Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2016-05-26

Dnr: 131 209194-16/111

Nytt: 2023-05-03

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-05-03, dnr. 8-2352552.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att skattesatsen 6 procent gäller för insatser som betalas av hästägaren i samband med insatslopp vid trav- och galopptävlingar.

Detta ställningstagande ersätter tidigare ställningstagande med samma namn från den 2 april 2012, dnr 131 130781-12/111. Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av att Skatteverket har sett över och ersatt sina ställningstaganden om beskattningsland vid tillträde till olika evenemang. Den hänvisning som tidigare gjordes under Skatteverkets bedömning är därför inte längre aktuell. Uppdateringen innebär inga materiella förändringar i förhållande till det tidigare ställningstagandet.

2 Frågeställning

Vilken skattesats gäller för insatser som betalas av hästägaren i samband med insatslopp vid trav- och galopptävlingar?

Detta ställningstagande ersätter tidigare ställningstagande med samma namn från den 2 april 2012, dnr 131 130781-12/111. Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av att Skatteverket har sett över och ersatt sina ställningstaganden om beskattningsland vid tillträde till olika evenemang. Den hänvisning som tidigare gjordes avseende beskattningsland under Skatteverkets bedömning är därför inte längre aktuell. Uppdateringen innebär inga materiella förändringar i förhållande till det tidigare ställningstagandet.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt huvudregeln i mervärdesskattelagen ska mervärdesskatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget (7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Mervärdesskatt ska ta ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av tjänster inom idrottsområdet när tjänsterna omsätts av någon annan än staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening. (7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML).

Omsättning av tjänster där någon bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller tillfälle att utöva idrottslig verksamhet undantas från skatteplikt när tjänsterna omsätts av staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening. Omsättning av tjänster som har omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten undantas också om dessa tjänster omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamheten. (3 kap. 11 a § ML).

4 Bedömning

Ett insatslopp vid trav- och galopptävlingar är ett lopp där hästägaren betalar insatser vid flera tillfällen under ett eller flera år. Inbetalningarna kan börja när hästen är ung och ännu inte har börjat tävla.

Insatserna har till syfte att öka prispengarna i det specifika loppet. I ett insatslopp får bara de hästar delta vars hästägare betalat insatserna i rätt tid. Om en insats inte betalas i rätt tid så betraktas hästen som struken och får inte delta i tävlingen. Gjorda insatser följer hästen och är giltiga även om hästen säljs. Utöver insatsen betalas en startanmälningsavgift någon vecka före tävlingsdagen.

När det bestäms att ett lopp ska genomföras fastställer det arrangerande trav- eller galoppsällskapet alla förutsättningar för loppet i en s.k. proposition. Av propositionen framgår när insatser och startavgifter ska betalas och med vilka belopp. Det förekommer att hästägaren får betala en lägre insats om hela insatsen betalas på en gång i förtid.

Av propositionen framgår också vad som gäller när fler hästar har rätt att starta än de som får plats i insatsloppet. Uttagning av de hästar som får starta i loppet sker genom uttagningslopp, poängsystem, seedning och tvångsstrykning. Ibland genomförs ett lopp för de hästar som tvångsstrukits.

Inom travet kan det till en början vara ett par tusen hästar som är anmälda och som betalar första insatsen medan det till slut kan vara under hundra hästar som slutligen deltar i uttagningslopp och huvudlopp.

Det förekommer att en häst kan anmälas i efterhand trots att hästägaren inte betalat löpande insatser. Efteranmälningsavgifter uppgår då vanligtvis till ett belopp som överstiger summan av alla insatser och startavgifter tillsammans.

Det är trav- eller galoppsällskapet som bestämmer om ett lopp ska vara ett s.k. insatslopp. Om det är frågan om ett insatslopp anmäler hästägaren hästen till loppet och betalar i tid de insatser och avgifter som krävs. Betalas inte insatserna eller avgiften anses hästen som struken och den får inte delta i loppet. Det har ingen betydelse om den uteblivna betalningen beror på hästägarens eget val eller på glömska. I de fall efteranmälan tillåts måste hästägaren i samband med anmälan erlägga samtliga insatser tillsammans med en ofta förhöjd startavgift.

Skatteverket anser att den insats som hästägaren betalar till trav- eller galoppsällskapet har ett direkt samband med den idrottstjänst som sällskapet tillhandahåller hästägaren i framtiden.

Skatteverket anser att hela den ersättning, inklusive insatser, som sällskapet erhåller utgör en ersättning för en sådan idrottstjänst som ska beskattas med 6 procent. Även om det visar sig att hästen inte slutligen kommer att delta i tävlingen så gjordes betalningen av insatserna för att hästen skulle kunna delta i det aktuella loppet.