OBS: Detta är utgåva 2020.6. Sidan är avslutad 2023.

Byte av guld mot guld behandlas som både inköp och försäljning av båda parterna.

Ett byte innebär två skilda omsättningar

Vid byte av en vara mot en annan vara betraktas det som ett inköp av en vara och en försäljning av en vara vid tillämpningen av mervärdesskattelagen. Det handlar alltså om två skilda omsättningar. Byte av guld mot guld ska därför behandlas som både inköp och försäljning av båda parterna.

Byte av guld via metallkonto

Byte av guld mot guld sker inom guldbranschen via ett s.k. metallkonto. Metallkonto är normalt ett viktkonto och inte ett värdekonto. Bytet går till så att ett företag lämnar in guldskrot till sin guldleverantör. Leverantören affinerar (renar) skrotet och anger det rena guldets vikt på kundens metallkonto. Endast i undantagsfall håller leverantören det renade guldet fysiskt avskilt för kundens räkning.

Omarbetning av guldvaror

Vid byte av guld till en annan skattepliktig vara av guld anser Skatteverket att värdet av det guld som lämnas in eller som tidigare har lämnats in ska ingå i beskattningsunderlaget för den nya varan. Det spelar ingen roll om guldet tas ut från ett metallkonto eller på annat sätt räknas kunden tillgodo. Det är endast i det fall kundens guld omarbetas så att exakt samma guld lämnas tillbaka till kunden som omarbetningen av guldet ska anses utgöra en tjänst. I det fallet ska endast själva omarbetningstjänsten beskattas (Skatteverkets ställningstagande Investeringsguld omarbetas till dentalguld).

Byte av investeringsguld mot guldvara

Skatteverket anser att inbyte (försäljning) av investeringsguld som omarbetas till t.ex. dentalguld är undantaget från mervärdesskatt. Detta under förutsättning att frivillig skattskyldighet inte tillämpas. Skatteverket anser att vid försäljning av den guldvara, t.ex. dentalguld, som framställs med det inbytta investeringsguldet utgörs beskattningsunderlaget normalt av den sålda guldvarans hela värde exklusive mervärdesskatt. Detta gäller även om kunden lämnat in eget guld för användning som råvara vid framställningen.

Beskattningsunderlaget får reduceras med värdet av kundens inlämnade guld endast om den som framställer och säljer dentalguld kan visa att exakt det guld som inlämnats också ingår i leveransen av dentalguld till samma kund. I denna situation är det inte fråga om byte av guld. Tillverkaren tillhandahåller i stället en omarbetningstjänst av kundens guld.

Byte av investeringsguld mot investeringsguld

Investeringsguld kan bytas mot annat investeringsguld eller mot värdepapper som representerar investeringsguld, utan att det får några mervärdesskattekonsekvenser. Detta eftersom båda omsättningarna är undantagna från skatteplikt, under förutsättning att frivillig skattskyldighet inte tillämpas.

Referenser på sidan

Ställningstaganden

  • Investeringsguld omarbetas till dentalguld [1] [2]