OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

En utländsk försäkringsgivare inom EES som meddelar en pensionsförsäkring ska lämna ett åtagande om att lämna kontrolluppgifter. Detsamma gäller ett utländskt tjänstepensionsinstitut som ingått ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring.

Vem är skyldig att lämna ett åtagande?

Ett åtagande att lämna kontrolluppgifter enligt skatteförfarandelagen ska lämnas av

från ett fast driftställe inom EES-området (23 kap. 6 § SFL).

En försäkringsgivare eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna ett åtagande för varje försäkring eller avtal om tjänstepension.

Sekretesslagstiftning i hemviststaten

Ett villkor för att en försäkring ska kunna klassificeras som en kvalificerad pensionsförsäkring är att det i försäkringsavtalet anges att försäkringsgivaren ska lämna kontrolluppgifter (58 kap. 16 a § IL). Vissa EES-länder har en intern sekretesslagstiftning som hindrar en försäkringsgivare eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut från att lämna ut uppgifter om enskildas försäkringar eller avtal. Det finns dock inget undantag från att lämna ett åtagande på grund av sekretessregler i hemlandet, jfr undantagen från skyldigheten att lämna en förbindelse att lämna kontrolluppgifter. För att den utländska försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet ska kunna uppfylla det svenska lagkravet krävs därför att sekretessen kan hävas. Ett sätt att häva sekretessen kan vara att försäkringstagaren medger att försäkringsgivaren lämnar ut de uppgifter som krävs (prop. 2007/08:55 s. 60).

Vilka krav ställs på åtagandet?

Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet, försäkringstagaren och den försäkrade. Identifikationsuppgifter är

Åtagandet kan lämnas elektroniskt enligt fastställt formulär (38 kap. 1 § 2 b SFL).

En kopia (pdf-fil) av försäkringsavtalet eller avtalet om tjänstepension ska lämnas tillsammans med åtagandet (23 kap. 6 § fjärde stycket SFL).

När ska åtagandet lämnas?

Ett åtagande ska lämnas in till Skatteverket samtidigt med att försäkringen tecknas eller ett avtal om tjänstepension ingås eftersom åtagandet är ett villkor för att en försäkring ska kunna vara en pensionsförsäkring eller att avtalet ska kunna vara jämförbart med en pensionsförsäkring (prop. 2007/08:55 s. 59).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. [1] [2]