljning sker till en beskattningsbar person gäller omvänd skattskyldighet om försäljningen avser guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar.

Med guldmaterial med en finhalt av minst 325 tusendelar avses allt guld som motsvarar detta kriterium oavsett om guldet har formen av guldtackor, guldmynt eller någon annan form såsom granulat eller demolerat guld (prop. 1998/99:69 s. 30).

Tackor med ett guldinnehåll på mellan 500 och 600 tusendelar som sammansmälts av skrot och olika metallföremål som innehåller både guld och andra metaller, material och ämnen är en sådan vara som omfattas av bestämmelsen (C-550/14 Envirotec Denmark).

De guldtackor och guldmynt som uppfyller kriterierna för investeringsguld inryms i reglerna för investeringsguld, se nedan.

Med halvfärdiga produkter avses t.ex. stång, tråd och plåt.

Nytt: 2020-05-19

Färdiga guldsmycken är inte att anse som guldmaterial eller halvfärdiga produkter och omfattas därför inte av omvänd skattskyldighet. Av artikel 198.2 i mervärdesskattedirektivet framgår att det ska vara fråga om guld i råvaruform eller i form av halvfärdiga produkter. Guldmaterial eller halvfärdiga produkter omfattar följaktligen inte färdiga guldsmycken.

Omvänd skattskyldighet vid handel med investeringsguld

Handel med investeringsguld är undantaget från mervärdesskatt. Under vissa förutsättningar kan säljaren bli frivilligt skattskyldig för sin omsättning av investeringsguld. En sådan frivillig skattskyldighet är alltid kombinerad med en omvänd skattskyldighet för köparen om denne och säljaren antingen är registrerade till mervärdesskatt i Sverige eller ska vara registrerade som en konsekvens av transaktionen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-550/14 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 1998/99:69 Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld [1] [2]