OBS: Detta är utgåva 2020.6. Sidan är avslutad 2023.

Tjänster som har omedelbart samband med idrott kan vara idrottstjänster.

Tjänster som har omedelbart samband med idrott

Omsättning av tjänster som har omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten är undantagen från skatteplikt om tjänsterna omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamheten (3 kap. 11 a § första stycket ML).

Undantaget gäller endast om idrottstjänsterna omsätts av staten, en kommun eller en ideell förening som omfattas av 4 kap. 8 § ML, (3 kap. 11 a § andra stycket ML).

Om idrottstjänsterna omsätts av någon annan gäller skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 11 ML).

Det är enbart tjänster, inte varor, med omedelbart samband med idrottsutövningen som hänförs till idrottslig verksamhet. Undantaget gäller alltså inte om den som bedriver idrottslig verksamhet säljer sportartiklar till deltagarna, då är försäljningen en skattepliktig omsättning av varor enligt ML:s allmänna bestämmelser.

Utrymmet för vilka tjänster som har omedelbart samband med idrottsutövningen är mycket begränsat (prop. 1996/97:10 s. 55).

Uthyrning av utrustning

När anordnaren till idrottsaktiviteten hyr ut olika sportanordningar, hjälpmedel, tillbehör och redskap som används i samband med den idrottsliga aktiviteten är det tjänster som har omedelbart samband med den idrottsliga verksamheten. Det kan till exempel vara uthyrning av baddräkter, badhanddukar, skridskor och racketar.

Det innebär att bara sådan uthyrning av utrustning som kan ses som en ren service åt idrottsutövaren hör till idrottandet och omfattas av samma beskattningsregler som avgiften för utövandet.

Uthyrning av cyklar eller kanoter vid en idrottsanläggning eller skiduthyrning vid en slalombacke kan inte ses som en serviceåtgärd. Det är en uthyrning som sker i konkurrens med andra uthyrare och den är därför i allmänhet inte att anse som en ren service som har omedelbart samband med idrottandet. För sådan uthyrning gäller skattesatsen 25 procent.

Rättsfall: reparation av sportutrustning

Reparation och underhåll av badmintonracketar ansåg Högsta förvaltningsdomstolen inte var sådana tjänster som omfattas av skattesatsen 6 procent (HFD 2013 ref. 65).

Idrottsläger

Skatteverket anser att ett idrottsläger, lägerarrangemang, i vissa fall ska ses som en enda tjänst och i andra fall som flera olika tjänster.

 • Om ett lägerarrangemang tillhandahålls till ett pris och det förutom huvudtjänsten, t.ex. idrottstjänsten på ett idrottsläger, även ingår enklare måltider samt enklare logi så anser Skatteverket att det är fråga om ett enda tillhandahållande.
 • Om ett lägerarrangemang tillhandahålls till ett pris och det förutom huvudtjänsten även ingår måltider på restaurang eller liknande och logi på hotell, vandrarhem eller liknande så anser Skatteverket att det är frågan om flera tillhandahållanden.

Prispengar och ersättning från sponsorer

Nytt:

Förtydligande: Avsnittet om prispengar och ersättning från sponsorer har förkortats och hänvisar i stället till andra vägledningssidor för att undvika dubbelskrivningar.

En idrottare som självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet kan få ersättningar av olika slag från exempelvis arrangörer av tävlingar och från sponsorer, för de tjänster som idrottsutövaren utför åt sina uppdragsgivare. Det kan vara reklamersättning eller ersättning för deltagande i olika tävlingar för att öka tävlingens värde och status. Det kan också vara fråga om en garanterad ersättning vid tävlingsverksamhet. Sådana tillhandahållanden omfattas normalt av skatteplikt.

När det gäller prispengar som är beroende av placeringen i ett lopp, utgör de inte ersättning för någon tillhandhållen tjänst och är därför ingen omsättning. Detsamma gäller premier som betalas ut till hästägare, uppfödare och tränare inom trav- och galoppsporten.

Tidigare:

En idrottare som självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet kan få ersättningar av olika slag från exempelvis arrangörer av tävlingar och från sponsorer, för de tjänster som idrottsutövaren utför åt sina uppdragsgivare. Det kan vara reklamersättning eller ersättning för deltagande i olika tävlingar för att öka tävlingens värde och status. Sådana tillhandahållanden omfattas normalt av skatteplikt.

Prispengar

Skatteverkets syn är att prispengar inte utgör någon omsättning, d.v.s. inte är ersättning för en tjänst, se Skatteverkets ställningstagande om prispengar och omsättning. Av tillämpningsinformationen till ställningstagandet framgår det att i avvaktan på en rättslig prövning av de bedömningar som Skatteverket gjort i ställningstagandet, ska Skatteverket inte fatta några beslut utifrån detta. Tillämpningsinformationen gäller till och med den 31 mars 2020.

Startpeng till alla

Skatteverket har i ett ställningstagande angett att en bedömning ska göras i det enskilda fallet om startpeng är en ersättning för en motprestation eller inte, se vidare om startpengar och omsättning. Av tillämpningsinformationen till ställningstagandet framgår det att i avvaktan på en rättslig prövning av de bedömningar som Skatteverket gjort i ställningstagandet, ska Skatteverket inte fatta några beslut utifrån detta. Tillämpningsinformationen gäller till och med den 31 mars 2020.

Rättsfall: prispengar i samband med travlopp

Högsta förvaltningsdomstolen har í ett överklagat förhandsbesked prövat frågan om prispengar i samband med travlopp utgör ersättning för en tillhandahållen tjänst. Domstolen fann att eftersom bolaget är garanterat en ersättning om 500 kr när det ställer en av sina hästar till förfogande i en tävling, så är det fråga om ett ömsesidigt utbyte av prestationer där ersättningen utgör motvärdet för den tjänst som bolaget tillhandahåller tävlingsarrangören. Det finns därmed ett sådant direkt samband mellan bolagets tillhandahållande och den mottagna ersättningen som krävs för att en omsättning enligt mervärdesskattelagen ska anses föreligga. Domstolen fann vidare att prispengar som är beroende av hästens placering i tävlingen inte ska ingå i beskattningsunderlaget (HFD 2019 ref. 68).

Rättsfall: prispengar i samband med hästkapplöpning

EU-domstolen har uttalat att det enligt mervärdesskattedirektivet inte är ett tillhandahållande mot ersättning när en hästägare bara får prispengar för att hästen har uppnått en viss placering i en kapplöpning. Om hästägaren får betalt för att hästen ställer upp i kapplöpningen och betalningen är oberoende av hästens placering är det däremot ett tillhandahållande mot ersättning (C-432/15, Bastova).

Insatser vid insatslopp

Skatteverket anser att den insats som en hästägare betalar till trav- eller galoppsällskapet vid insatslopp har ett direkt samband med den idrottstjänst som sällskapet tillhandahåller hästägaren i framtiden. Hela den ersättning som sällskapet får, inklusive insatser, är en ersättning för en sådan idrottstjänst som ska beskattas med 6 procent. Även om det visar sig att hästen i slutändan inte kommer att delta i tävlingen så betalades insatserna för att hästen skulle kunna delta i det aktuella loppet.

Idrottstränares tjänster

En idrottstränare som ger en grupp idrottsutövare eller en enskild idrottsutövare träningsinstruktioner i samband med själva idrottsutövandet tillhandhåller en idrottstjänst. Som tränare räknas idrottsinstruktörer, personliga tränare, idrottslärare eller idrottsledare. Utöver instruktioner kan tränaren tillhandahålla mental träning och kostrådgivning, delta vid matcher och tävlingar eller utföra administrativt arbete med anknytning till idrottandet.

Skatteverket anser att en bedömning ska göras om tränarens tillhandahållande innebär att utövaren ges möjlighet att utöva idrottslig verksamhet. För att så ska vara fallet krävs att den tjänst som tränaren tillhandahåller utförs vid själva idrottsutövningen och avser träningsinstruktioner till den som utövar idrotten. Så är exempelvis fallet när

 • en gymnastiktränare leder ett gymnastikpass
 • en ridlärare ger instruktioner vid träningen i en ridskola
 • en personlig tränare hjälper utövarna på ett gym vid deras styrketräning
 • en golfinstruktör tillhandahåller sina tjänster till en grupp utövare eller till en enskild individ.

Det är idrottsutövaren som ska ges möjlighet att utöva idrottslig verksamhet genom den tjänst som tränaren tillhandahåller.

En tränare kan även använda sig av internetbaserad kommunikation. Tränaren ger träningsinstruktioner till utövaren och kan följa dennes övningar via en webb-kamera. Om tränarens instruktioner ges till utövaren i realtid är det en idrottslig verksamhet. Om instruktionerna är inspelade på film eller lämnas över i skriftlig form till utövaren tillhandahåller tränaren inte någon idrottstjänst.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett fastställt förhandsbesked uttalat att en internetbaserad tränartjänst inte utgjorde en sådan tjänst inom idrottsområdet som avses i 3 kap. 11 a § ML. Företagets tillhandahållande omfattades därför inte av skattesatsen 6 procent. Avgörandet gällde en tjänst som tillhandahålls i huvudsak före och efter själva träningstillfällena och där kunderna kan utföra träningen där de önskar (HFD 2019-09-18, mål nr 5729-18).

När tränarens tjänst är en del av en idrottstjänst

Sådana tjänster som inte i sig är idrott kan i vissa fall anses som underordnade idrottstjänsten. Det gäller exempelvis när en tränare i samband med själva träningen ger råd om lämplig kost eller när mental träning ingår som ett moment i den fysiska träningen. Så är även fallet när en tränare utför annat administrativt arbete som har direkt koppling till idrottstjänsten i fråga, t.ex. planering av träningen. Det betyder att tränarens tillhandahållande i sin helhet är en idrottstjänst.

Det är vanligt att en tränares tjänster ingår som ett underordnat led i en tjänst som ger någon möjlighet att idrotta. När en idrottsförening anordnar fotbollsträning för sina medlemmar är det oftast under ledning av en tränare som antingen avlönas av föreningen, anlitas av föreningen eller arbetar ideellt. Det betyder att idrottsföreningens anordnade träning till sina medlemmar i sin helhet är en idrottstjänst. Fotbollstränarens tillhandahållande till idrottsföreningen är också en idrottstjänst. Se vidare Tillhandahållande till andra än idrottaren.

Ett annat exempel är när avgiften för tillträde till ett gym eller annan träningsanläggning innefattar tillgång till instruktörer eller tränare. Den tjänst som gymmet erbjuder sina kunder är i sin helhet en idrottstjänst. Instruktörens eller tränarens tillhandahållande till gymmet är också en idrottstjänst. Se vidare Tillhandahållande till andra än idrottaren.

När tränaren hjälper andra än idrottare i deras yrkesutövning

När en idrottstränare hjälper andra yrkesutövare att utföra sina tjänster är det inte en idrottslig verksamhet. Så är exempelvis fallet när en idrottstränare ger en fysioterapeut instruktioner i styrketräning. Det huvudsakliga syftet med en sådan aktivitet är inte att fysioterapeuten ska få utöva idrott utan att denne ska kunna behandla sina patienter i sjukgymnastik.

Domartjänster

Domartjänster i samband med tävlings- och träningsmatcher utgör inte en sådan idrottstjänst som ska beskattas med 6 procent. Det gäller alla slags domare i idrottssammanhang, t.ex. huvud- eller linjedomare på fotbollsmatcher och domare på galopptävlingar.

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolags tillhandahållande av ishockeydomare till anordnare av ishockeymatcher inte utgör idrottstjänster. Det som enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 11 ML omfattas av den reducerade skattesatsen är enligt domstolen antingen en tjänst varigenom någon bereds tillfälle att idrotta eller en tjänst som har ett omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten, om tjänsten omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamheten. Enligt domstolen framstår det som klart att tillhandahållandet av en ishockeydomartjänst i sig inte kan anses ge någon tillfälle att idrotta (HFD 2017-05-16, mål nr 6516-16).

Spelrätter i golfklubb

Skatteverket anser att frågan om en betalning för en spelrätt som en golfspelare gör till sin klubb medför skattskyldighet för mervärdesskatt för klubben beror på om golfspelaren får en rätt att spela golf eller inte.

Spelrätt

Ett köp av en spelrätt som inte ensamt innebär att köparen får en rätt att spela golf är inte en omsättning av vara eller tjänst. Köpet av spelrätten kan jämställas med en kapitalinsats som betalas vid inträde i ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller en ekonomisk förening.

Årlig spelrättsavgift

Det är däremot frågan om en omsättning av tjänst när betalningen avser en årlig spelrättsavgift. Eftersom en sådan avgift ger köparen en rätt att idrotta finns det ett direkt samband mellan avgiften och rätten att få spela på banan. Verksamhet som bedrivs av allmännyttiga ideella föreningar utgör dock inte ekonomisk verksamhet enligt 4 kap. 8 § ML och därför ska mervärdesskatt inte tas ut på sådana avgifter.

Spelarrättigheter – övergångsersättningar

Det förekommer att idrottsföreningar säljer och köper spelarrättigheter.

Försäljning av spelarrättighet

I normalfallet har inkomsten från en idrottsförenings försäljning av spelarrättigheter, s.k. övergångsersättningar, en naturlig anknytning till föreningens ideella, allmännyttiga och idrottsliga ändamål. Det ses därmed inte som ekonomisk verksamhet enligt ML. Mervärdesskatt ska alltså inte redovisas på sådan försäljning. Läs mer om allmännyttiga ideella föreningar.

Köp av spelarrättighet

När en idrottsförening köper spelarrättigheter från utlandet kan den bli föremål för förvärvsbeskattning enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML.

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en idrottsförening var skyldig att som förvärvare betala mervärdesskatt på spelarövergångar och hyra av utländska spelare (RÅ 2007 ref. 57).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-432/15 [1]
 • HFD 2013 ref. 65 [1]
 • HFD 2017-05-16, mål nr 6516-16 [1]
 • HFD 2019 ref. 68 [1]
 • HFD 2019-09-18, mål nr 5729-18 [1]
 • RÅ 2007 ref. 57 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1]

Ställningstaganden

 • Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt [1]
 • Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt [1]
 • Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt [1]
 • Spelrätter i golfklubb [1]